Enhetsregisterets dokumentasjon for åpne data (1.5.0)

Download OpenAPI specification:Download

Velkommen til API-dokumentasjonen for Åpne data - Enhetsregisteret. Her finner du en teknisk beskrivelse av alle REST-tjenestene i APIet, samt eksempler på både HTTP forespørsler og svar (Merk at enhetene som avgis i dokumentasjonen ikke er reelle).

Viktig!
Vi har nå innført en versjon 2 for en del endepunkter.
Versjon 2 har tatt over for versjon 1 som ny standard 11. mars 2024.
Versjon 1 fjernes 1. september 2024.
Se detaljer her: Hvorfor har vi versjon 2?

Se endringslogg

Swagger UI

Click here for English version

Oversikt over tjenester

HTTP Verb API Endepunkt Beskrivelse
GET / (Rot) Lister lenker til øvrige tjenester
GET /enheter Søk etter enheter
GET /enheter/{orgnr} Hent en spesifikk enhet
GET /enheter/{orgnr}/roller Hent alle roller for en spesifikk enhet
GET, HEAD /enheter/lastned Last ned enheter i json-format
GET, HEAD /enheter/lastned/csv Last ned enheter i csv-format
GET, HEAD /enheter/lastned/regneark Last ned enheter i xlsx-format
GET /underenheter Søk etter underenheter
GET, HEAD /underenheter/{orgnr} Hent en spesifikk underenhet
GET, HEAD /underenheter/lastned Last ned underenheter i json-format
GET, HEAD /underenheter/lastned/csv Last ned underenheter i csv-format
GET, HEAD /underenheter/lastned/regneark Last ned underenheter i xlsx-format
GET /oppdateringer/enheter Hent oppdaterte enheter
GET /oppdateringer/underenheter Hent oppdaterte underenheter
GET /oppdateringer/roller Hent rolleoppdateringer
GET /organisasjonsformer Hent alle organisasjonsformer
GET /organisasjonsformer/enheter Hent organisasjonsformer for enheter
GET /organisasjonsformer/underenheter Hent organisasjonsformer for underenheter
GET /organisasjonsformer/{orgkode} Hent en gitt organisasjonsform
GET /roller/totalbestand Last ned totalbestand av roller for alle enheter
GET /roller/rolletyper Hent rolletyper
GET /roller/rollegruppetyper Hent rollegruppetyper
GET /roller/representanter Hent representanter
GET /matrikkelenhet Hent en gitt matrikkelenhet

Ordbok

Enhetsregisteret

Register over grunndata om juridiske personer og andre enheter. Enhetsregisteret tildeler organisasjonsnummer for entydig identifisering av enheter.


Organisasjonsnummer

Nisifret nummer som entydig identifiserer enheter i Enhetsregisteret.


Enhet

Enhet på øverste nivå i registreringsstrukturen i Enhetsregisteret.
Eksempelvis enkeltpersonforetak, foreninger, selskap, sameier og andre som er registrert i Enhetsregisteret.
Identifiseres med organisasjonsnummer.


Underenhet

Enhet på laveste nivå i registreringsstrukturen i Enhetsregisteret.
En underenhet kan ikke eksistere alene og har alltid knytning til en hovedenhet.
Identifiseres med organisasjonsnummer.


Organisasjonsform

Organisasjonsform er virksomhetens formelle organisering og gir retningslinjer overfor blant annet ansvarsforhold, skatt, revisjonsplikt, rettigheter og plikter.


Næringskode

Noen virksomheter har både ordinær næringskode og en hjelpeenhetskode.
I disse tilfellene bør de ordinære næringskodene presenteres først med kode og tekst.
Deretter vises hjelpeenhetskoden som tekst, uten kode - med tillegg av teksten "Yter tjenester til eget konsern".

Eksempel:

11.050 Produksjon av øl
11.070 Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske

Engroshandel med drikkevarer ellers:
Yter tjenester til eget konsern

Se Næringskoder på brreg.no
Standard for næringsgruppering finner du på ssb.no


Kommune og geografisk områdeinndeling

Enhetens forretningsadresse, postadresse eller beliggenhetsadresse er knyttet til en kommune eller en geografisk områdeinndeling.
Fra 1. januar 2019 vil områdene Spitsbergen, Bjørnøya og Hopen inngå i den geografiske områdeinndelingen Svalbardområde, med kode 2100.

Oversikt over kommuner og geografiske områdeinndelinger finner du på Standard for kommuneinndeling og Standard for regionale spesialkoder fra SSB.


Matrikkelenhet

Et objekt som er registrert som en enhet i matrikkelen.
Slike matrikkelenheter er først og fremst grunneiendommer, betegnet ved gårds- og bruksnummer, eierseksjoner eller festegrunn.


Hjelpeenhet

Hjelpeenheter er enheter som bare yter konsern- eller foretaksinterne tjenester og som skal næringskodes lik enheten(e) de yter tjenester til.
De tildeles en alternativ næringskode - hjelpeenhetskode - som viser hvilken type tjeneste som utføres.


Rolle

Med roller menes relasjoner en enhet kan ha til fysiske personer eller andre enheter i Enhetsregisteret.


Rolletype

Kodeliste/enum.
Rolletype beskriver rolle-objektet ytterligere.
Feltene i objektet kan variere for forskjellige rolletyper.

Eksempler:

INNH (innehaver) registreres som person med fødselsdato på et enkeltpersonforetak.
REVI (revisor) registreres som enhet med organisasjonsnummer.


Rollegruppe

En rollegruppe er en logisk samling av roller, som kan grupperes sammen.


Rollegruppetype

Kodeliste/enum.
En rollegruppetype forteller hvilke roller som ligger under en rollegruppe.

For eksempel:

STYRE er en rollegruppe for disse rollene: Styrets leder, nestleder, styremedlem, varamedlem og observatør.


Representant

Kodeliste/enum.
Representant viser hvem vedkommende representerer i styret. Det kan være enten de ansatte, A-, B- eller C-aksjonærer.

Media typer

De fleste tjenestene svarer med JSON, på HAL formatet (Hypertext Application Language). Unntaket er nedlastingstjenestene, som resulterer i GZIP-komprimert JSON uten HAL.

Media typer (enhet) Kommentar
application/json;utf+8 Ikke versjonert. Svar fra siste versjon på HAL format
application/hal+json;utf+8 Ikke versjonert. Svar fra siste versjon på HAL format
application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v1+json;charset=UTF-8 Eksplisitt versjon 1. Svar fra versjon 1 på HAL format
application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v2+json;charset=UTF-8 Eksplisitt versjon 2. Svar fra versjon 2 på HAL format

Se mer om versjonering i seksjonen om Versjonering.

Feilhåndtering

404 Ikke funnet

Dersom du sender en forespørsel på et endepunkt der ressurs ikke finnes, selv om forespørselen er gyldig, får du en respons med status 404 og uten innhold.


400 Ugyldig forespørsel

Alle endepunktene har felles validering for parametere.
Dersom en eller flere parametere har ugyldig verdi, får du en respons med statuskode 400.
Alle ugyldige parametere vil listes ut, med forklaring på hvorfor.
Under ser du eksempel på 400 respons, med ugyldig verdi for organisasjonsnummer.


  HTTP/1.1 400 Bad Request
  Vary: Origin
  Vary: Access-Control-Request-Method
  Vary: Access-Control-Request-Headers
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 367
  {
   "tidsstempel" : 1622200011303,
   "status" : 400,
   "feilmelding" : "Feilaktig forespørsel",
   "sti" : "/enhetsregisteret/api/enheter/9ECD01011/roller",
   "antallFeil" : 1,
   "valideringsfeil" : [ {
    "feilmelding" : "Organisasjonsnummer må være et nummer med nøyaktig 9 siffer",
    "parametere" : [ "9ECD01011" ],
    "feilaktigVerdi" : "9ECD01011"
   } ]
  }
  

500 Feil på server

Alle endepunktene har felles feilhandtering for uventede feil. Hvis det skulle oppstå en feil, så vil du få en respons med statuskode 500.
Hvis du ønsker å rapportere feilen til oss, så er det fint om du også sender oss trace fra responsen. Dette er en UUID som gjør at vi lettere kan finne frem loggene fra forespørselen som feilet.
Under ser du et eksempel på en 500 respons:


  HTTP/1.1 500 Internal Server Error
  Vary: Origin
  Vary: Access-Control-Request-Method
  Vary: Access-Control-Request-Headers
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 257 
  {
   "timestamp" : "2021-05-28T11:34:33.435+0000",
   "status" : 500,
   "error" : "Internal Server Error",
   "message" : "Internal Server Error",
   "path" : "/enhetsregisteret/api/enheter/999999999/roller",
   "trace" : "5631709a-6e3e-4b72-94e7-fcbf6341272a"
  }
  

Endringslogg

4. januar 2024

Endepunkt

/enheter
/underenheter

Endringer

Nytt i versjon 1

 • Legg til nye query-parametere
  • "forretningsadresse.kommunenummer". Filtrer enheter på bare forretningsadresse.
  • "beliggenhetsadresse.kommunenummer". Filtrer underenheter på bare beliggenhetsadresse.

Nytt i versjon 2:

 • Legg til nye query-parametere
  • "forretningsadresse.kommunenummer". Filtrer enheter på bare forretningsadresse.
  • "beliggenhetsadresse.kommunenummer". Filtrer underenheter på bare beliggenhetsadresse.
 • Endre query-parametere
  • kommunenummer
  • Før: Filtrer enheter/underenheter på forretningsadresse/beliggenhetsadresse
  • Nå: Filtrer enheter/underenheter på kommunenummer i postadresse <strong>eller</strong> forretningsadresse/beliggenhetsadresse.
21. november 2023

Endepunkt

/enheter
/enheter/{orgnr}
/enheter/lastned
/enheter/lastned/csv
/enheter/lastned/regneark

Endringer

Nytt i versjon 2:

 • Legg til nye felter i json, csv, excel og api
  • underAvviklingDato
  • tvangsavvikletPgaManglendeSlettingDato
  • tvangsopplostPgaManglendeDagligLederDato
  • tvangsopplostPgaManglendeRevisorDato
  • tvangsopplostPgaManglendeRegnskapDato
  • tvangsopplostPgaMangelfulltStyreDato
13. september 2023

Endepunkt

/enheter
/enheter/{orgnr}
/enheter/lastned
/enheter/lastned/csv
/enheter/lastned/regneark
/underenheter
/underenheter/{orgnr}
/underenheter/lastned
/underenheter/lastned/csv
/underenheter/lastned/regneark

Endringer

Endre celler i csv filer til å inneholde fullstendige verdier:

 • postadresse, forretningsadresse og frivilligMvaRegistrertBeskrivelser for hovedenhet
 • postadresse, beliggenhetsadresse og frivilligMvaRegistrertBeskrivelser for underenhet

Innført versjon 2:

 • Endre query-parametere "fraAntallAnsatte" og "tilAntallAnsatte". Det er ikke mulig å søke med tall mellom 1-4. Det gir nå 400
 • Endre antallAnsatte. Feltet er ikke lenger obligatorisk og vil være null når virksomheten har mellom 0-4 ansatte
 • Innfør nye felt
  • harRegistrertAntallAnsatte. Feltet er innført for å kompensere for endringen på antallAnsatte
  • hjelpeenhetskode
  • hjelpeenhetskode.kode
  • hjelpeenhetskode.beskrivelse
 • Fjern felter
  • naeringskode1.hjelpeenhetskode
  • naeringskode2.hjelpeenhetskode
  • naeringskode3.hjelpeenhetskode
 • Legg anførselstegn rundt filnavn i content-disposition header for alle fil nedlastninger

Innført i versjon 2 for enheter:

 • Legg til nye felter i json, csv, excel og api
  • konkursdato
  • vedtektsdato
  • vedtektsfestetFormaal
  • aktivitet
27. juli 2023

Endepunkt

/enheter/lastned/csv
/underenheter/lastned/csv

Endringer

Innfør totalbestand på CSV format

Versjonering

Versjoner i bruk

API Header
/ Rot. application/vnd.brreg.enhetsregisteret.v1+json
/enheter application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v1+json
application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v2+json
/enheter/lastned application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v1+gzip;charset=UTF-8
application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v2+gzip;charset=UTF-8
/enheter/lastned/regneark application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet+vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;charset=UTF-8
application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v2+vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;charset=UTF-8
/enheter/lastned/csv application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v2+gzip;charset=UTF-8
/enheter/{organisasjonsnummer}/roller application/vnd.brreg.enhetsregisteret.rolle.v1+json
/underenheter application/vnd.brreg.enhetsregisteret.underenhet.v1+json
application/vnd.brreg.enhetsregisteret.underenhet.v2+json
/underenheter/lastned application/vnd.brreg.enhetsregisteret.underenhet.v1+gzip;charset=UTF-8
application/vnd.brreg.enhetsregisteret.underenhet.v2+gzip;charset=UTF-8
/underenheter/lastned/regneark application/vnd.brreg.enhetsregisteret.underenhet+vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;charset=UTF-8
application/vnd.brreg.enhetsregisteret.underenhet.v2+vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;charset=UTF-8
/underenheter/lastned/csv application/vnd.brreg.enhetsregisteret.underenhet.v2+gzip;charset=UTF-8
/oppdateringer/enheter application/vnd.brreg.enhetsregisteret.oppdatering.enhet.v1+json
/oppdateringer/underenheter application/vnd.brreg.enhetsregisteret.oppdatering.underenhet.v1+json
/oppdateringer/roller application/cloudevents-batch+json
/organisasjonsformer application/vnd.brreg.enhetsregisteret.organisasjonsform.v1+json
/kommuner application/vnd.brreg.enhetsregisteret.kommune.v1+json
/roller/rolletyper application/vnd.brreg.enhetsregisteret.rolletype.v1+json
/roller/rollegruppetyper application/vnd.brreg.enhetsregisteret.rollegruppetype.v1+json
/roller/representanter application/vnd.brreg.enhetsregisteret.representant.v1+json

Hvorfor har vi versjon 2?

Vi har innnført endringer på noen av endepunktene som ikke er bakoverkompatible, og vi har derfor sett oss nødt til å versjonere dem.

Hva må jeg gjøre?

Fra 11. mars 2024 tar versjon 2 over som ny standard. Er du ikke klar til å ta i bruk versjon 2, må du eksplisitt be om versjon 1. Hvis du ikke foretar deg noe, risikerer du at api-kallet feiler 11. mars 2024.

Den 1. september 2024 fjerner vi versjon 1, innen da må du ha tatt høyde for endringene. Se endringne i Endringslogg.

Strategi

Vi vil forsøke, så langt det lar seg gjøre å ikke bryte bakoverkompatibiliteten med våre brukere. Likevel kan det være nødvendig i enkelte situasjoner, av for eksempel juridiske årsaker eller vedlikehold å gjøre endringer som medfører et slikt brudd.

Vi vil i dette tilfellet versjonere tjenesten slik at nyeste versjon vil være tilgjengelig sammen med forrige versjon. Dersom man ikke benytter versjonering i accept header, vil man få siste versjon.

Eldre versjon vil anses som utdatert/deprecated, og vil på sikt bli tatt bort. Ved behov for denne typen endringer vil vi forsøke å gi bruker god tid, og varsle om endringen i forkant.

Når innføres det en ny versjon?

Vi vil innføre en ny versjon når vi introduserer en endring som påvirker bakoverkompatibiliteten. Mindre endringer og patcher vil ikke medføre versjonsendring i header.

Eksempel på endring som medfører versjonering:

 • Fjerne eller endre navn på et attributt i HTTP-responsen.
 • Fjerne eller endre navn på et REST endepunkt.

Når fjernes en versjon?

Vi vil legge ut varsel/driftsmeldinger i god tid på https://www.brreg.no/om-oss/driftsmeldinger/. I tillegg kan du abonnere på en RSS-feed (https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/rss-feed/)

Hvordan velger jeg versjon?

Du kan velge versjon ved å spesifisere HTTP Accept-headeren. Bruk headeren spesifisert i denne tabellen.

Om du ikke spesifiserer Accept-header, vil du automatisk få den seneste versjonen etter 11. mars 2024.

Paginering

Det er mulig i de fleste endepunkter å bla gjennom resultatsettet via page+size, men med visse begrensninger. (Page+1)*size kan ikke overskride 10 000. Ved oppslag på større enn 10 000 vil tjenesten returnere HTTP-status 400 med tilhørende feilmelding.

Dersom formålet med å bla dypt i tjenesten er å hente ut alle enheter, kan man i stedet benytte nedlastingstjenestene. Se kapittel om vedlikehold av kopi. Disse oppdateres en gang i døgnet. For å oppdatere enhetene kan man benytte oppdateringstjenesten, og videre gjøre enkeltoppslag på enhetene som har fått en endring.

Vedlikehold av kopi

For å vedlikeholde en kopi av enhetsregisteret, er det følgende løp vi har lagt opp til:

Last ned totalbestand

Behandle totalbestand

 • Du kan for eksempel lagre eller indeksere et utvalg objekter i din egen database.

PS! Totalbestand filene er store og får nok ikke plass i minnet på en gang. Vi anbefaler å benytte en strømmefunksjon for å lese fila litt etter litt.

Hent nye oppdateringer fortløpende

PS! Du kan starte kopieringsjobben din fra en tidlig id eller et tidspunkt i god tid før totalbestanden er produsert. Da sikrer du at du får du med deg alle endringene!

Hent objekter på nytt

Hvis det har kommet nye oppdateringer fra sist gang du oppdaterte, hent hele objektet på nytt:

Generelt

Generelle endepunkt

Hent alle tjenester

Hent alle tjenester

Responses

Response samples

Content type
application/json

Enheter

Operasjoner mot enhetsregisteret for hovedenheter

Hent enheter som matcher søke filtere

Tjenesten tilbyr et søk på enheter i Enhetsregisteret. Søket kan spesifiseres med søkeparametere angitt som HTTP query-parametere, se under. Søkeresultatet er paginert med en standard sidestørrelse på 20 enheter.

Resultatsettet er begrenset til 10 000 enheter per spørring. Se enheter/lastned for nedlasting av komplett datasett.

Det kan forekomme at en hovedenhets overordnede enhet i offentlig sektor er slettet.

Hvis dette er relevant informasjon for deg, anbefaler vi at du gjør en ny forespørsel for å hente overordnet enhet. Da kan du sjekke om enheten er slettet ved å sjekke om slettedato er satt. Tips: Self-lenken viser hvor du kan hente overordnet enhet.

Resultatet kan sorteres med sort parameteren. For eksempel med sort=antallAnsatte,ASC. Følgende parametere kan sorteres på:

Parameter Versjon
navn v1,v2
organisasjonsnummer v1,v2
overordnetEnhet v1,v2
organisasjonsform.kode v1,v2
antallAnsatte v1,v2
hjemmeside v1,v2
postadresse.kommune v1,v2
postadresse.kommunenummer v1,v2
registreringsdatoEnhetsregisteret v1,v2
registrertIMvaregisteret v1,v2
registrertIForetaksregisteret v1,v2
registrertIStiftelsesregisteret v1,v2
registrertIFrivillighetsregisteret v1,v2
naeringskode1.hjelpeenhetskode v1
naeringskode1.kode v1,v2
naeringskode2.hjelpeenhetskode v1
naeringskode2.kode v1,v2
naeringskode3.hjelpeenhetskode v1
naeringskode3.kode v1,v2
hjelpeenhetskode.kode v2
forretningsadresse.kommune v1,v2
forretningsadresse.kommunenummer v1,v2
stiftelsesdato v1,v2
institusjonellSektorkode.kode v1,v2
konkurs v1,v2
underAvvikling v1,v2
underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning v1,v2
query Parameters
navn
string

Enhetens navn. Fritekst på 1 til 180 tegn

organisasjonsnummer
Array of strings

Kommaseparert liste med organisasjonsnummer, 9 siffer

overordnetEnhet
string

Organisasjonsnummeret til overordnet enhet i offentlig sektor. Streng med 9 siffer

fraAntallAnsatte
string

Minste antall ansatte. Må være 0 eller større i V1. Må være 0, 1 eller større enn 4 i V2

tilAntallAnsatte
string

Største antall. Må være 0 eller større i V1. Må være 0, 4, eller over 4 i V2

konkurs
boolean
Example: konkurs=false

Hvorvidt enheten er konkurs.

registrertIMvaregisteret
boolean
Example: registrertIMvaregisteret=false

Hvorvidt enheten er registrert i Mva-registeret

registrertIForetaksregisteret
boolean
Example: registrertIForetaksregisteret=false

Hvorvidt enheten er registrert i Foretaksregisteret.

registrertIStiftelsesregisteret
boolean
Example: registrertIStiftelsesregisteret=false

Hvorvidt enheten er registrert i Stiftelsesregisteret.

registrertIFrivillighetsregisteret
boolean
Example: registrertIFrivillighetsregisteret=false

Hvorvidt enheten er registrert i Frivillighetsregisteret.

frivilligRegistrertIMvaregisteret
Array of strings

Frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning
boolean
Example: underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning=false

Hvorvidt enheten er under tvangsavvikling eller tvangsoppløsning

underAvvikling
boolean
Example: underAvvikling=false

Hvorvidt enheten er under avvikling

fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret
string

Tidligste registreringsdato i Enhetsregisteret (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

tilRegistreringsdatoEnhetsregisteret
string

Seneste registreringsdato i Enhetsregisteret (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

fraStiftelsesdato
string

Tidligste stiftelsesdato (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

tilStiftelsesdato
string

Seneste stiftelsesdato (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

organisasjonsform
Array of strings

Kommaseparert liste med organisasjonsform

hjemmeside
string

Enhetens hjemmeside

institusjonellSektorkode
Array of strings

Kommaseparert liste med sektorkoder, 4 siffer

postadresse.adresse
Array of strings

Kommaseparert liste med Adresse (postadresse)

postadresse.kommunenummer
Array of strings

Kommaseparert liste med Kommunenummer (postadresse), 4 siffer

postadresse.landkode
Array of strings

Kommaseparert liste med Landkode (postadresse)

postadresse.postnummer
Array of strings

Kommaseparert liste med Postnummer (postadresse), 4 siffer

postadresse.poststed
string

Poststed (postadresse). Fritekst

kommunenummer
Array of strings

Kommaseparert liste med kommunenummer, 4 siffer. Filtrerer på forretningsadresse i V1. Filtrerer på forretningsadresse eller postadresse i V2

forretningsadresse.kommunenummer
Array of strings

Kommaseparert liste med kommunenummer (forretningsadresse), 4 siffer

forretningsadresse.postnummer
Array of strings

Kommaseparert liste med postnummer (forretningsadresse), 4 siffer

forretningsadresse.poststed
string

Poststed (forretningsadresse). Fritekst

forretningsadresse.landkode
Array of strings

Kommaseparert liste med landkode (forretningsadresse)

forretningsadresse.adresse
Array of strings

Kommaseparert liste med adresse (forretningsadresse)

naeringskode
Array of strings

Kommaseparert liste med næringskoder

sisteInnsendteAarsregnskap
Array of strings

Kommaseparert liste med årstall, 4 siffer.

sort
string

Sorteringsrekkefølge: ASC eller DESC

size
number

Sidestørrelse

page
number

Sidenummer

Responses

Request samples

curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter' -i -X GET

Response samples

Content type
{
 • "_embedded": {
  },
 • "page": {
  }
}

Last ned enheter i JSON format

Last ned enheter i JSON format. Bruker du ingen filtre/query-parametere får du en fil med alle enheter. Bruker du filtre er får du maks 10000 enheter om gangen.

query Parameters
navn
string

Enhetens navn. Fritekst på 1 til 180 tegn

organisasjonsnummer
Array of strings

Kommaseparert liste med organisasjonsnummer, 9 siffer

overordnetEnhet
string

Organisasjonsnummeret til overordnet enhet i offentlig sektor. Streng med 9 siffer

fraAntallAnsatte
string

Minste antall ansatte. Må være 0 eller større i V1. Må være 0, 1 eller større enn 4 i V2

tilAntallAnsatte
string

Største antall. Må være 0 eller større i V1. Må være 0, 4, eller over 4 i V2

konkurs
boolean
Example: konkurs=false

Hvorvidt enheten er konkurs.

registrertIMvaregisteret
boolean
Example: registrertIMvaregisteret=false

Hvorvidt enheten er registrert i Mva-registeret

registrertIForetaksregisteret
boolean
Example: registrertIForetaksregisteret=false

Hvorvidt enheten er registrert i Foretaksregisteret.

registrertIStiftelsesregisteret
boolean
Example: registrertIStiftelsesregisteret=false

Hvorvidt enheten er registrert i Stiftelsesregisteret.

registrertIFrivillighetsregisteret
boolean
Example: registrertIFrivillighetsregisteret=false

Hvorvidt enheten er registrert i Frivillighetsregisteret.

frivilligRegistrertIMvaregisteret
Array of strings

Frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning
boolean
Example: underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning=false

Hvorvidt enheten er under tvangsavvikling eller tvangsoppløsning tvangsopplosning

underAvvikling
boolean
Example: underAvvikling=false

Hvorvidt enheten er under avvikling

fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret
string

Tidligste registreringsdato i Enhetsregisteret (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

tilRegistreringsdatoEnhetsregisteret
string

Seneste registreringsdato i Enhetsregisteret (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

fraStiftelsesdato
string

Tidligste stiftelsesdato (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

tilStiftelsesdato
string

Seneste stiftelsesdato (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

organisasjonsform
Array of strings

Kommaseparert liste med organisasjonsform

hjemmeside
string

Enhetens hjemmeside

institusjonellSektorkode
Array of strings

Kommaseparert liste med sektorkoder, 4 siffer

postadresse.adresse
Array of strings

Kommaseparert liste med Adresse (postadresse)

postadresse.kommunenummer
Array of strings

Kommaseparert liste med Kommunenummer (postadresse), 4 siffer

postadresse.landkode
Array of strings

Kommaseparert liste med Landkode (postadresse)

postadresse.postnummer
Array of strings

Kommaseparert liste med Postnummer (postadresse), 4 siffer

postadresse.poststed
string

Poststed (postadresse). Fritekst

kommunenummer
Array of strings

Kommaseparert liste med kommunenummer (forretningsadresse), 4 siffer

forretningsadresse.kommunenummer
Array of strings

Kommaseparert liste med kommunenummer (forretningsadresse), 4 siffer

forretningsadresse.postnummer
Array of strings

Kommaseparert liste med postnummer (forretningsadresse), 4 siffer

forretningsadresse.poststed
string

Poststed (forretningsadresse). Fritekst

forretningsadresse.landkode
Array of strings

Kommaseparert liste med landkode (forretningsadresse)

forretningsadresse.adresse
Array of strings

Kommaseparert liste med adresse (forretningsadresse)

naeringskode
Array of strings

Kommaseparert liste med næringskoder

sisteInnsendteAarsregnskap
Array of strings

Kommaseparert liste med årstall, 4 siffer.

sort
string

Sorteringsrekkefølge: ASC eller DESC

size
string

Sidestørrelse

page
string

Sidenummer

Responses

Request samples

curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/lastned' -X GET -J -O

Response samples

Content type
application/json
{
 • "antallFeil": 4,
 • "valideringsfeil": [
  ],
 • "sti": "cfQRiNgGtG",
 • "feilmelding": "GqDEbwc71f",
 • "tidsstempel": 1704366191,
 • "status": 500
}

Last ned totalbestand av enheter i csv format

Last ned totalbestand av enheter i csv format

Responses

Request samples

curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/lastned/csv' -X GET -J -O

Response samples

Content type
application/json
{
 • "antallFeil": 4,
 • "valideringsfeil": [
  ],
 • "sti": "cfQRiNgGtG",
 • "feilmelding": "GqDEbwc71f",
 • "tidsstempel": 1704366191,
 • "status": 500
}

Last ned totalbestand av enheter som regneark

Last ned totalbestand av enheter som regneark

Responses

Request samples

curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/lastned/regneark' -X GET -J -O

Response samples

Content type
application/json
{
 • "antallFeil": 4,
 • "valideringsfeil": [
  ],
 • "sti": "cfQRiNgGtG",
 • "feilmelding": "GqDEbwc71f",
 • "tidsstempel": 1704366191,
 • "status": 500
}

Hent enhet på organisasjonsnummer

Hent enhet på organisasjonsnummer.

Hvis en enhet er slettet vil responsen få statuskode 200 OK. HTTP Responsen vil da også inneholde færre attributter, som vist i eksempelet.

En enhet kan fjernes fra avgivelsen fra Enhetsregisteret for eksempel av juridiske årsaker. Hvis en enhet er fjernet vil denne få statuskode 410 Gone. Dette bør også anses som en forespørsel om at eventuelle kopier/cacher også fjerner den aktuelle enheten.

path Parameters
enhetorgnr
required
string
Example:

Organisasjonsnummeret til enheten

Responses

Request samples

curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/112233445' -i -X GET

Response samples

Content type
Example
{
 • "organisasjonsnummer": "509100675",
 • "navn": "Sesam stasjon",
 • "organisasjonsform": {},
 • "postadresse": {
  },
 • "forretningsadresse": {
  },
 • "registrertIMvaregisteret": false,
 • "maalform": "Bokmål",
 • "naeringskode1": {
  },
 • "naeringskode2": {
  },
 • "naeringskode3": {
  },
 • "hjelpeenhetskode": {
  },
 • "underAvvikling": false,
 • "underAvviklingDato": "2024-01-04",
 • "registrertIStiftelsesregisteret": false,
 • "konkurs": false,
 • "konkursdato": "2024-01-04",
 • "tvangsavvikletPgaManglendeSlettingDato": "2024-01-04",
 • "tvangsopplostPgaManglendeDagligLederDato": "2024-01-04",
 • "tvangsopplostPgaManglendeRevisorDato": "2024-01-04",
 • "tvangsopplostPgaManglendeRegnskapDato": "2024-01-04",
 • "tvangsopplostPgaMangelfulltStyreDato": "2024-01-04",
 • "vedtektsdato": "2024-01-04",
 • "vedtektsfestetFormaal": [
  ],
 • "aktivitet": [
  ],
 • "registrertIFrivillighetsregisteret": false,
 • "stiftelsesdato": "2024-01-04",
 • "institusjonellSektorkode": {
  },
 • "registrertIForetaksregisteret": false,
 • "registreringsdatoEnhetsregisteret": "2024-01-04",
 • "hjemmeside": "www.brreg.no",
 • "sisteInnsendteAarsregnskap": "2024",
 • "frivilligMvaRegistrertBeskrivelser": [
  ],
 • "underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning": false,
 • "antallAnsatte": 50,
 • "harRegistrertAntallAnsatte": true,
 • "overordnetEnhet": "376181782",
}

Underenheter

Operasjoner mot enhetsregisteret for underenheter

Hent underenheter som matcher søke filtere

Tjenesten tilbyr et søk på underenheter i Enhetsregisteret. Søket kan spesifiseres med søkeparametere angitt som HTTP query-parametere, se beskrivelse. Søkeresultatet er paginert med en standard sidestørrelse på 20 enheter.

Resultatsettet er begrenset til 10 000 underenheter per spørring. Se underenheter/lastned for nedlasting av komplett datasett.

Resultatet kan sorteres med sort parameteren. For eksempel med sort=antallAnsatte,ASC. Følgende parametere kan sorteres på:

Parametere Versjon
navn v1,v2
organisasjonsnummer v1,v2
overordnetEnhet v1,v2
organisasjonsform.kode v1,v2
antallAnsatte v1,v2
hjemmeside v1,v2
postadresse.kommune v1,v2
postadresse.kommunenummer v1,v2
registreringsdatoEnhetsregisteret v1,v2
registrertIMvaregisteret v1,v2
naeringskode1.hjelpeenhetskode v1
naeringskode1.kode v1,v2
naeringskode2.hjelpeenhetskode v1
naeringskode2.kode v1,v2
naeringskode3.hjelpeenhetskode v1
naeringskode3.kode v1,v2
hjelpeenhetskode.kode v2
oppstartsdato v1,v2
nedleggelsesdato v1,v2
datoEierskifte v1,v2
slettedato v1,v2
beliggenhetsadresse.kommune v1,v2
beliggenhetsadresse.kommunenummer v1,v2
query Parameters
navn
string

Underenhetens navn. Fritekst på 1 til 180 tegn

organisasjonsnummer
Array of strings

Kommaseparert liste med organisasjonsnummer, 9 siffer

overordnetEnhet
string

Underhetens overordnede hovedenhet

fraAntallAnsatte
string

Minste antall ansatte. Må være større enn eller lik 0 i V1. Må være 0, 1 eller større enn 4 i V2

tilAntallAnsatte
string

Største antall. Må være større enn eller lik 0 i V1. Må være 0, 4, eller over 4 i V2

registrertIMvaregisteret
string
Example: registrertIMvaregisteret=false

Hvorvidt underenheten er registrert i Mva-registeret

fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret
string

Tidligste registreringsdato i Enhetsregisteret (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

tilRegistreringsdatoEnhetsregisteret
string

Seneste registreringsdato i Enhetsregisteret (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

fraOppstartsdato
string

Tidligste dato for oppstart (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

tilOppstartsdato
string

Seneste dato for oppstart (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

fraDatoEierskifte
string

Tidligste dato for eierskifte (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

tilDatoEierskifte
string

Seneste dato for eierskifte (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

fraNedleggelsesdato
string

Tidligste dato for nedleggelse (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

tilNedleggelsesdato
string

Seneste dato for nedleggelse (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

organisasjonsform
Array of strings

Kommaseparert liste med organisasjonsform

hjemmeside
string

Underenhetens hjemmeside

postadresse.kommunenummer
Array of strings

Kommaseparert liste med kommunenummer (postadresse), 4 siffer

postadresse.postnummer
Array of strings

Kommaseparert liste med postnummer (postadresse), 4 siffer

postadresse.poststed
string

Kommaseparert liste med poststed (postadresse)

postadresse.landkode
Array of strings

Kommaseparert liste med landkode (postadresse)

postadresse.adresse
Array of strings

Kommaseparert liste med adresse (postadresse)

kommunenummer
Array of strings

Kommaseparert liste med kommunenummer, 4 siffer. Filtrerer på forretningsadresse i V1. Filtrerer på beliggenhetsadresse eller postadresse i V2

beliggenhetsadresse.kommunenummer
Array of strings

Kommaseparert liste med kommunenummer (beliggenhetsadresse), 4 siffer

beliggenhetsadresse.postnummer
Array of strings

Kommaseparert liste med postnummer (beliggenhetsadresse), 4 siffer

beliggenhetsadresse.poststed
string

Poststed (beliggenhetsadresse)

beliggenhetsadresse.landkode
Array of strings

Kommaseparert liste med landkode (beliggenhetsadresse)

beliggenhetsadresse.adresse
Array of strings

Kommaseparert liste med adresse (beliggenhetsadresse)

naeringskode
Array of strings

Kommaseparert liste med næringskoder

sort
string

Sorteringsrekkefølge: ASC eller DESC

size
number

Sidestørrelse

page
number

Sidenummer

Responses

Request samples

curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter' -i -X GET

Response samples

Content type
{}

Last ned underenheter i JSON format

Last ned underenheter i JSON format. Bruker du ingen filtre/query-parametere får du en fil med alle underenheter. Bruker du filtre er får du maks 10000 underenheter om gangen.

query Parameters
navn
string

Underenhetens navn. Fritekst på 1 til 180 tegn

organisasjonsnummer
Array of strings

Kommaseparert liste med organisasjonsnummer, 9 siffer

overordnetEnhet
string

Underhetens overordnede hovedenhet

fraAntallAnsatte
string

Minste antall ansatte. Må være større enn eller lik 0 i V1. Må være 0, 1 eller større enn 4 i V2

tilAntallAnsatte
string

Største antall. Må være større enn eller lik 0 i V1. Må være 0, 4, eller over 4 i V2

registrertIMvaregisteret
string
Example: registrertIMvaregisteret=false

Hvorvidt underenheten er registrert i Mva-registeret

fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret
string

Tidligste registreringsdato i Enhetsregisteret (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

tilRegistreringsdatoEnhetsregisteret
string

Seneste registreringsdato i Enhetsregisteret (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

fraOppstartsdato
string

Tidligste dato for oppstart (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

tilOppstartsdato
string

Seneste dato for oppstart (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

fraDatoEierskifte
string

Tidligste dato for eierskifte (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

tilDatoEierskifte
string

Seneste dato for eierskifte (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

fraNedleggelsesdato
string

Tidligste dato for nedleggelse (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

tilNedleggelsesdato
string

Seneste dato for nedleggelse (ISO-8601 yyyy-MM-dd)

organisasjonsform
Array of strings

Kommaseparert liste med organisasjonsform

hjemmeside
string

Underenhetens hjemmeside

postadresse.kommunenummer
Array of strings

Kommaseparert liste med kommunenummer (postadresse), 4 siffer

postadresse.postnummer
Array of strings

Kommaseparert liste med postnummer (postadresse), 4 siffer

postadresse.poststed
string

Kommaseparert liste med poststed (postadresse)

postadresse.landkode
Array of strings

Kommaseparert liste med landkode (postadresse)

postadresse.adresse
Array of strings

Kommaseparert liste med adresse (postadresse)

kommunenummer
Array of strings

Kommaseparert liste med kommunenummer (beliggenhetsadresse), 4 siffer

beliggenhetsadresse.kommunenummer
Array of strings

Kommaseparert liste med kommunenummer (beliggenhetsadresse), 4 siffer

beliggenhetsadresse.postnummer
Array of strings

Kommaseparert liste med postnummer (beliggenhetsadresse), 4 siffer

beliggenhetsadresse.poststed
string

Poststed (beliggenhetsadresse)

beliggenhetsadresse.landkode
Array of strings

Kommaseparert liste med landkode (beliggenhetsadresse)

beliggenhetsadresse.adresse
Array of strings

Kommaseparert liste med adresse (beliggenhetsadresse)

naeringskode
Array of strings

Kommaseparert liste med næringskoder

sort
string

Sorteringsrekkefølge: ASC eller DESC

size
string

Sidestørrelse

page
string

Sidenummer

Responses

Request samples

curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/lastned' -X GET -J -O

Response samples

Content type
application/json
{
 • "antallFeil": 4,
 • "valideringsfeil": [
  ],
 • "sti": "cfQRiNgGtG",
 • "feilmelding": "GqDEbwc71f",
 • "tidsstempel": 1704366191,
 • "status": 500
}

Last ned totalbestand av underenheter i csv format

Last ned totalbestand av underenheter i csv format

Responses

Request samples

curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/lastned/csv' -X GET -J -O

Response samples

Content type
application/json
{
 • "antallFeil": 4,
 • "valideringsfeil": [
  ],
 • "sti": "cfQRiNgGtG",
 • "feilmelding": "GqDEbwc71f",
 • "tidsstempel": 1704366191,
 • "status": 500
}

Last ned totalbestand av underenheter som regneark

Last ned totalbestand av underenheter som regneark

Responses

Request samples

curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/lastned/regneark' -X GET -J -O

Response samples

Content type
application/json
{
 • "timestamp": "2024-01-05T07:36:21.523+0000",
 • "status": 500,
 • "error": "Internal Server Error",
 • "message": "Internal Server Error",
 • "path": "/enhetsregisteret/api/enheter",
 • "trace": "b94669c0-425a-4b6c-ab30-504de8d9c127"
}

Hent underenhet på organisasjonsnummer

Hent underenhet på organisasjonsnummer.

Hvis en underenhet er slettet vil responsen få statuskode 200 OK. HTTP Responsen vil da også inneholde færre attributter, som vist i eksempelet.

En underenhet kan fjernes fra avgivelsen fra Enhetsregisteret for eksempel av juridiske årsaker. Hvis en underenhet er fjernet vil denne få statuskode 410 Gone. Dette bør også anses som en forespørsel om at eventuelle kopier/cacher også fjerner den aktuelle underenheten.

path Parameters
underenhetorgnr
required
string
Example:

Organisasjonsnummeret til enheten

Responses

Request samples

curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/112233445' -i -X GET

Response samples

Content type
Example
{
 • "organisasjonsnummer": "509100675",
 • "navn": "Sesam stasjon",
 • "organisasjonsform": {},
 • "postadresse": {
  },
 • "beliggenhetsadresse": {
  },
 • "registrertIMvaregisteret": false,
 • "naeringskode1": {
  },
 • "naeringskode2": {
  },
 • "naeringskode3": {
  },
 • "hjelpeenhetskode": {
  },
 • "registreringsdatoEnhetsregisteret": "2024-01-04",
 • "hjemmeside": "www.brreg.no",
 • "frivilligMvaRegistrertBeskrivelser": [
  ],
 • "antallAnsatte": 50,
 • "harRegistrertAntallAnsatte": true,
 • "overordnetEnhet": "376181782",
 • "oppstartsdato": "2024-01-04",
 • "datoEierskifte": "2024-01-04",
 • "nedleggelsesdato": "2024-01-04",
}

Roller

Operasjoner mot roller i enhetsregisteret

Hent alle roller for en enhet

I dette endepunktet kan du hente alle roller for en enhet gjennom oppslag med organisasjonsnummer.

Opplysninger om at en person er registrert med en rolle, som for eksempel styremedlem, er åpne offentlige data. Men ønsker du å sette opp en oversikt over hvilke roller en person har i andre virksomheter, har du kun lov å vise roller knyttet til næringsvirksomhet. Det betyr at personens registrerte rolle i en frivillig organisasjon ikke kan vises med personens roller i for eksempel et aksjeselskap. For aktuelt regelverk se § 22 i enhetsregisterloven.

path Parameters
enhetorgnr
required
string
Example:

Organisasjonsnummeret til enheten

Responses

Response samples

Content type
application/json
{}

Last ned totalbestand av roller som zippet json

Last ned totalbestand av roller som zippet json

Responses

Request samples

curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/totalbestand' -X GET -J -O

Hent alle rollerepresentanter

Hent alle rollerepresentanter

Responses

Response samples

Content type
application/json
{}

Hent alle rollegruppetyper

Hent alle rollegruppetyper

Responses

Response samples

Content type
application/json
{}

Hent alle rolletyper

Hent alle rolletyper

Responses

Response samples

Content type
application/json
{}

Kommuner

Operasjoner mot kommuner i enhetsregisteret

Hent kommuner

Hent kommuner

query Parameters
sort
string

Sortering av resultatsett

size
string

Sidestørrelse

page
string

Sidenummer

Responses

Response samples

Content type
application/json
{}

Hent kommune på kommunenummer

Hent kommune på kommunenummer

path Parameters
kommunenr
required
string

Kommunenummeret

Responses

Response samples

Content type
application/json
{}

Organisasjonsformer

Operasjoner mot organisasjonsformer i enhetsregisteret

Hent organisasjonsformer

Hent organisasjonsformer

query Parameters
sort
string

Sortering av resultatsett

size
string

Sidestørrelse

page
string

Sidenummer

Responses

Response samples

Content type
application/json
{}

Hent organisasjonsformer for enheter

Hent organisasjonsformer for enheter

query Parameters
sort
string

Sortering av resultatsett

size
string

Sidestørrelse

page
string

Sidenummer

Responses

Response samples

Content type
application/json
{}

Hent organisasjonsformer for underenheter

Hent organisasjonsformer for underenheter

query Parameters
sort
string

Sortering av resultatsett

size
string

Sidestørrelse

page
string

Sidenummer

Responses

Response samples

Content type
application/json
{}

Hent organisasjonsformbeskrivelse på organisasjonskode

Hent organisasjonsformbeskrivelse på organisasjonskode

path Parameters
organisasjonskode
required
string

Organisasjonsformen

Responses

Response samples

Content type
application/json
{}

Matrikkelenheter

Operasjoner mot matrikkelenheter i enhetsregisteret

Hent matrikkelenheter

Hent matrikkelenheter

query Parameters
matrikkelenhetid
string

Filtrer på matrikkelenhetid

matrikkelnummer
string

Filtrer på matrikkelnummer

Responses

Response samples

Content type
application/json
[
 • {
  }
]

Oppdateringer

Operasjoner mot opppdateringer i enhetsregisteret

Hent alle oppdateringer på roller

Om size-parameteret

Hvis size query-parameter ikke er spesifisert, vil API-et returnere 100 hendelser. Da kan du telle antall hendelser i JSON-responsen og vurdere om du må gjøre flere forespørsler.

Hvis antallet hendelser i JSON-responsen tilsvarer det du spesifiserte i size query-parameteret (som default er 100), kan du anta at du ikke har hentet alle hendelsene.

Hvis antallet hendelser i responsen er lavere enn antallet som du spesifiserte i size query-parameteret, kan du anta at du har hentet alle hendelsene til nå. Da kan du vente litt og sjekke senere om det har kommet flere hendelser.

query Parameters
afterTime
string

Hent heldelser som har oppstått etter angitt tidspunkt. Datetime (ISO-8601): yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'

afterId
number

Hent hendelser som har oppstått etter angitt ID. Større eller lik 1

organisasjonsnummer
Array of strings
Example:

Filtrer hendelser på organisasjonsnummeret til enheten. Kommaseparert liste med organisasjonsnummer

size
string

Hent et spesifisert antall hendelser. Større eller lik 1 og mindre eller lik 10000. Standardverdi er 100.

Responses

Response samples

Content type
application/json
[]

Hent alle oppdateringer på enheter

Vi anbefaler følgende bruk: Filtrer på dato for første gangs uthenting, slik at man unngår enheter tidligere enn eventuell siste kopi. Filtrer så på updateid for å hente neste sett av resultater. (Her kan man trygt bruke updateid+1). Page+size kan benyttes for mer presis navigering i en updateid- eller dato-spørring.

Endringstyper:

Type Beskrivelse
Ukjent Ukjent type endring. Ofte fordi endringen har skjedd før endringstype ble innført.
Ny Enheten har blitt lagt til i Enhetsregisteret
Endring Enheten har blitt endret i Enhetsregisteret
Sletting Enheten har blitt slettet fra Enhetsregisteret
Fjernet Enheten har blitt fjernet fra Åpne Data. Eventuelle kopier skal også fjerne enheten.
query Parameters
dato
string

Vis bare oppdateringer fra og med dette tidsstempelet. Tidsstempelet indikerer når oppdateringen ble offentliggjort i dette APIet. Datetime (ISO-8601): yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'

oppdateringsid
string

Vis bare oppdateringer fra og med oppdateringsid. Større eller lik 1

organisasjonsnummer
Array of strings
Example:

Vis bare oppdateringer på gitte organisasjonsnummer. Kommaseparert liste med organisasjonsnummer

Responses

Response samples

Content type
application/json
{}

Hent alle oppdateringer på underenheter

Vi anbefaler følgende bruk: Filtrer på dato for første gangs uthenting, slik at man unngår enheter tidligere enn eventuell siste kopi. Filtrer så på updateid for å hente neste sett av resultater. (Her kan man trygt bruke updateid+1). Page+size kan benyttes for mer presis navigering i en updateid- eller dato-spørring.

Endringstyper:

Type Beskrivelse
Ukjent Ukjent type endring. Ofte fordi endringen har skjedd før endringstype ble innført.
Ny Enheten har blitt lagt til i Enhetsregisteret
Endring Enheten har blitt endret i Enhetsregisteret
Sletting Enheten har blitt slettet fra Enhetsregisteret
Fjernet Enheten har blitt fjernet fra Åpne Data. Eventuelle kopier skal også fjerne enheten.
query Parameters
dato
string

Vis bare oppdateringer fra og med dette tidsstempelet. Tidsstempelet indikerer når oppdateringen ble offentliggjort i dette APIet. Datetime (ISO-8601): yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'

oppdateringsid
string

Vis bare oppdateringer fra og med oppdateringsid. Større eller lik 1

organisasjonsnummer
Array of strings
Example:

Vis bare oppdateringer på gitte organisasjonsnummer. Kommaseparert liste med organisasjonsnummer

Responses

Response samples

Content type
application/json
{}