1. Introduksjon

Fullmakttjenesten tilbyr to ulike tjenester for å kunne fastsette hvem som har signeringsrett på vegne av virksomhet. Tjenestene bygger på opplysninger om signatur og prokura i Enhetsregisteret.

Den første tjenesten er "kontrolltjenesten". I denne tjenesten kan det foretas en konkret kontroll på hvorvidt en eller flere kan signere på vegne av virksomheten.

Den andre tjenesten er en tjeneste der det kan gjøres oppslag på en virksomhet i Enhetsregisteret for å motta informasjon om hvem som kan signere på vegne av virksomheten (oppslagstjenesten). Denne tjenesten har to ulike varianter, der en variant avgir fødselsnummer og en variant kun avgir fødselsdato.

Merk at det er benyttet fiktive eksempler i dokumentasjonen. Reelle svar vil ha samme struktur, men ikke samme innhold.

2. Begrep og kodeliste

2.1. Begrep

Begrep Beskrivelse

Virksomhet

Alle hovedenheter, underenheter og organisasjonsledd som er identifisert med et organisasjonsnummer

Enhetsregisteret

Register over grunndata om juridiske personer og andre virksomheter. Enhetsregisteret tildeler organisasjonsnummer for entydig identifisering av virksomheter

Foretaksregisteret

Register over næringsdrivende norske og utenlandske foretak i Norge. Inneholder også ikke-næringsdrivende foretak som har registreringsplikt etter særlov

Signatur

Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av virksomheten i alle sammenhenger

Prokura

Prokura er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av virksomheten i forbindelse med den daglige driften

Fullmaktstype

Paraplybetegnelse for flere typer fullmakter. I denne dokumentasjonen vil fullmaktstype være enten signatur eller prokura

Roller/rolletype

Kobling mellom virksomhet og person/annen virksomhet registrert med enten fødselsnummer (person) eller organisasjonsnummer (virksomhet)

Virksomhetens status

Opplysning om spesielle forhold ved virksomheten

2.2. Rolletyper som kan ha signatur og prokura

Rolletype Beskrivelse

DAGL

Daglig leder/administrerende direktør

LEDE

Styrets leder

NEST

Nestleder

MEDL

Styremedlem

DTPR

Deltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar)

DTSO

Deltaker med solidarisk ansvar (fullt ansvarlig)

KOMP

Komplementar

INNH

Innehaver

SIGN

Signatur

SIFE

Signatur i fellesskap

SIHV

Signatur hver for seg

PROK

Prokura

POFE

Prokura i fellesskap

POHV

Prokura hver for seg

2.3. Kodeliste over organisasjonsformer i Enhetsregisteret

Organisasjonsform Beskrivelse

AAFY

Virksomhet til ikke-næringsdrivende person

ADOS

Administrativ enhet - offentlig sektor

ANNA

Annen juridisk person

ANS

Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar

AS

Aksjeselskap

ASA

Allmennaksjeselskap

BA

Selskap med begrenset ansvar

BBL

Boligbyggelag

BEDR

Bedrift

BO

Andre bo

BRL

Borettslag

DA

Ansvarlig selskap med delt ansvar

ENK

Enkeltpersonforetak

EOFG

Europeisk økonomisk foretaksgruppe

ESEK

Eierseksjonssameie

KF

Fylkeskommunalt foretak

FLI

Forening/lag/innretning

FYLK

Fylkeskommune

GFS

Gjensidig forsikringsselskap

IKJP

Andre ikke-juridiske personer

IKS

Interkommunalt selskap

KBO

Konkursbo

KF

Kommunalt foretak

KIRK

Den norske kirke

KOMM

Kommune

KS

Kommandittselskap

KTRF

Kontorfellesskap

NUF

Norskregistrert utenlandsk foretak

OPMV

Særskilt oppdelt enhet, jf. mval. § 2-2

ORGL

Organisasjonsledd

PERS

Andre enkeltpersoner som registreres i tilknyttet register

PK

Pensjonskasse

PRE

Partrederi

SA

Samvirkeforetak

SAM

Tingsrettslig sameie

SE

Europeisk selskap

SF

Statsforetak

SPA

Sparebank

STAT

Staten

STI

Stiftelse

SÆR

Annet foretak iflg. særskilt lov

TVAM

Tvangsregistrert for MVA

UTLA

Utenlandsk enhet

VPFO

Verdipapirfond

2.4. Kode for signeringskombinasjon

Regel Beskrivelse

STYR

Styret i fellesskap

SIGN

Signatur

SIFE

Signatur i fellesskap

SIHV

Signatur hver for seg

PROK

Prokura

POFE

Prokura i fellesskap

POHV

Prokura hver for seg

DELT

Deltakerne hver for seg

INNH

Innehaver

R0001

Styrets leder alene

R0002

Daglig leder alene

R0003

Styret i fellesskap

R0004

Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap

R0005

To styremedlemmer i fellesskap

R0006

Styrets medlemmer hver for seg

R0007

Daglig leder eller styrets leder alene

R0008

Daglig leder og styrets leder i fellesskap

R0009

Deltakerne i fellesskap

R0010

Deltakerne hver for seg

R0011

Styrets leder og nestleder hver for seg

R0012

Styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap

R0013

Daglig leder alene eller styrets medlemmer hver for seg

R0014

Daglig leder og ett styremedlem i fellesskap

R0015

Styrets leder og nestleder i fellesskap

R0016

Tre styremedlemmer i fellesskap

R0017

Styrets leder og to styremedlemmer i fellesskap

3. Beskrivelse av oppslagstjenesten

Enhetsregisteret registrerer signatur og prokura på virksomheter. Oppslagstjenesten er en tjeneste hvor det er mulig å gjøre oppslag med utgangspunkt i organisasjonsnummeret på en virksomhet og få returnert hvilke personer som kan signere på vegne av virksomheten.

Signatur og prokura blir registrert på ulike måter i Enhetsregisteret. Det kan registreres signatur og prokura knyttet til en person (registrert på fødselsnummer). I tillegg kan signatur og prokura registreres som fritekst i Enhetsregisteret. Tjenesten tolker det virksomheten har registrert for signatur- eller prokurabestemmelsene basert på 17 ulike regler. Disse reglene har grunnlag i signatur- og prokurabestemmelsene som er mest brukt i Enhetsregisteret. Tjenesten returnerer hvilke kombinasjoner av roller som har disse rettighetene. Alle de forskjellige kombinasjonene returneres gruppevis. I tillegg til retur av de forskjellige kombinasjonene returneres kombinasjonskoden (identifikatoren) til regelen når denne tolkes ut fra registrert fritekst, og i tillegg returneres den tekstlige beskrivelsen til denne. For hver person som returneres som kombinasjon gis fødselsnummer eller fødselsdato, navn på person, rolletype og beskrivelse av rolletypen.

Tjenesten returnerer signeringsgrunnlag og mulige signeringsroller i tillegg til kombinasjoner. Dette er et hjelpemiddel når tjenesten ikke håndterer signatur- og prokurabestemmelsen som er registrert i fritekst. Signeringsgrunnlaget for signatur og prokura er fritekst og/eller roller som er registrert for signatur og prokura. Mulige signeringsroller er hvilke roller som kan ha signatur på vegne av virksomheten basert på organisasjonsform.

Det er dermed tre ulike grupperinger som kan være grunnlag for signatur og prokura i Enhetsregisteret.

 • Fritekst registrert knyttet til virksomheten i Enhetsregisteret

 • Signatur- og prokurabestemmelse knyttet til person (registrert på fødselsnummer)

 • Signeringsrett med grunnlag i virksomhetens organisasjonsform (regelverk)

Signeringsrett med grunnlag i virksomhetens organisasjonsform gir kun grunnlag for signatur. Dette kan for eksempel være at styret i et aksjeselskap har signeringsrett basert på aksjelovgivningen.

I tillegg returneres virksomhetens organisasjonsnummer, organisasjonsform med beskrivelse og navn på virksomheten. Virksomhetens status returneres, for eksempel om virksomheten er slettet, oppløst eller konkurs.

Tjenesten returnerer resultatet av oppslaget på et maskinlesbart format (JSON).

Tjenesten består av to ulike varianter ettersom ikke alle har rett til å få returnert fødselsnummer. Det er en variant for de som har tilgang til å motta fødselsnummer etter enhetsregisterloven § 22, og en variant der det kun returneres fødselsdato.

3.1. Beskrivelse av input til oppslagstjenesten

Input til oppslagstjenesten er virksomhetens organisasjonsnummer og angivelse av om en ønsker informasjon om signatur eller prokura. Dersom det skal gjøres oppslag på signatur brukes 'signatur' som input. Hvis det skal gjøres oppslag på prokura skal 'prokura' brukes som input.

3.2. Beskrivelse av retur fra oppslagstjenesten

3.2.1. Informasjon om virksomheten

Tjenesten returnerer virksomhetens organisasjonsnummer, navn, enhetstatus samt organisasjonsform med beskrivelse.

3.2.2. Rutinestatus

Tjenesten avgir en rutinestatus som resultat for maskinelt oppslag.

Status Beskrivelse

OK

Maskinelt oppslag utført uten feil

NA

Maskinelt oppslag kan ikke utføres hvis virksomhetens status ikke er OK. Eksempelvis kan det være at virksomheten det søkes på har en organisasjonsform som er unntatt fra denne tjenesten, eller at virksomheten er slettet

For rutinestatus NA vil man kunne få forskjellige tekstlige beskrivelser avhengig av hva som er årsaken til at oppslaget ikke kunne utføres:

Tekst til returstatus NA Tekstforklaring

Unntak for organisasjonsform: "enhetstype"

Når det sjekkes mot en organisasjonsform som ikke skal kunne benytte oppslag

Generelle unntak, finnes roller som har status det ikke kan foretas maskinelt oppslag mot

Hvis en eller flere av personene i roller det sjekkes mot har status som det ikke kan foretas oppslag på, for eksempel død eller fratrådt

Generelle unntak, det finnes foretak/enhet registrert i signeringsrolle(r)

Det finnes registrert minst en knytning på en av de tre rolletypene for SIGN/PROK hvor knytningen er registrert på et organisasjonsnummer

Generelle unntak, finnes roller med signatur som ikke er medlem av styret

Dersom det i ANS/DA med styre er registrert signaturrettigheter til andre enn medlemmer av styret

Generelle unntak, finnes roller med signatur som ikke er deltaker

Dersom det i ANS/DA uten styre er registrert signaturrettigheter til andre enn deltakere

Det finnes en ulovlig signeringsregel, regelnr: <regelnr> , orgform: <enhetstype>

Det finnes registrert en ulovlig signeringsregel for ANS/DA med/uten styre

Uklart om signatur/prokura gjelder hver for seg eller i fellesskap

Dersom det er registrert flere enn 1 med rollene SIGN/PROK

Det finnes tilleggsinformasjon på prokura- eller signaturrolle(r)

Dersom det er registrert rollefritekst på en av signatur/prokura-rollene

Færre enn to roller på signatur i fellesskap eller signatur hver for seg

Dersom det er registrert mindre enn 2 med rollene SIFE/SIHV

Færre enn to roller på prokura i fellesskap eller prokura hver for seg

Dersom det er registrert mindre enn 2 med rollene POFE/POHV

3.2.3. Kombinasjonsstatus

Det returneres en status som returnerer om vi kan avgi kombinasjoner eller at det ikke finnes noen gyldige kombinasjoner på virksomheten.

Status Beskrivelse

OK

Kombinasjon finnes

IK

Kombinasjon kan ikke hentes eller finnes ikke

3.2.4. Regelstatus

Rutinen for kontroll av signatur eller prokura vil ha en egen status for tolkning av reglene mot fritekst og registrerte roller på signatur og prokura.

Status Beskrivelse

RF

Regel funnet

RT

Regel kan ikke tolkes

RI

Regel ikke registrert

3.2.5. Signeringsgrunnlag

Signeringsgrunnlaget for signatur og prokura er fritekst og/eller roller som er registrert for signatur og prokura. Friteksten, hvis den finnes, kan være knyttet til virksomheten selv eller en rolle/et fødselsnummer.

Tjenesten returnerer rolletype, fritekst og informasjon om personene som har signatur og prokura.

Tjenesten avgir en kode for signeringsgrunnlag for om grunnlag finnes.

Status Beskrivelse

SF

Signeringsgrunnlag finnes

SI

Signeringsgrunnlag finnes ikke

3.2.6. Mulige signeringsroller

Mulige signeringsroller er hvilke roller som kan ha signatur og prokura på vegne av virksomheten basert på organisasjonsform. Dette er et aktuelt hjelpemiddel dersom regelstatus er RT (regel kan ikke tolkes) eller RI (regel ikke registrert).

Tjenesten returnerer informasjon om personene som er registrert med rolle.

3.2.7. Mulige signeringskombinasjoner

Tjenesten returnerer hvilke kombinasjoner av roller som har signatur. Alle de forskjellige kombinasjonene returneres gruppevis. Tjenesten returnerer styre hvis virksomheten har registrert dette i Enhetsregisteret. På ansvarlige selskap (ANS/DA) avgis deltakere hvis virksomheten ikke har registrert styre. Tjenesten returnerer innehaver på enkeltpersonforetak (ENK). Det avgis også kombinasjoner av roller på signatur og prokura hvis det er registrert i Enhetsregisteret. Ut fra tolket regel vil det også avgis kombinasjoner.

Tjenesten returnerer kode for signeringskombinasjon og tekstlig beskrivelse av denne. I tillegg er det en identifikator som er en tallverdi som angir grupperinger under hver signeringskombinasjon.

For hver person som returneres som kombinasjon gis fødselsnummer eller fødselsdato, navn på person, rolletype og beskrivelse av rolletypen.

4. Beskrivelse av kontrolltjenesten

Med kontrolltjenesten er det mulig å foreta kontroll av en virksomhets signatur og prokura med utgangspunkt i organisasjonsnummer på en virksomhet og ett eller flere fødselsnummer.

Signatur og prokura blir registrert på ulike måter i Enhetsregisteret. Det kan registreres signatur og prokura knyttet til en person (registrert på fødselsnummer). I tillegg kan signatur og prokura registreres som fritekst i Enhetsregisteret. Tjenesten tolker det virksomheten har registrert for signatur- eller prokurabestemmelsene basert på 17 ulike regler. Disse reglene har grunnlag i signatur- og prokurabestemmelsene som er mest brukt i Enhetsregisteret.

Virksomhetens status returneres i tjenesten, for eksempel om virksomheten er slettet, oppløst eller konkurs.

Tjenesten returnerer resultatet av oppslaget på et maskinlesbart format (JSON).

4.1. Beskrivelse av input til tjenesten

Input til tjenesten er virksomhetens organisasjonsnummer og ett eller flere fødselsnummer, og angivelse av om det er signatur eller prokura. Dersom det skal gjøres kontroll på signatur brukes 'signatur' som input. Hvis det skal gjøres kontroll på prokura skal 'prokura' brukes som input.

4.2. Beskrivelse av retur fra tjenesten

4.2.1. Kontrollstatus

Status for kontrollen som er gjennomført.

Status Beskrivelse

OK

Maskinell kontroll er utført og oppgitt(e) fødselsnummer har rettigheter

NA

Maskinell kontroll kan ikke utføres, manuell kontroll må foretas. Eksempelvis kan det være at virksomheten det søkes på har en organisasjonsform som er unntatt fra denne tjenesten, eller at virksomheten er slettet

4.2.2. Informasjon om virksomheten

Tjenesten returnerer virksomhetens organisasjonsnummer, navn, enhetstatus samt organisasjonsform med beskrivelse.

5. Organisasjonsformer som er unntatt

På organisasjonsformene EOFG, FKF, KF, SÆR, NUF, PRE, BEDR, AAFY, ADOS, BO, FYLK, IKJP, KBO, KOMM, KTRF, PERS, VPFO, TVAM, UTLA og OPMV vil det ikke være mulig å gjøre oppslag eller kontroll på signatur og prokura.

6. Logging og identifikator for spørring

Hver spørring får en egen unik identifikator som identifiserer spørringen, og denne identifikatoren returneres. Så blir det opp til den som spør å vurdere behovet for å ta vare på denne eller ikke.

Alle oppslag mot tjenesten blir logget. Følgende lagres i loggen: Ident på selve spørringen logges sammen med de parameterne det spørres på. I tillegg logges tidspunkt for spørring (dato og klokkeslett) og returstatusene fra rutinen.

7. Protokoll og format

Tjenesten er tilgjengelig som REST-tjeneste over HTTP. Data blir returnert i form av JSON på HAL-formatet.

Mediatype Kommentar

application/json;charset=UTF-8

Ikke versjonert. Svar fra siste versjon på HAL-format.

application/hal+json;charset=UTF-8

Ikke versjonert. Svar fra siste versjon på HAL-format.

application/vnd.brreg.enhetsregisteret.fullmakt.oppslag.v1+json;charset=UTF-8

Eksplisitt versjon 1 for oppslag på signatur/prokura. Svar fra versjon 1 på HAL format.

application/vnd.brreg.enhetsregisteret.fullmakt.kontroll.v1+json;charset=UTF-8

Eksplisitt versjon 1 for kontroll av signatur/prokura. Svar fra versjon 1 på HAL format.

Se hvordan autentisering og autorisering gjøres under sikkerhet.

Se mer om versjonering i kapittelet om versjonering.

8. Tjenestene i APIet

8.1. Adresser

Miljø URL Autentiseringsmekanisme

Test

https://data.ppe-vcert.brreg.no

Virksomhetssertifikat

Test

https://data.ppe.brreg.no

Ingen

Prod

https://data.vcert.brreg.no

Virksomhetssertifikat

Prod

https://data.brreg.no

Ingen

8.2. Tjenester som ikke krever autentisering/autorisering

Tjeneste HTTP-verb Endepunkt Beskrivelse

Oppslagstjenesten

GET

/fullmakt/enheter/{orgnr}/{fullmaktstype}

Hent signatur/prokura for enn gitt virksomhet. NB! Returnerer kun fødselsdato for personer.

8.3. Tjenester som krever autentisering/autorisering

Tjeneste HTTP-verb Endepunkt Beskrivelse

Oppslagstjenesten

GET

/fullmakt/enheter/{orgnr}/{fullmaktstype}

Hent signatur/prokura for enn gitt virksomhet. NB! Returnerer fullt fødselsnummer for personer.

Kontrolltjenesten

GET

/fullmakt/enheter/{orgnr}/{fullmaktstype}/kontroll?fodselsnummer={kommaseparert liste med fødselsnummer}

Kontroll av signatur/prokura på angitt kombinasjon av orgnr og liste over fødselsnummer

9. Oppslagstjenesten - teknisk beskrivelse

Signatur/prokura hentes ved å sende inn organisasjonsnummer for virksomheten samt fullmaktstype (signatur/prokura).

9.1. Korrekt kall

Dersom virksomheten eksisterer returneres informasjon om signatur/prokura for virksomheten.

Forespørsel
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/fullmakt/enheter/910336819/signatur' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json;charset=UTF-8'
Forespørsel
GET /fullmakt/enheter/910336819/signatur HTTP/1.1
Accept: application/json;charset=UTF-8
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 3064

{
 "oppslagsData" : {
  "oppslagsTidspunkt" : "2022-09-13T12:49:29.324213",
  "oppslagsIdent" : "1"
 },
 "status" : {
  "rutineStatus" : {
   "kode" : "OK",
   "tekstforklaring" : "rutineStatus"
  },
  "kombinasjonStatus" : {
   "kode" : "OK",
   "tekstforklaring" : "kombinasjonStatus"
  },
  "regelStatus" : {
   "kode" : "RI",
   "tekstforklaring" : "regelStatus",
   "regelIdent" : "1"
  }
 },
 "enhet" : {
  "organisasjonsnummer" : "910336819",
  "navn" : "OTTA TRANSPORT AS FIKTIVE TESTDATA",
  "organisasjonsform" : {
   "kode" : "AS",
   "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://data.st1.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
    }
   }
  },
  "konkurs" : "false",
  "underAvvikling" : "false",
  "underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning" : "false",
  "_links" : {
   "self" : {
    "href" : "http://data.st1.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/910336819"
   }
  }
 },
 "signeringsGrunnlag" : {
  "kode" : "SF",
  "tekstforklaring" : "Signeringsgrunnlag finnes",
  "signaturProkuraRoller" : {
   "signaturProkuraFritekst" : "Signatur prokura fritekst",
   "personRolleGrunnlag" : [ {
    "fodselsnummer" : "01026201914",
    "navn" : "Julius Åsebø",
    "rolle" : {
     "kode" : "LEDE",
     "tekstforklaring" : "Styrets leder"
    },
    "rolleFritekst" : "Rolle fritekst"
   }, {
    "fodselsnummer" : "07047702482",
    "navn" : "Ane Nysæther",
    "rolle" : {
     "kode" : "MEDL",
     "tekstforklaring" : "Styremedlem"
    },
    "rolleFritekst" : "Rolle fritekst"
   } ]
  },
  "muligeSigneringsRoller" : {
   "personRolleGrunnlag" : [ {
    "fodselsnummer" : "01026201914",
    "navn" : "Julius Åsebø",
    "rolle" : {
     "kode" : "LEDE",
     "tekstforklaring" : "Styrets leder"
    },
    "rolleFritekst" : "Rolle fritekst"
   }, {
    "fodselsnummer" : "07047702482",
    "navn" : "Ane Nysæther",
    "rolle" : {
     "kode" : "MEDL",
     "tekstforklaring" : "Styremedlem"
    },
    "rolleFritekst" : "Rolle fritekst"
   } ]
  }
 },
 "signeringsKombinasjon" : {
  "kombinasjon" : [ {
   "kode" : "STYR",
   "tekstforklaring" : "Styret i fellesskap",
   "kombinasjonsId" : "1",
   "personRolleKombinasjon" : [ {
    "fodselsnummer" : "01026201914",
    "navn" : "Julius Åsebø",
    "rolle" : {
     "kode" : "LEDE",
     "tekstforklaring" : "Styrets leder"
    },
    "rolleFritekst" : "Rolle fritekst"
   }, {
    "fodselsnummer" : "07047702482",
    "navn" : "Ane Nysæther",
    "rolle" : {
     "kode" : "MEDL",
     "tekstforklaring" : "Styremedlem"
    },
    "rolleFritekst" : "Rolle fritekst"
   } ]
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/fullmakt/enheter/910336819/signatur"
  }
 }
}
Path-parametere
/fullmakt/enheter/{orgnr}/{fullmaktstype}
Parameter Description

orgnr

Organisasjonsnummer for virksomhet

fullmaktstype

Angir hvilken fullmaktstype det spørres om. Gyldige verdier: 'signatur' eller 'prokura'

Responsfelter
Path Type Description

_links

Object

Lenker til andre relaterte objekter, og seg selv

_links.self

Object

Lenke til seg selv

_links.self.href

String

Verdien til lenken

oppslagsData

Object

Resultat fra oppslaget. Se "Beskrivelse av tjenesten".

oppslagsData.oppslagsTidspunkt

String

Tidspunkt for oppslag

oppslagsData.oppslagsIdent

String

Unik identifikator for oppslag

status

Object

Ulike statuser for oppslaget

status.rutineStatus

Object

Rutinestatus. Se "Beskrivelse av tjenesten".

status.rutineStatus.kode

String

Maskinlesbar kode for rutinestatus

status.rutineStatus.tekstforklaring

String

Tekstlig forklaring av kode

status.kombinasjonStatus

Object

Kombinasjonstatus. Se "Beskrivelse av tjenesten".

status.kombinasjonStatus.kode

String

Maskinlesbar kode for kombinasjonstatus

status.kombinasjonStatus.tekstforklaring

String

Tekstlig forklaring av kode

status.regelStatus

Object

Regelstatus

status.regelStatus.kode

String

Maskinlesbar kode for regelstatus

status.regelStatus.tekstforklaring

String

Tekstlig forklaring av kode

status.regelStatus.regelIdent

String

Identifikatoren til regelen. Se "Begrep og kodeliste"

enhet

Object

Informasjon om virksomheten

enhet.organisasjonsnummer

String

Organisasjonsnummeret til virksomheten

enhet.navn

String

Navnet til virksomheten

enhet.organisasjonsform

Object

Organisasjonsformen til virksomheten

enhet.organisasjonsform.kode

String

Forkortelse av organisasjonsformen

enhet.organisasjonsform.beskrivelse

String

Beskrivelse av organisasjonsformen

enhet.organisasjonsform._links

Object

Lenker til informasjon som er relatert til virksomheten

enhet.organisasjonsform._links.self

Object

En alternativ måte å overføre lenke med rel=self

enhet.organisasjonsform._links.self.href

String

Lenke til oppslag som beskriver organisasjonsformen

enhet.konkurs

String

Status for om virksomheten er konkurs (true/false)

enhet.underAvvikling

String

Status for om virksomheten er under avvikling (true/false)

enhet.underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning

String

Status for om virksomheten er under avvikling eller tvangsoppløsning (true/false)

enhet._links

Object

Lenker til informasjon som er relatert til virksomheten

enhet._links.self

Object

En alternativ måte å overføre lenke med rel=self

enhet._links.self.href

String

Lenke til virksomheten i åpne data fra Enhetsregisteret

signeringsGrunnlag

Object

Signeringsgrunnlag

signeringsGrunnlag.kode

String

Kode for signeringsgrunnlag

signeringsGrunnlag.tekstforklaring

String

Beskrivelse av signeringsgrunnlagskode

signeringsGrunnlag.signaturProkuraRoller

Object

Signeringsgrunnlag i Enhetsregisteret

signeringsGrunnlag.signaturProkuraRoller.signaturProkuraFritekst

String

Signeringsgrunnlag registrert som friktekst i Enhetsregisteret

signeringsGrunnlag.signaturProkuraRoller.personRolleGrunnlag

Array

Oversikt over personer med signatur og/eller prokura i Enhetsregisteret

signeringsGrunnlag.signaturProkuraRoller.personRolleGrunnlag[0].fodselsnummer

String

Fødselsnummer

signeringsGrunnlag.signaturProkuraRoller.personRolleGrunnlag[0].navn

String

Navn på personen

signeringsGrunnlag.signaturProkuraRoller.personRolleGrunnlag[0].rolle

Object

Rollen personen har i virksomheten

signeringsGrunnlag.signaturProkuraRoller.personRolleGrunnlag[0].rolle.kode

String

Kode for rolletypen. Se "Begrep og kodeliste"

signeringsGrunnlag.signaturProkuraRoller.personRolleGrunnlag[0].rolle.tekstforklaring

String

Beskrivelse av rolletypen

signeringsGrunnlag.signaturProkuraRoller.personRolleGrunnlag[0].rolleFritekst

String

Fritekst registrert på rolletypen

signeringsGrunnlag.muligeSigneringsRoller

Object

Mulige signeringsroller

signeringsGrunnlag.muligeSigneringsRoller.personRolleGrunnlag

Array

Oversikt over personer registrert med mulige signeringsroller på virksomheten i Enhetsregisteret

signeringsGrunnlag.muligeSigneringsRoller.personRolleGrunnlag[0].fodselsnummer

String

Fødselsnummer

signeringsGrunnlag.muligeSigneringsRoller.personRolleGrunnlag[0].navn

String

Navn på personen

signeringsGrunnlag.muligeSigneringsRoller.personRolleGrunnlag[0].rolle

Object

Rollen personen har i virksomheten

signeringsGrunnlag.muligeSigneringsRoller.personRolleGrunnlag[0].rolle.kode

String

Kode for rolletypen

signeringsGrunnlag.muligeSigneringsRoller.personRolleGrunnlag[0].rolle.tekstforklaring

String

Beskrivelse av rolletypen

signeringsGrunnlag.muligeSigneringsRoller.personRolleGrunnlag[0].rolleFritekst

String

Fritekst registrert på rolletypen

signeringsKombinasjon

Object

Mulige signeringskombinasjoner

signeringsKombinasjon.kombinasjon

Array

En enkelt signeringskombinasjon

signeringsKombinasjon.kombinasjon[0].kode

String

Kode for signeringskombinasjon. Se "begrep og kodeliste"

signeringsKombinasjon.kombinasjon[0].tekstforklaring

String

Beskrivelse av signeringskombinasjon

signeringsKombinasjon.kombinasjon[0].kombinasjonsId

String

En tallverdi som angir grupperinger under hver signeringskombinasjon

signeringsKombinasjon.kombinasjon[0].personRolleKombinasjon

Array

Oversikt over personer som har signatur og/eller prokura

signeringsKombinasjon.kombinasjon[0].personRolleKombinasjon[0].fodselsnummer

String

Fødselsnummer

signeringsKombinasjon.kombinasjon[0].personRolleKombinasjon[0].navn

String

Navn på personen

signeringsKombinasjon.kombinasjon[0].personRolleKombinasjon[0].rolle

Object

Rolletype personen har i virksomheten

signeringsKombinasjon.kombinasjon[0].personRolleKombinasjon[0].rolle.kode

String

Kode for rolletypenn. Se "begrep og kodeliste"

signeringsKombinasjon.kombinasjon[0].personRolleKombinasjon[0].rolle.tekstforklaring

String

Beskrivelse av rolletypen

signeringsKombinasjon.kombinasjon[0].personRolleKombinasjon[0].rolleFritekst

String

Fritekst registrert på rolletypen.

9.2. Korrekt kall men virksomheten er slettet

Dersom virksomheten er slettet returneres en egen rutinestatus som indikerer at oppslag ikke kan gjennomføres.

Forespørsel
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/fullmakt/enheter/910336819/signatur' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json;charset=UTF-8'
Forespørsel
GET /fullmakt/enheter/910336819/signatur HTTP/1.1
Accept: application/json;charset=UTF-8
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 876

{
 "oppslagsData" : {
  "oppslagsTidspunkt" : "2022-09-13T12:49:29.263807",
  "oppslagsIdent" : "1"
 },
 "status" : {
  "rutineStatus" : {
   "kode" : "NA",
   "tekstforklaring" : "Maskinelt oppslag kan ikke utføres."
  }
 },
 "enhet" : {
  "organisasjonsnummer" : "910336819",
  "navn" : "OTTA TRANSPORT AS FIKTIVE TESTDATA",
  "organisasjonsform" : {
   "kode" : "AS",
   "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://data.st1.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
    }
   }
  },
  "slettedato" : "2019-03-01",
  "_links" : {
   "self" : {
    "href" : "http://data.st1.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/910336819"
   }
  }
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/fullmakt/enheter/910336819/signatur"
  }
 }
}
Path-parametere
/fullmakt/enheter/{orgnr}/{fullmaktstype}
Parameter Description

orgnr

Organisasjonsnummer for virksomhet

fullmaktstype

Angir hvilken fullmaktstype det spørres om. Gyldige verdier: 'signatur' eller 'prokura'

Responsfelter
Path Type Description

_links

Object

Lenker til andre relaterte objekter, og seg selv

_links.self

Object

Lenke til seg selv

_links.self.href

String

Verdien til lenken

oppslagsData

Object

Resultat fra oppslaget. Se "Beskrivelse av tjenesten".

oppslagsData.oppslagsTidspunkt

String

Tidspunkt for oppslag

oppslagsData.oppslagsIdent

String

Unik identifikator for oppslag

status

Object

Ulike statuser for oppslaget

status.rutineStatus

Object

Rutinestatus. Se "Beskrivelse av tjenesten".

status.rutineStatus.kode

String

Maskinlesbar kode for rutinestatus

status.rutineStatus.tekstforklaring

String

Tekstlig forklaring av kode

enhet

Object

Informasjon om virksomheten

enhet.organisasjonsnummer

String

Organisasjonsnummeret til virksomheten

enhet.navn

String

Navnet til virksomheten

enhet.organisasjonsform

Object

Organisasjonsformen til virksomheten

enhet.organisasjonsform.kode

String

Forkortelse av organisasjonsformen

enhet.organisasjonsform.beskrivelse

String

Beskrivelse av organisasjonsformen

enhet.organisasjonsform._links

Object

Lenker til informasjon som er relatert til virksomheten

enhet.organisasjonsform._links.self

Object

En alternativ måte å overføre lenke med rel=self

enhet.organisasjonsform._links.self.href

String

Lenke til oppslag som beskriver organisasjonsformen

enhet.slettedato

String

Dato for når virksomheten var slettet

enhet._links

Object

Lenker til informasjon som er relatert til virksomheten

enhet._links.self

Object

En alternativ måte å overføre lenke med rel=self

enhet._links.self.href

String

Lenke til virksomheten i åpne data fra Enhetsregisteret

9.3. Ingen data funnet ved oppslag mot signatur/prokura

Det kan være flere grunner til at tjenesten ikke returnerer noen data om signatur/prokura. Eksempler på tilfeller der det kan skje:

 • Orgnr for virksomhet inneholder ugyldige tegn, eller har feil lengde

 • Orgnr for virksomhet har gyldig oppbygging, men virksomheten finnes ikke i Enhetsregisteret

Forespørsel
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/fullmakt/enheter/910336819/signatur' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json;charset=UTF-8'
Forespørsel
GET /fullmakt/enheter/910336819/signatur HTTP/1.1
Accept: application/json;charset=UTF-8
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 120

[{"logref":"message","message":"Ingen treff ved oppslag/kontroll på signatur/prokura for orgnr: 910336819","links":[]}]

9.4. Intern feil

En feil har oppstått ved uthenting av signatur/prokura.

Forespørsel
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/fullmakt/enheter/910336819/signatur' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json;charset=UTF-8'
Forespørsel
GET /fullmakt/enheter/910336819/signatur HTTP/1.1
Accept: application/json;charset=UTF-8
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 102

[{"logref":"message","message":"En feil oppsto ved oppslag/kontroll av signatur/prokura.","links":[]}]

9.5. Feil format på forespørsel

Ugyldig verdi angitt for inputparameter fullmaktstype.

Forespørsel
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/fullmakt/enheter/910336819/ugyldigverdi' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json;charset=UTF-8'
Forespørsel
GET /fullmakt/enheter/910336819/ugyldigverdi HTTP/1.1
Accept: application/json;charset=UTF-8
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 103

[{"logref":"message","message":"Ugyldig verdi for angitt fullmaktstype (signatur/prokura)","links":[]}]

10. Kontrolltjenesten - teknisk beskrivelse

Kontroll av signatur/prokura gjøres ved å sende inn organisasjonsnummer for virksomheten og fullmaktstype (signatur/prokura) man ønsker å sjekke. I tillegg angis fødselsnummer på den eller de personene man vil kontrollere. Dersom man skal sjekke flere fødselsnummer samlet må fødselsnumrene være kommaseparert.

10.1. Korrekt kall

Dersom virksomheten eksisterer returneres kontrollinformasjon om signatur/prokura for virksomheten og de angitte fødselsnumrene.

Forespørsel
Curl
$ curl 'https://data.vcert.brreg.no/fullmakt/enheter/910336819/signatur/kontroll?fodselsnummer=01026201914' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json;charset=UTF-8'
Forespørsel
GET /fullmakt/enheter/910336819/signatur/kontroll?fodselsnummer=01026201914 HTTP/1.1
Accept: application/json;charset=UTF-8
Host: data.vcert.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 984

{
 "kontrollIdent" : "AWnnjup50qldgEwCfJHe",
 "kontrollTidspunkt" : "2019-01-31T10:00:00",
 "kontrollstatusKode" : "OK",
 "kontrollstatusTekst" : "Maskinell kontroll er utført og oppgitt(e) fødselsnummer har rettigheter.",
 "enhet" : {
  "organisasjonsnummer" : "910336819",
  "navn" : "OTTA TRANSPORT AS FIKTIVE TESTDATA",
  "organisasjonsform" : {
   "kode" : "AS",
   "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://data.st1.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
    }
   }
  },
  "konkurs" : "false",
  "underAvvikling" : "false",
  "underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning" : "false",
  "_links" : {
   "self" : {
    "href" : "http://data.st1.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/910336819"
   }
  }
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.vcert.brreg.no/fullmakt/enheter/910336819/signatur/kontroll?fodselsnummer=01026201914"
  }
 }
}
Path-parametere
/fullmakt/enheter/{orgnr}/{fullmaktstype}/kontroll
Parameter Description

orgnr

Organisasjonsnummer for virksomhet

fullmaktstype

Angir hvilken fullmaktstype det spørres om. Gyldige verdier: 'signatur' eller 'prokura'

Responsfelter
Path Type Description

_links

Object

Lenker til andre relaterte objekter, og seg selv

_links.self

Object

Lenke til seg selv

_links.self.href

String

Verdien til lenken

kontrollIdent

String

Unik identifikator for kontroll

kontrollTidspunkt

String

kontrollTidspunkt

kontrollstatusKode

String

kontrollstatusKode

kontrollstatusTekst

String

kontrollstatusTekst

enhet

Object

Informasjon om virksomheten

enhet.organisasjonsnummer

String

Organisasjonsnummeret til virksomheten

enhet.navn

String

Navnet til virksomheten

enhet.organisasjonsform

Object

Organisasjonsformen til virksomheten

enhet.organisasjonsform.kode

String

Forkortelse av organisasjonsformen

enhet.organisasjonsform.beskrivelse

String

Beskrivelse av organisasjonsformen

enhet.organisasjonsform._links

Object

Lenker til informasjon som er relatert til virksomheten

enhet.organisasjonsform._links.self

Object

En alternativ måte å overføre lenke med rel=self

enhet.organisasjonsform._links.self.href

String

Lenke til oppslag som beskriver organisasjonsformen

enhet.konkurs

String

Status for om virksomheten er konkurs (true/false)

enhet.underAvvikling

String

Status for om virksomheten er under avvikling (true/false)

enhet.underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning

String

Status for om virksomheten er under avvikling eller tvangsoppløsning (true/false)

enhet._links

Object

Lenker til informasjon som er relatert til virksomheten

enhet._links.self

Object

En alternativ måte å overføre lenke med rel=self

enhet._links.self.href

String

Lenke til virksomheten i åpne data fra Enhetsregisteret

10.2. Korrekt kall men virksomheten er slettet

Dersom virksomheten er slettet returneres en egen kontrollstatus som indikerer at kontroll ikke kan gjennomføres.

Forespørsel
Curl
$ curl 'https://data.vcert.brreg.no/fullmakt/enheter/910336819/signatur/kontroll?fodselsnummer=01026201914' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json;charset=UTF-8'
Forespørsel
GET /fullmakt/enheter/910336819/signatur/kontroll?fodselsnummer=01026201914 HTTP/1.1
Accept: application/json;charset=UTF-8
Host: data.vcert.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 893

{
 "kontrollIdent" : "AWnnjup50qldgEwCfJHe",
 "kontrollTidspunkt" : "2019-01-31T10:00:00",
 "kontrollstatusKode" : "NA",
 "kontrollstatusTekst" : "Maskinell kontroll kan ikke utføres, manuell kontroll må foretas.",
 "enhet" : {
  "organisasjonsnummer" : "910336819",
  "navn" : "OTTA TRANSPORT AS FIKTIVE TESTDATA",
  "organisasjonsform" : {
   "kode" : "AS",
   "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://data.st1.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
    }
   }
  },
  "slettedato" : "2019-03-01",
  "_links" : {
   "self" : {
    "href" : "http://data.st1.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/910336819"
   }
  }
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.vcert.brreg.no/fullmakt/enheter/910336819/signatur/kontroll?fodselsnummer=01026201914"
  }
 }
}
Path-parametere
/fullmakt/enheter/{orgnr}/{fullmaktstype}/kontroll
Parameter Description

orgnr

Organisasjonsnummer for virksomhet

fullmaktstype

Angir hvilken fullmaktstype det spørres om. Gyldige verdier: 'signatur' eller 'prokura'

Responsfelter
Path Type Description

_links

Object

Lenker til andre relaterte objekter, og seg selv

_links.self

Object

Lenke til seg selv

_links.self.href

String

Verdien til lenken

kontrollIdent

String

Unik identifikator for kontroll

kontrollTidspunkt

String

kontrollTidspunkt

kontrollstatusKode

String

kontrollstatusKode

kontrollstatusTekst

String

kontrollstatusTekst

enhet

Object

Informasjon om virksomheten

enhet.organisasjonsnummer

String

Organisasjonsnummeret til virksomheten

enhet.navn

String

Navnet til virksomheten

enhet.organisasjonsform

Object

Organisasjonsformen til virksomheten

enhet.organisasjonsform.kode

String

Forkortelse av organisasjonsformen

enhet.organisasjonsform.beskrivelse

String

Beskrivelse av organisasjonsformen

enhet.organisasjonsform._links

Object

Lenker til informasjon som er relatert til virksomheten

enhet.organisasjonsform._links.self

Object

En alternativ måte å overføre lenke med rel=self

enhet.organisasjonsform._links.self.href

String

Lenke til oppslag som beskriver organisasjonsformen

enhet.slettedato

String

Dato for når virksomheten var slettet

enhet._links

Object

Lenker til informasjon som er relatert til virksomheten

enhet._links.self

Object

En alternativ måte å overføre lenke med rel=self

enhet._links.self.href

String

Lenke til virksomheten i åpne data fra Enhetsregisteret

10.3. Ingen data funnet ved kontroll av signatur/prokura

Det kan være flere grunner til at tjenesten ikke returnerer noen data. Eksempler på tilfeller der det kan skje:

 • Orgnr for virksomhet inneholder ugyldige tegn, eller har feil lengde

 • Orgnr for virksomhet har gyldig oppbygging, men virksomheten finnes ikke i Enhetsregisteret

Forespørsel
Curl
$ curl 'https://data.vcert.brreg.no/fullmakt/enheter/910336819/signatur/kontroll?fodselsnummer=01026201914' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json;charset=UTF-8'
Forespørsel
GET /fullmakt/enheter/910336819/signatur/kontroll?fodselsnummer=01026201914 HTTP/1.1
Accept: application/json;charset=UTF-8
Host: data.vcert.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 120

[{"logref":"message","message":"Ingen treff ved oppslag/kontroll på signatur/prokura for orgnr: 910336819","links":[]}]

10.4. Intern feil

En feil har oppstått ved kontroll av signatur/prokura.

Forespørsel
Curl
$ curl 'https://data.vcert.brreg.no/fullmakt/enheter/910336819/signatur/kontroll/?fodselsnummer=01026201914' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json;charset=UTF-8'
Forespørsel
GET /fullmakt/enheter/910336819/signatur/kontroll/?fodselsnummer=01026201914 HTTP/1.1
Accept: application/json;charset=UTF-8
Host: data.vcert.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 102

[{"logref":"message","message":"En feil oppsto ved oppslag/kontroll av signatur/prokura.","links":[]}]

10.5. Feil format på forespørsel

Ugyldig verdi angitt for inputparameter fullmaktstype eller fødselsnummer.

Forespørsel
Curl
$ curl 'https://data.vcert.brreg.no/fullmakt/enheter/910336819/ugyldigverdi/kontroll?fodselsnummer=123' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json;charset=UTF-8'
Forespørsel
GET /fullmakt/enheter/910336819/ugyldigverdi/kontroll?fodselsnummer=123 HTTP/1.1
Accept: application/json;charset=UTF-8
Host: data.vcert.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 103

[{"logref":"message","message":"Operasjonen kan ikke utføres pga. feil i inputparametre.","links":[]}]

11. Sikkerhetsmekanismer

Informasjon om nødvendige sikkerhetsmekanismer: autentisering og autorisasjon.

11.1. Autentisering

For de tjenestene som krever autentisering (se her) trengs et X.509 virksomhetssertifikat fra en registrert tilbyder. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har en oversikt over tilbyderne.

 • En må benytte testvirksomhetssertifikat i test og prodvirksomhetssertifikat i prod

 • En må ha den private nøkkelen som hører til sertifikatet. Den private nøkkelen skal aldri deles med noen

Det er bare hovedenheter som kan få utstedt virksomhetssertifikat. Det betyr at en underenhet som skal gjøre oppslag mot tjenesten er nødt å bruke virksomhetssertifikatet til hovedenheten.

11.2. Autorisering

Oppslagstjenesten som returnerer fødselsnummer autoriserer tilgang ut fra organisasjonsnummeret i virksomhetssertifikatet.

11.2.1. Autorisering med organisasjonsform

Det er bare offentlige myndigheter og kredittopplysningsforetak med godkjent avtale med Datatilsynet som kan få tilgang til oppslagstjenesten som returnerer fødselsnummer. De fem organisasjonsformene innen offentlig forvaltning gis automatisk tilgang:

 • Staten (STAT)

 • Fylkeskommune (FYLK)

 • Kommune (KOMM)

 • Organisasjonsledd (ORGL)

 • Administrativ enhet – offentlig sektor (ADOS)

Hvis virksomheten din har en av disse organisasjonsformene er det nok å autentisere virksomheten med virksomhetssertifikat for å bli autorisert for tjenesten. Da trenger du ikke søke om tilgang.

11.2.2. Autorisering etter søknad

Virksomheter i offentlig forvaltning som ikke har en av organisasjonsformene over og kredittopplysningsforetak må søke virksomhetsregisteret om tilgang til oppslagstjenesten som returnerer fødselsnummer. Det er bare virksomheter som treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift som oppfyller kravet for å få tilgang. Enkeltvedtak og forskrift er definert i forvaltningsloven § 2.

Søknaden må inneholde:

 • Navnet til virksomheten

 • Organisasjonsnummeret til virksomheten (må være det samme som i virksomhetssertifikatet)

 • Dokumentasjon som viser at virksomheten treffer enkeltvedtak eller driver myndighetsutøvelse (utferdiger forskrift) / eller dokumentasjon på kredittopplysningsforetak

 • Navn og kontaktinformasjon til kontaktperson for søknaden

Søknaden sendes til: OA-fagstillinger@brreg.no

Når søknaden er behandlet får du svar på e-post. Hvis søknaden blir godkjent, vil organisasjonsnummeret til virksomheten bli gitt autorisasjon for tilgang til oppslagstjenesten som returnerer fødselsnummer.

11.3. Brannmur-oppsett

Hvis en kaller tjenestene som krever virksomhetssertifikat fra bak en utgående brannmur, må en lage åpninger i brannmuren sin.

Miljø Host IP Port

Preprod (PPE)

*.ppe-vcert.brreg.no

195.43.63.219

443

Produksjon (PRD)

*.vcert.brreg.no

195.43.63.220

443

11.4. REST klientsertifikat-autentisering

For de tjenestene som krever autentisering kreves det at en utfører standard klientsertifikat-autentisering. De fleste vanlige HTTP-verktøy har støtte for dette. Eksempel med curl:

$ curl -k -v --cert virksomhet.cer --key virksomhet.key "https://data.vcert.brreg.no/fullmakt/enheter/{orgnr}/{fullmaktstype}" > resultat.json

12. Versjonering

12.1. Versjoner i bruk

V1
API Header

Oppslagstjenesten

application/vnd.brreg.enhetsregisteret.fullmakt.oppslag.v1+json;charset=UTF-8

Kontrolltjenesten

application/vnd.brreg.enhetsregisteret.fullmakt.kontroll.v1+json;charset=UTF-8

Pr. dags dato har vi kun én aktiv versjon. Vi vil introdusere V2 ved behov.

12.2. Strategi

Vi vil forsøke, så langt det lar seg gjøre, å ikke bryte bakoverkompatibiliteten med våre brukere. Likevel kan det være nødvendig i enkelte situasjoner, av for eksempel juridiske årsaker eller vedlikehold, å gjøre endringer som fører til et slikt brudd.

Vi vil i dette tilfellet versjonere tjenesten slik at nyeste versjon vil være tilgjengelig sammen med forrige versjon. Hvis en ikke benytter versjonering i accept header, vil en få siste versjon.

Eldre versjon vil anses som utdatert/deprecated, og vil på sikt bli tatt bort. Ved behov for denne typen endringer vil vi forsøke å gi bruker god tid, og varsle om endringen i forkant.

12.2.1. Når innføres det en ny versjon?

Vi vil innføre en ny versjon når vi introduserer en endring som påvirker bakoverkompatibiliteten. Mindre endringer og patcher vil ikke medføre versjonsendring i header.

Eksempel på endring som medfører versjonering:

 • Fjerne eller endre navn på et attributt i HTTP-responsen

 • Fjerne eller endre navn på et REST-endepunkt

12.2.2. Når fjernes en versjon?

Vi vil legge ut varsel/driftsmeldinger i god tid på https://www.brreg.no/om-oss/driftsmeldinger/. I tillegg kan du abonnere på en RSS-feed her.

12.2.3. Hvordan velger jeg versjon?

Du kan velge versjon ved å spesifisere HTTP Accept-headeren. Bruk av headeren er spesifisert i denne tabellen.

Hvis du ikke spesifiserer Accept-header, vil du automatisk få den seneste versjonen.