Introduksjon

Velkommen til API-dokumentasjonen for Åpne data - Enhetsregisteret. Her finner du en teknisk beskrivelse av alle REST-tjenestene i APIet, samt eksempler på både HTTP forespørsler og svar (Merk at enhetene som avgis i dokumentasjonen ikke er reelle).

Ordbok

Enhetsregisteret

Register over grunndata om juridiske personer og andre enheter. Enhetsregisteret tildeler organisasjonsnummer for entydig identifisering av enheter.

Organisasjonsnummer

Nisifret nummer som entydig identifiserer enheter i Enhetsregisteret.

Enhet

Enhet på øverste nivå i registreringsstrukturen i Enhetsregisteret. Eksempelvis enkeltpersonforetak, foreninger, selskap, sameier og andre som er registrert i Enhetsregisteret. Identifiseres med organisasjonsnummer.

Underenhet

Enhet på laveste nivå i registreringsstrukturen i Enhetsregisteret. En underenhet kan ikke eksistere alene og har alltid knytning til en hovedenhet. Identifiseres med organisasjonsnummer.

Organisasjonsform

Organisasjonsform er virksomhetens formelle organisering og gir retningslinjer overfor blant annet ansvarsforhold, skatt, revisjonsplikt, rettigheter og plikter.

Næringskode

Se Næringskoder på brreg.no

Standard for næringsgruppering: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6

Kommune og geografisk områdeinndeling

Enhetens forretningsadresse, postadresse eller beliggenhetsadresse er knyttet til en kommune eller en geografisk områdeinndeling. Fra 01.01.2019 vil områdene Spitsbergen, Bjørnøya og Hopen inngå i den geografiske områdeinndelingen Svalbardområde, med kode 2100.

Oversikt over kommuner og geografiske områdeinndelinger finner du på Standard for kommuneinndeling og Standard for regionale spesialkoder fra SSB.

Hjelpeenhet

Hjelpeenheter er enheter som bare yter konsern- eller foretaksinterne tjenester og som skal næringskodes lik enheten(e) de yter tjenester til. De tildeles en alternativ næringskode - hjelpeenhetskode - som viser hvilken type tjeneste som utføres.

Tjenestene i APIet

Oversikt

HTTP-METODE ENDEPUNKT BESKRIVELSE

GET

/

Rot. Lister lenker til øvrige tjenester.

GET

/enheter

Søk etter enheter.

GET

/enheter/{orgnr}

Hent en spesifikk enhet.

GET

/enheter/lastned

Last ned enheter i json-format.

GET

/enheter/lastned/regneark

Last ned enheter i xlsx-format

GET

/underenheter

Søk etter underenheter.

GET

/underenheter/{orgnr}

Hent en spesifikk underenhet.

GET

/underenheter/lastned

Last ned underenheter i json-format.

GET

/underenheter/lastned/regneark

Last ned enheter i xlsx-format

GET

/oppdateringer/enheter

Hent oppdaterte enheter

GET

/oppdateringer/underenheter

Hent oppdaterte underenheter

GET

/organisasjonsformer

Hent alle organisasjonsformer.

GET

/organisasjonsformer/enheter

Hent organisasjonsformer for enheter

GET

/organisasjonsformer/underenheter

Hent organisasjonsformer for underenheter

GET

/organisasjonsformer/{orgkode}

Hent en gitt organisasjonsform

Media Typer

De fleste tjenestene svarer med JSON, på HAL formatet i.e. Hypertext Application Language. Unntaket er nedlastingstjenestene, som resulterer i GZIP-komprimert JSON uten HAL.

Media typer (enhet) Kommentar

application/json;utf+8

Ikke versjonert. Svar fra siste versjon på HAL format

application/hal+json;utf+8

Ikke versjonert. Svar fra siste versjon på HAL format

application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v1+json;charset=UTF-8

Eksplisitt versjon 1. Svar fra versjon 1 på HAL format

Se mer om versjonering i seksjonen om Versjonering.

Enheter

Søk etter enheter

Tjenesten tilbyr et søk på enheter i Enhetsregisteret. Søket kan spesififises med søkeparametere angitt som HTTP query-parametere, beskrevet her. Søkeresultatet er paginert med en standard sidestørrelse på 20 enheter.

Resultatsettet er begrenset til 10 000 enheter pr. spørring. Se enheter/lastned for nedlasting av komplett datasett.

Eksempel 1 - Hent alle enheter
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 3215

{
 "_embedded" : {
  "enheter" : [ {
   "organisasjonsnummer" : "112233445",
   "navn" : "SESAM STASJON",
   "organisasjonsform" : {
    "kode" : "AS",
    "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
     }
    }
   },
   "postadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "0122",
    "poststed" : "OSLO",
    "adresse" : [ "c/o reder K. Rusing", "Postboks 1752 Vika", "" ],
    "kommune" : "OSLO",
    "kommunenummer" : "0301"
   },
   "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
   "registrertIMvaregisteret" : true,
   "naeringskode1" : {
    "beskrivelse" : "Skipsmegling",
    "kode" : "52.292"
   },
   "antallAnsatte" : 50,
   "forretningsadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "0101",
    "poststed" : "OSLO",
    "adresse" : [ "Tyvholmen 1", null, null, "" ],
    "kommune" : "OSLO",
    "kommunenummer" : "0301"
   },
   "stiftelsesdato" : "2017-10-20",
   "registrertIForetaksregisteret" : true,
   "registrertIStiftelsesregisteret" : false,
   "registrertIFrivillighetsregisteret" : false,
   "konkurs" : false,
   "underAvvikling" : false,
   "underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning" : false,
   "maalform" : "Bokmål",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/112233445"
    }
   }
  }, {
   "organisasjonsnummer" : "443322119",
   "navn" : "TRYLLEBUTIKKEN SESAM",
   "organisasjonsform" : {
    "kode" : "ENK",
    "beskrivelse" : "Enkeltpersonforetak",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/ENK"
     }
    }
   },
   "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
   "registrertIMvaregisteret" : true,
   "naeringskode1" : {
    "beskrivelse" : "Utøvende kunstnere og underholdsningsvirksomhet innen scenekunst",
    "kode" : "90.012"
   },
   "antallAnsatte" : 0,
   "forretningsadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "2120",
    "poststed" : "NORD-ODAL",
    "adresse" : [ "Sagstua", null, null ],
    "kommune" : "NORD-ODAL",
    "kommunenummer" : "0418"
   },
   "stiftelsesdato" : "2017-10-20",
   "registrertIForetaksregisteret" : false,
   "registrertIStiftelsesregisteret" : false,
   "registrertIFrivillighetsregisteret" : false,
   "konkurs" : false,
   "underAvvikling" : false,
   "underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning" : false,
   "maalform" : "Nynorsk",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/443322119"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 2,
  "totalElements" : 2,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}
Eksempel 2 - Søk etter enheter
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&tilRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&konkurs=false' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&tilRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&konkurs=false HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 2638

{
 "_embedded" : {
  "enheter" : [ {
   "organisasjonsnummer" : "112233445",
   "navn" : "SESAM STASJON",
   "organisasjonsform" : {
    "kode" : "AS",
    "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
     }
    }
   },
   "postadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "0122",
    "poststed" : "OSLO",
    "adresse" : [ "c/o reder K. Rusing", "Postboks 1752 Vika", "" ],
    "kommune" : "OSLO",
    "kommunenummer" : "0301"
   },
   "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
   "registrertIMvaregisteret" : true,
   "naeringskode1" : {
    "beskrivelse" : "Skipsmegling",
    "kode" : "52.292"
   },
   "antallAnsatte" : 50,
   "forretningsadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "0101",
    "poststed" : "OSLO",
    "adresse" : [ "Tyvholmen 1", null, null, "" ],
    "kommune" : "OSLO",
    "kommunenummer" : "0301"
   },
   "stiftelsesdato" : "2017-10-20",
   "registrertIForetaksregisteret" : true,
   "registrertIStiftelsesregisteret" : false,
   "registrertIFrivillighetsregisteret" : false,
   "konkurs" : false,
   "underAvvikling" : false,
   "underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning" : false,
   "maalform" : "Bokmål",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/112233445"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "first" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&tilRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&konkurs=false&page=0&size=1"
  },
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&tilRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&konkurs=false"
  },
  "next" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&tilRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&konkurs=false&page=1&size=1"
  },
  "last" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&tilRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&konkurs=false&page=1&size=1"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 1,
  "totalElements" : 2,
  "totalPages" : 2,
  "number" : 0
 }
}
Eksempel 3 - Sortere søkeresultatet

Resultatsettet kan sorteres ved å angi sort query-parameteret. Format: sort={feltnavn},{ASC/DESC}

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter?sort=antallAnsatte,ASC' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter?sort=antallAnsatte,ASC HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 3238

{
 "_embedded" : {
  "enheter" : [ {
   "organisasjonsnummer" : "443322119",
   "navn" : "TRYLLEBUTIKKEN SESAM",
   "organisasjonsform" : {
    "kode" : "ENK",
    "beskrivelse" : "Enkeltpersonforetak",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/ENK"
     }
    }
   },
   "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
   "registrertIMvaregisteret" : true,
   "naeringskode1" : {
    "beskrivelse" : "Utøvende kunstnere og underholdsningsvirksomhet innen scenekunst",
    "kode" : "90.012"
   },
   "antallAnsatte" : 0,
   "forretningsadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "2120",
    "poststed" : "NORD-ODAL",
    "adresse" : [ "Sagstua", null, null ],
    "kommune" : "NORD-ODAL",
    "kommunenummer" : "0418"
   },
   "stiftelsesdato" : "2017-10-20",
   "registrertIForetaksregisteret" : false,
   "registrertIStiftelsesregisteret" : false,
   "registrertIFrivillighetsregisteret" : false,
   "konkurs" : false,
   "underAvvikling" : false,
   "underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning" : false,
   "maalform" : "Nynorsk",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/443322119"
    }
   }
  }, {
   "organisasjonsnummer" : "112233445",
   "navn" : "SESAM STASJON",
   "organisasjonsform" : {
    "kode" : "AS",
    "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
     }
    }
   },
   "postadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "0122",
    "poststed" : "OSLO",
    "adresse" : [ "c/o reder K. Rusing", "Postboks 1752 Vika", "" ],
    "kommune" : "OSLO",
    "kommunenummer" : "0301"
   },
   "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
   "registrertIMvaregisteret" : true,
   "naeringskode1" : {
    "beskrivelse" : "Skipsmegling",
    "kode" : "52.292"
   },
   "antallAnsatte" : 50,
   "forretningsadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "0101",
    "poststed" : "OSLO",
    "adresse" : [ "Tyvholmen 1", null, null, "" ],
    "kommune" : "OSLO",
    "kommunenummer" : "0301"
   },
   "stiftelsesdato" : "2017-10-20",
   "registrertIForetaksregisteret" : true,
   "registrertIStiftelsesregisteret" : false,
   "registrertIFrivillighetsregisteret" : false,
   "konkurs" : false,
   "underAvvikling" : false,
   "underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning" : false,
   "maalform" : "Bokmål",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/112233445"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/?sort=antallAnsatte,ASC"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 2,
  "totalElements" : 2,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}
Eksempel 4 - Feilaktig spørring
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter?fraAntallAnsatte=-1&tilAntallAnsatte=-2' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter?fraAntallAnsatte=-1&tilAntallAnsatte=-2 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 583

{
 "tidsstempel" : 1562916757864,
 "status" : 400,
 "feilmelding" : "Feilaktig forespørsel",
 "sti" : "/enhetsregisteret/api/enheter",
 "antallFeil" : 3,
 "valideringsfeil" : [ {
  "feilmelding" : "Fra må være mindre eller lik til",
  "parametere" : [ "fraAntallAnsatte", "tilAntallAnsatte" ]
 }, {
  "feilmelding" : "fra må være større eller lik 0",
  "parametere" : [ "fraAntallAnsatte" ],
  "feilaktigVerdi" : "-1"
 }, {
  "feilmelding" : "til må være større eller lik 0",
  "parametere" : [ "tilAntallAnsatte" ],
  "feilaktigVerdi" : "-2"
 } ]
}
Responsfelt
Path Type Description

tidsstempel

Number

Tidspunkt feilen oppstod

status

Number

HTTP status kode

feilmelding

String

Feilmelding

sti

String

Endepunktets sti

antallFeil

Number

Antall valideringsfeil

valideringsfeil

Array

Valideringsfeilene

valideringsfeil[].feilmelding

String

Feilmelding for aktuell valideringsfeil

valideringsfeil[].parametere

Array

Aktuelle parametere

valideringsfeil[].feilaktigVerdi

String

Aktuell verdi

Detaljer
Om navnesøket

Navnesøket er et fritekstssøk som rangerer enheter basert på søketeksten.

Enhetene kan sorteres på navn ved å benytte navn.norwegian.

Om tjenesten

Responsfelt er felles for alle "200 - OK"-responser i denne tjenesten.

Query-parametere
Parameter Description Datatype Format

navn

Enhetens navn

String

Fritekst

organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret til enheten

String

Kommaseparert liste med organisasjonsnummer

overordnetEnhet

Organisasjonsnummeret til enhetens overordnede enhet

String

Streng med 9 siffer

fraAntallAnsatte

Minste antall ansatte hos enheten

Int

Tall større enn eller lik 0

tilAntallAnsatte

Største antall ansatte hos enheten

Int

Tall større enn eller lik 0

konkurs

Hvorvidt enheten er registrert som konkurs

Boolean

true/false

registrertIMvaregisteret

Hvorvidt enheten er registrert i Mva-registeret

Boolean

true/false

registrertIForetaksregisteret

Hvorvidt enheten er registrert i Foretaksregisteret

Boolean

true/false

registrertIStiftelsesregisteret

Hvorvidt enheten er registrert i Stiftelsesregisteret

Boolean

true/false

registrertIFrivillighetsregisteret

Hvorvidt enheten er registrert i Frivillighetsregisteret

Boolean

true/false

underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning

Hvorvidt enheten er registrert som underTvangsavvikling eller tvangsopplosning

Boolean

true/false

underAvvikling

Hvorvidt enheten er registrert som underAvvikling

Boolean

true/false

fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret

Tidligste registreringsdato i Enhetsregisteret

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

tilRegistreringsdatoEnhetsregisteret

Seneste registreringsdato i Enhetsregisteret

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

fraStiftelsesdato

Tidligste stiftelsesdato for enheten

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

tilStiftelsesdato

Seneste stiftelsesdato hos enheten

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

organisasjonsform

Enhetens organisasjonsform

String

Kommaseparert liste med organisajonsformer

institusjonellSektorkode

Enhetens institusjonelle sektorkode

String

Kommaseparert liste med sektorkoder på 4 siffer

postadresse.kommunenummer

Kommunenummer til enhetens postadresse

String

Kommaseparert liste med kommunenummer på 4 siffer

postadresse.postnummer

Postnummeret til enhetens postadresse

String

Kommaseparert liste med postnummer på 4 siffer

postadresse.poststed

Poststedet til enhetens postadresse

String

Fritekst

postadresse.landkode

Landkode til enhetens postadresse

String

Kommaseparert liste med landkoder

kommunenummer

Kommunenummeret til enhetens forretningsadresse

String

Kommaseparert liste med kommunenummer på 4 siffer

forretningsadresse.postnummer

Postnummer til enhetens forretningsadresse

String

Kommaseparert liste med postnummer på 4 siffer

forretningsadresse.poststed

Poststedet til enhetens forretningsadresse

String

Fritekst

forretningsadresse.landkode

Landkode til enhetens forretningsadresse

String

Kommaseparert liste med landkoder

naeringskode

Enhetens næringskode

Array

Kommaseparert liste med næringskoder

sisteInnsendteAarsregnskap

Årstall for siste innsendte årsregnskap for enheten

String

Kommaseparert liste med årstall på 4 siffer

sort

Sortering av resultatsett

String

Feltnavn i enheten

size

Sidestørrelse

Int

Tall større enn 0

page

Sidenummer

Int

Tall større enn eller lik 0

Responsfelt
Path Type Description

_embedded.enheter

Array

En liste av enheter som finnes i Enhetsregisteret

_embedded.enheter[].organisasjonsnummer

String

Enhetens organisasjonsnummer

_embedded.enheter[].navn

String

Enhetens navn

_embedded.enheter[].organisasjonsform

Object

Enhetens organisasjonsform

_embedded.enheter[].organisasjonsform.kode

String

Organisasjonsformen

_embedded.enheter[].organisasjonsform.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av organisasjonsformen

_embedded.enheter[].organisasjonsform.utgaatt

String

Dato når organisasjonsformen evt. ble ugyldig

_embedded.enheter[].organisasjonsform._links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

_embedded.enheter[].hjemmeside

String

Enhetens hjemmeside

_embedded.enheter[].postadresse

Object

Enhetens postadresse

_embedded.enheter[].postadresse.adresse

Array

Adresse (postadresse)

_embedded.enheter[].postadresse.postnummer

String

Postnummer (postadresse)

_embedded.enheter[].postadresse.poststed

String

Poststed (postadresse)

_embedded.enheter[].postadresse.kommunenummer

String

Kommunenummer (postadresse)

_embedded.enheter[].postadresse.kommune

String

Kommune (postadresse)

_embedded.enheter[].postadresse.landkode

String

Landkode (postadresse)

_embedded.enheter[].postadresse.land

String

Land (postadresse)

_embedded.enheter[].registreringsdatoEnhetsregisteret

String

Enhetens registreringsdato i Enhetsregisteret

_embedded.enheter[].registrertIMvaregisteret

Boolean

Hvorvidt enheten er registrert i MVA-registeret

_embedded.enheter[].frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

Array

Enheter som i utgangspunktet ikke er mva-pliktig, kan søke om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

_embedded.enheter[].naeringskode1

Object

Næringskode 1

_embedded.enheter[].naeringskode1.kode

String

Koden til næringskoden

_embedded.enheter[].naeringskode1.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av enhetens næringskode

_embedded.enheter[].naeringskode2

Object

Næringskode 2

_embedded.enheter[].naeringskode2.kode

Object

Næringskoden

_embedded.enheter[].naeringskode2.beskrivelse

Object

Tekstlig beskrivelse av næringskoden

_embedded.enheter[].naeringskode2.hjelpeenhetskode

Object

Beskriver om dette er en hjelpeenhetskode (Ordbok)

_embedded.enheter[].naeringskode3

Object

Næringskode 3

_embedded.enheter[].naeringskode3.kode

Object

Næringskoden

_embedded.enheter[].naeringskode3.beskrivelse

Object

Tekstlig beskrivelse av næringskoden

_embedded.enheter[].naeringskode3.hjelpeenhetskode

Object

Beskriver om dette er en hjelpeenhetskode (Ordbok)

_embedded.enheter[].antallAnsatte

Number

Antall ansatte

_embedded.enheter[].overordnetEnhet

String

Organisasjonsnummeret til overordnet enhet i offentlig sektor

_embedded.enheter[].forretningsadresse

Object

Enhetens forretningsadresse

_embedded.enheter[].forretningsadresse.adresse

Array

Adresse (forretningsadresse)

_embedded.enheter[].forretningsadresse.postnummer

String

Postnummer (forretningsadresse)

_embedded.enheter[].forretningsadresse.poststed

String

Poststed (forretningsadresse)

_embedded.enheter[].forretningsadresse.kommunenummer

String

Kommunenummer (forretningsadresse)

_embedded.enheter[].forretningsadresse.kommune

String

Kommune (forretningsadresse)

_embedded.enheter[].forretningsadresse.landkode

String

Landkode (forretningsadresse)

_embedded.enheter[].forretningsadresse.land

String

Land (forretningsadresse)

_embedded.enheter[].stiftelsesdato

String

Enhetens stiftelsesdato

_embedded.enheter[].institusjonellSektorkode

Object

Enhetens sektorkode

_embedded.enheter[].institusjonellSektorkode.kode

String

Sektorkoden

_embedded.enheter[].institusjonellSektorkode.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av sektorkoden

_embedded.enheter[].registrertIForetaksregisteret

Boolean

Hvorvidt enheten er registrert i Foretaksregisteret

_embedded.enheter[].registrertIStiftelsesregisteret

Boolean

Hvorvidt enheten er registrert i Stiftelsesregisteret

_embedded.enheter[].registrertIFrivillighetsregisteret

Boolean

Hvorvidt enheten er registrert i Frivillighetsregisteret

_embedded.enheter[].sisteInnsendteAarsregnskap

String

Dato for siste innsendte årsregnskap

_embedded.enheter[].konkurs

Boolean

Hvorvidt enheten er konkurs

_embedded.enheter[].underAvvikling

Boolean

Hvorvidt enheten er under avvikling

_embedded.enheter[].underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning

Boolean

Hvorvidt enheten er under tvangsavvikling eller tvangsoppløsning

_embedded.enheter[].maalform

String

Målform

_embedded.enheter[]._links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

_embedded.enheter[]._links.overordnetEnhet.href

String

Lenke til enhetens overordnede enhet i offentlig sektor

page.size

Number

Sidestørrelse på resultatet

page.totalElements

Number

Totalt antall elementer i resultatet

page.totalPages

Number

Totalt antall sider i resultatet

page.number

Number

Nummer på gjeldende side

_links.first.href

String

Lenke til første side med resultater

_links.prev.href

String

Lenke til forrige side med resultater

_links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

_links.next.href

String

Lenke til neste side med resultater

_links.last.href

String

Lenke til siste side med resultater

Paginering

Det er mulig å bla gjennom resultatsettet via page+size, men med visse begrensninger. (Page+1)*size kan ikke overskride 10 000. Ved oppslag på større enn 10 000 vil tjenesten returnere HTTP-status 400 med tilhørende feilmelding.

Dersom formålet med å bla dypt i tjenesten er å hente ut alle enheter, kan man i stedet benytte nedlastingstjenestene. Disse oppdateres en gang i døgnet. For å oppdatere enhetene kan man benytte oppdateringstjenesten, og videre gjøre enkeltoppslag på enhetene som har fått en endring.

Hent en enhet

Eksempel 1 - Hent enhet
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/112233445' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter/112233445 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 1384

{
 "organisasjonsnummer" : "112233445",
 "navn" : "SESAM STASJON",
 "organisasjonsform" : {
  "kode" : "AS",
  "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
  "_links" : {
   "self" : {
    "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
   }
  }
 },
 "postadresse" : {
  "land" : "Norge",
  "landkode" : "NO",
  "postnummer" : "0122",
  "poststed" : "OSLO",
  "adresse" : [ "c/o reder K. Rusing", "Postboks 1752 Vika", "" ],
  "kommune" : "OSLO",
  "kommunenummer" : "0301"
 },
 "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
 "registrertIMvaregisteret" : true,
 "naeringskode1" : {
  "beskrivelse" : "Skipsmegling",
  "kode" : "52.292"
 },
 "antallAnsatte" : 50,
 "forretningsadresse" : {
  "land" : "Norge",
  "landkode" : "NO",
  "postnummer" : "0101",
  "poststed" : "OSLO",
  "adresse" : [ "Tyvholmen 1", null, null, "" ],
  "kommune" : "OSLO",
  "kommunenummer" : "0301"
 },
 "stiftelsesdato" : "2017-10-20",
 "registrertIForetaksregisteret" : true,
 "registrertIStiftelsesregisteret" : false,
 "registrertIFrivillighetsregisteret" : false,
 "konkurs" : false,
 "underAvvikling" : false,
 "underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning" : false,
 "maalform" : "Bokmål",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/112233445"
  }
 }
}
Path-parametere
/enhetsregisteret/api/enheter/{orgnr}
Parameter Description

orgnr

Enhetens organisasjonsnummer

Responsfelt
Path Type Description

organisasjonsnummer

String

Enhetens organisasjonsnummer

navn

String

Enhetens navn

organisasjonsform

Object

Enhetens organisasjonsform

organisasjonsform.kode

String

Organisasjonsformen

organisasjonsform.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av organisasjonsformen

organisasjonsform.utgaatt

String

Dato når organisasjonsformen evt. ble ugyldig

organisasjonsform._links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

hjemmeside

String

Enhetens hjemmeside

postadresse

Object

Enhetens postadresse

postadresse.adresse

Array

Adresse (postadresse)

postadresse.postnummer

String

Postnummer (postadresse)

postadresse.poststed

String

Poststed (postadresse)

postadresse.kommunenummer

String

Kommunenummer (postadresse)

postadresse.kommune

String

Kommune (postadresse)

postadresse.landkode

String

Landkode (postadresse)

postadresse.land

String

Land (postadresse)

registreringsdatoEnhetsregisteret

String

Enhetens registreringsdato i Enhetsregisteret

registrertIMvaregisteret

Boolean

Hvorvidt enheten er registrert i MVA-registeret

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

Array

Enheter som i utgangspunktet ikke er mva-pliktig, kan søke om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

naeringskode1

Object

Næringskode 1

naeringskode1.kode

String

Koden til næringskoden

naeringskode1.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av enhetens næringskode

naeringskode2

Object

Næringskode 2

naeringskode2.kode

Object

Næringskoden

naeringskode2.beskrivelse

Object

Tekstlig beskrivelse av næringskoden

naeringskode2.hjelpeenhetskode

Object

Beskriver om dette er en hjelpeenhetskode (Ordbok)

naeringskode3

Object

Næringskode 3

naeringskode3.kode

Object

Næringskoden

naeringskode3.beskrivelse

Object

Tekstlig beskrivelse av næringskoden

naeringskode3.hjelpeenhetskode

Object

Beskriver om dette er en hjelpeenhetskode (Ordbok)

antallAnsatte

Number

Antall ansatte

overordnetEnhet

String

Organisasjonsnummeret til overordnet enhet i offentlig sektor

forretningsadresse

Object

Enhetens forretningsadresse

forretningsadresse.adresse

Array

Adresse (forretningsadresse)

forretningsadresse.postnummer

String

Postnummer (forretningsadresse)

forretningsadresse.poststed

String

Poststed (forretningsadresse)

forretningsadresse.kommunenummer

String

Kommunenummer (forretningsadresse)

forretningsadresse.kommune

String

Kommune (forretningsadresse)

forretningsadresse.landkode

String

Landkode (forretningsadresse)

forretningsadresse.land

String

Land (forretningsadresse)

stiftelsesdato

String

Enhetens stiftelsesdato

institusjonellSektorkode

Object

Enhetens sektorkode

institusjonellSektorkode.kode

String

Sektorkoden

institusjonellSektorkode.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av sektorkoden

registrertIForetaksregisteret

Boolean

Hvorvidt enheten er registrert i Foretaksregisteret

registrertIStiftelsesregisteret

Boolean

Hvorvidt enheten er registrert i Stiftelsesregisteret

registrertIFrivillighetsregisteret

Boolean

Hvorvidt enheten er registrert i Frivillighetsregisteret

sisteInnsendteAarsregnskap

String

Dato for siste innsendte årsregnskap

konkurs

Boolean

Hvorvidt enheten er konkurs

underAvvikling

Boolean

Hvorvidt enheten er under avvikling

underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning

Boolean

Hvorvidt enheten er under tvangsavvikling eller tvangsoppløsning

maalform

String

Målform

_links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

_links.overordnetEnhet.href

String

Lenke til enhetens overordnede enhet i offentlig sektor

Eksempel 2 - Hent en slettet enhet

Hvis en enhet er slettet vil responsen få statuskode 200 OK. HTTP Responsen vil da også inneholde færre attributter, som vist i eksempelet under.

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/123456789' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter/123456789 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 494

{
 "organisasjonsnummer" : "123456789",
 "navn" : "SLETTET ENHET AS",
 "organisasjonsform" : {
  "kode" : "UTBG",
  "beskrivelse" : "Frivillig registrert utleiebygg",
  "utgaatt" : "2017-07-17",
  "_links" : {
   "self" : {
    "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/UTBG"
   }
  }
 },
 "slettedato" : "2017-10-20",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/123456789"
  }
 }
}
Path-parametere
/enhetsregisteret/api/enheter/{orgnr}
Parameter Description

orgnr

Den slettede enhetens organisasjonsnummer

Responsfelt
Path Type Description

organisasjonsnummer

String

Organisasjonsnummer

organisasjonsform

Object

Organisasjonsform

organisasjonsform.kode

String

Organisasjonsformen

organisasjonsform.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av organisasjonsformen

organisasjonsform.utgaatt

String

Dato når organisasjonsformen evt. ble ugyldig

organisasjonsform._links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

navn

String

Navn

nedleggelsesdato

String

Nedleggelsesdato for underenheten

slettedato

String

Dato under-/enheten ble slettet

_links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

Eksempel 3 - Hent en fjernet enhet

En enhet kan fjernes fra avgivelsen fra Enhetsregisteret f.eks. av juridiske årsaker. Hvis en enhet er fjernet vil denne få statuskode 410 Gone. Dette bør også anses som en forespørsel om at eventuelle kopier/cacher også fjerner den aktuelle enheten.

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/123456790' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter/123456790 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 410 Gone
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 191

{
 "organisasjonsnummer" : "123456790",
 "slettedato" : "2013-05-30",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/123456790"
  }
 }
}
Path-parametere
/enhetsregisteret/api/enheter/{orgnr}
Parameter Description

orgnr

Den fjernede enhetens organisasjonsnummer

Responsfelt
Path Type Description

organisasjonsnummer

String

Organisasjonsnummer

slettedato

String

Dato under-/enheten ble fjernet

_links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

Last ned enheter

Eksempel 1 - Last ned alle enheter i json-format

Alle enheter kan lastes ned i en fil komprimert med gzip. Formatet på denne filen er i forenklet json, og vil ikke inkludere lenker som i HAL formatet. Filen produseres hver natt, ca klokken 0500.

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/lastned' -i \
  -H 'Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v1+gzip;charset=UTF-8'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter/lastned HTTP/1.1
Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v1+gzip;charset=UTF-8
Host: data.brreg.no
Eksempel 2 - Last ned alle enheter i xlsx

Alle underenheter kan lastes ned til fil på xlsx-format. Filene produseres hver natt, ca klokken 0500.

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/lastned/regneark' -i \
  -H 'Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet+vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;charset=UTF-8'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter/lastned/regneark HTTP/1.1
Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet+vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;charset=UTF-8
Host: data.brreg.no
Eksempel 2 - Last ned søkeresultat

Resultatsettet av en spørring kan lastes ned i en fil komprimert med gzip. Formatet på denne filen er i forenklet json, og vil ikke inkludere lenker som i HAL formatet. Resultatfilen vil ha oppdaterte enheter, men er begrenset til 10.000 enheter. Hvis resultatsettet overstiger begrensningen, vil de siste enhetene ekskluderes fra filen.

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/lastned?navn=Sesam' -i \
  -H 'Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v1+gzip;charset=UTF-8'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter/lastned?navn=Sesam HTTP/1.1
Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v1+gzip;charset=UTF-8
Host: data.brreg.no
Detaljer

Hente ut oppdaterte enheter

Tjenesten tilbyr et søk på nylige oppdaterte enheter i Enhetsregisteret. Søket kan spesififises med et søkeparameter angitt som et HTTP query-parameter, beskrevet her. Søkeresultatet er paginert med en standard sidestørrelse på 20 enheter.

Endringstyper
Type Beskrivelse

Ukjent

Ukjent type endring. Ofte fordi endringen har skjedd før endringstype ble innført.

Ny

Enheten har blitt lagt til i Enhetsregisteret

Endring

Enheten har blitt endret i Enhetsregisteret

Sletting

Enheten har blitt slettet fra Enhetsregisteret

Fjernet

Enheten har blitt fjernet fra Åpne Data. Eventuelle kopier skal også fjerne enheten.

Detaljer
Query-parametere
Parameter Description Datatype Format

dato

Tidligste tidsstempel for når enheten ble oppdatert

String

Datetime (ISO-8601): yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSS’Z'

oppdateringsid

Minste oppdateringsid for enhet

Integer

Større eller lik 1

Responsfelt
Path Type Description

_embedded.oppdaterteEnheter[]

Array

En liste av oppdaterte enheter

_embedded.oppdaterteEnheter[].oppdateringsid

Number

Sekvensiell oppdateringsid for enhet.

_embedded.oppdaterteEnheter[].dato

String

Dato med tidstempel for når enheten ble oppdatert.

_embedded.oppdaterteEnheter[].organisasjonsnummer

String

Enhetens organisasjonsnummer.

_embedded.oppdaterteEnheter[].endringstype

String

Type endring som ble gjennomført

_embedded.oppdaterteEnheter[]._links.enhet.href

String

Lenke til enhet

page.size

Number

Sidestørrelse på resultatet

page.totalElements

Number

Totalt antall elementer i resultatet

page.totalPages

Number

Totalt antall sider i resultatet

page.number

Number

Nummer på gjeldende side

_links.first.href

String

Lenke til første side med resultater

_links.prev.href

String

Lenke til forrige side med resultater

_links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

_links.next.href

String

Lenke til neste side med resultater

_links.last.href

String

Lenke til siste side med resultater

Eksempel 1 - Hent alle oppdateringer
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/enheter' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/oppdateringer/enheter HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 861

{
 "_embedded" : {
  "oppdaterteEnheter" : [ {
   "oppdateringsid" : 1,
   "dato" : "2010-01-02T00:00:00.000Z",
   "organisasjonsnummer" : "123456789",
   "endringstype" : "Ukjent",
   "_links" : {
    "enhet" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/123456789"
    }
   }
  }, {
   "oppdateringsid" : 2,
   "dato" : "2010-01-03T00:00:00.000Z",
   "organisasjonsnummer" : "987654321",
   "endringstype" : "Ny",
   "_links" : {
    "enhet" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/987654321"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/enheter"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 2,
  "totalElements" : 2,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}
Eksempel 2 - Hent alle oppdateringer etter gitt dato
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/enheter?dato=2010-01-03T00:00:00.000Z' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/oppdateringer/enheter?dato=2010-01-03T00:00:00.000Z HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 601

{
 "_embedded" : {
  "oppdaterteEnheter" : [ {
   "oppdateringsid" : 2,
   "dato" : "2010-01-03T00:00:00.000Z",
   "organisasjonsnummer" : "987654321",
   "endringstype" : "Fjernet",
   "_links" : {
    "enhet" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/987654321"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/enheter?dato=2010-01-03T00:00:00.000Z"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 2,
  "totalElements" : 1,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}
Eksempel 2 - Hent alle oppdateringer etter gitt oppdateringsid
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/enheter?oppdateringsid=2' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/oppdateringer/enheter?oppdateringsid=2 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 588

{
 "_embedded" : {
  "oppdaterteEnheter" : [ {
   "oppdateringsid" : 2,
   "dato" : "2010-01-03T00:00:00.000Z",
   "organisasjonsnummer" : "987654321",
   "endringstype" : "Fjernet",
   "_links" : {
    "enhet" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/987654321"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/enheter?oppdateringsid=2"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 2,
  "totalElements" : 1,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}
Paginering

Det er mulig å filtrere og bla gjennom resultatsettet via page+size, dato og/eller updateid, men med visse begrensninger. (Page+1)*size kan ikke overskride 10 000 og det kan finnes flere elementer med samme dato. Updateid kan bare forekomme en gang, men disse er gjenbrukt på tvers av underenheter og enheter og kan ha gap på flere tusen id’er.

Vi anbefaler følgende bruk: Filtrer på dato for første gangs uthenting, slik at man unngår enheter tidligere enn eventuell siste kopi. Filtrer så på updateid for å hente neste sett av resultater. (Her kan man trygt bruke updateid+1). Page+size kan benyttes for mer presis navigering i en updateid- eller dato-spørring.

Underenheter

Søk etter underenheter

Tjenesten tilbyr et søk på underenheter i Enhetsregisteret. Søket kan spesififises med søkeparametere angitt som HTTP query-parametere, beskrevet her. Søkeresultatet er paginert med en standard sidestørrelse på 20 enheter.

Resultatsettet er begrenset til 10 000 underenheter pr. spørring. Se underenheter/lastned for nedlasting av komplett datasett.

Eksempel 1 - Hent alle underenheter
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/underenheter HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 2484

{
 "_embedded" : {
  "underenheter" : [ {
   "organisasjonsnummer" : "334455660",
   "navn" : "TRYLLEBUTIKKEN SESAM",
   "organisasjonsform" : {
    "kode" : "BEDR",
    "beskrivelse" : "Bedrift",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/BEDR"
     }
    }
   },
   "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
   "registrertIMvaregisteret" : true,
   "naeringskode1" : {
    "beskrivelse" : "Utøvende kunstnere og underholdsningsvirksomhet innen scenekunst",
    "kode" : "90.012"
   },
   "antallAnsatte" : 0,
   "overordnetEnhet" : "443322119",
   "beliggenhetsadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "2120",
    "poststed" : "NORD-ODAL",
    "adresse" : [ "Sagstua", null, null ],
    "kommune" : "NORD-ODAL",
    "kommunenummer" : "0418"
   },
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/334455660"
    },
    "overordnetEnhet" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/443322119"
    }
   }
  }, {
   "organisasjonsnummer" : "839607532",
   "navn" : "Bedrift.no",
   "organisasjonsform" : {
    "kode" : "BEDR",
    "beskrivelse" : "Bedrift",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/BEDR"
     }
    }
   },
   "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2011-01-01",
   "registrertIMvaregisteret" : false,
   "naeringskode1" : {
    "beskrivelse" : "Generell offentlig administrasjon",
    "kode" : "84.110"
   },
   "antallAnsatte" : 0,
   "oppstartsdato" : "2011-01-01",
   "beliggenhetsadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "0653",
    "poststed" : "OSLO",
    "adresse" : [ "Havnegata 35" ],
    "kommune" : "OSLO",
    "kommunenummer" : "0301"
   },
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/839607532"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 2,
  "totalElements" : 2,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}
Eksempel 2 - Søk etter underenheter
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2015-01-01&naeringskode=90.012' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/underenheter?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2015-01-01&naeringskode=90.012 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 2111

{
 "_embedded" : {
  "underenheter" : [ {
   "organisasjonsnummer" : "334455660",
   "navn" : "TRYLLEBUTIKKEN SESAM",
   "organisasjonsform" : {
    "kode" : "BEDR",
    "beskrivelse" : "Bedrift",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/BEDR"
     }
    }
   },
   "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
   "registrertIMvaregisteret" : true,
   "naeringskode1" : {
    "beskrivelse" : "Utøvende kunstnere og underholdsningsvirksomhet innen scenekunst",
    "kode" : "90.012"
   },
   "antallAnsatte" : 0,
   "overordnetEnhet" : "443322119",
   "beliggenhetsadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "2120",
    "poststed" : "NORD-ODAL",
    "adresse" : [ "Sagstua", null, null ],
    "kommune" : "NORD-ODAL",
    "kommunenummer" : "0418"
   },
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/334455660"
    },
    "overordnetEnhet" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/443322119"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "first" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2015-01-01&naeringskode=90.012&page=0&size=1"
  },
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2015-01-01&naeringskode=90.012"
  },
  "next" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2015-01-01&naeringskode=90.012&page=1&size=1"
  },
  "last" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2015-01-01&naeringskode=90.012&page=1&size=1"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 1,
  "totalElements" : 2,
  "totalPages" : 2,
  "number" : 0
 }
}
Detaljer
Om tjenesten
Query-parametere
Parameter Description Datatype Format

navn

Underenhetens navn

String

Fritekst

organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret til underenheten

String

Kommaseparert liste med organisasjonsnummer

overordnetEnhet

Organisasjonsnummeret til underenhetens overordnede enhet

String

Streng med 9 siffer

fraAntallAnsatte

Minste antall ansatte hos underenheten

Int

Tall større enn eller lik 0

tilAntallAnsatte

Største antall ansatte hos underenheten

Int

Tall større enn eller lik 0

registrertIMvaregisteret

Hvorvidt underenheten er registrert i Mva-registeret

Boolean

true/false

fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret

Tidligste registreringsdato i Enhetsregisteret

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

tilRegistreringsdatoEnhetsregisteret

Seneste registreringsdato i Enhetsregisteret

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

fraOppstartsdato

Tidligste oppstartsdato for enheten

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

tilOppstartsdato

Seneste oppstartsdato for enheten

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

fraDatoEierskifte

Tidligste registreringsdato for eierskifte

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

tilDatoEierskifte

Seneste registreringsdato for eierskifte

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

fraNedleggelsesdato

Tidligste nedleggelsesdato for enheten

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

tilNedleggelsesdato

Seneste nedleggelsesdato for enheten

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

organisasjonsform

Underenhetens organisasjonsform

String

Kommaseparert liste med organisajonsformer

postadresse.kommunenummer

Kommunenummer til underenhetens postadresse

String

Kommaseparert liste med kommunenummer på 4 siffer

postadresse.postnummer

Postnummeret til underenhetens postadresse

String

Kommaseparert liste med postnummer på 4 siffer

postadresse.poststed

Poststedet til underenhetens postadresse

String

Fritekst

postadresse.landkode

Landkode til enhetens postadresse

String

Kommaseparert liste med landkoder

kommunenummer

Kommunenummeret til underenhetens beliggenhetsadresse

String

Kommaseparert liste med kommunenummer på 4 siffer

beliggenhetsadresse.postnummer

Postnummeret til underenhetens beliggenhetsadresse

String

Kommaseparert liste med postnummer på 4 siffer

beliggenhetsadresse.poststed

Poststedet til underenhetens beliggenhetsadresse

String

Fritekst

beliggenhetsadresse.landkode

Landkode til enhetens beliggenhetsadresse

String

Kommaseparert liste med landkoder

naeringskode

Underenhetens næringskode

Array

Kommaseparert liste med næringskoder

sort

Sortering av resultatsett

String

Feltnavn i underenheten

size

Sidestørrelse

Int

Tall større enn 0

page

Sidenummer

Int

Tall større enn eller lik 0

Responsfelt
Path Type Description

_embedded.underenheter

Array

En liste av underenheter som finnes i Enhetsregisteret

_embedded.underenheter[].organisasjonsnummer

String

Underenhetens organisasjonsnummer

_embedded.underenheter[].navn

String

Underenhetens navn

_embedded.underenheter[].organisasjonsform

Object

Underenhetens organisasjonsform

_embedded.underenheter[].organisasjonsform.kode

String

Organisasjonsformen

_embedded.underenheter[].organisasjonsform.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av organisasjonsformen

_embedded.underenheter[].organisasjonsform.utgaatt

String

Dato når organisasjonsformen evt. ble ugyldig

_embedded.underenheter[].organisasjonsform._links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

_embedded.underenheter[].hjemmeside

String

Underenhetens hjemmeside

_embedded.underenheter[].postadresse

Object

Underenhetens postadresse

_embedded.underenheter[].postadresse.adresse

Array

Adresse (postadresse)

_embedded.underenheter[].postadresse.postnummer

String

Postnummer (postadresse)

_embedded.underenheter[].postadresse.poststed

String

Poststed (postadresse)

_embedded.underenheter[].postadresse.kommunenummer

String

Kommunenummer (postadresse)

_embedded.underenheter[].postadresse.kommune

String

Kommune (postadresse)

_embedded.underenheter[].postadresse.landkode

String

Landkode (postadresse)

_embedded.underenheter[].postadresse.land

String

Land (postadresse)

_embedded.underenheter[].registreringsdatoEnhetsregisteret

String

Underenhetens registreringsdato i Enhetsregisteret

_embedded.underenheter[].registrertIMvaregisteret

Boolean

Hvorvidt underenheten er registrert i MVA-registeret

_embedded.underenheter[].frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

Array

Underenheter som i utgangspunktet ikke er mva-pliktig, kan søke om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

_embedded.underenheter[].naeringskode1

Object

Næringskode 1

_embedded.underenheter[].naeringskode1.kode

String

Koden til næringskoden

_embedded.underenheter[].naeringskode1.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av enhetens næringskode

_embedded.underenheter[].naeringskode2

Object

Næringskode 2

_embedded.underenheter[].naeringskode2.kode

Object

Næringskoden

_embedded.underenheter[].naeringskode2.beskrivelse

Object

Tekstlig beskrivelse av næringskoden

_embedded.underenheter[].naeringskode2.hjelpeenhetskode

Object

Beskriver om dette er en hjelpeenhetskode (Ordbok)

_embedded.underenheter[].naeringskode3

Object

Næringskode 3

_embedded.underenheter[].naeringskode3.kode

Object

Næringskoden

_embedded.underenheter[].naeringskode3.beskrivelse

Object

Tekstlig beskrivelse av næringskoden

_embedded.underenheter[].naeringskode3.hjelpeenhetskode

Object

Beskriver om dette er en hjelpeenhetskode (Ordbok)

_embedded.underenheter[].antallAnsatte

Number

Antall ansatte

_embedded.underenheter[].overordnetEnhet

String

Underenhetens overordnede enhet

_embedded.underenheter[].beliggenhetsadresse

Object

Underenhetens beliggenhetsadresse

_embedded.underenheter[].beliggenhetsadresse.adresse

Array

Adresse (beliggenhetsadresse)

_embedded.underenheter[].beliggenhetsadresse.postnummer

String

Postnummer (beliggenhetsadresse)

_embedded.underenheter[].beliggenhetsadresse.poststed

String

Poststed (beliggenhetsadresse)

_embedded.underenheter[].beliggenhetsadresse.kommunenummer

String

Kommunenummer (beliggenhetsadresse)

_embedded.underenheter[].beliggenhetsadresse.kommune

String

Kommune (beliggenhetsadresse)

_embedded.underenheter[].beliggenhetsadresse.landkode

String

Landkode (beliggenhetsadresse)

_embedded.underenheter[].beliggenhetsadresse.land

String

Land (beliggenhetsadresse)

_embedded.underenheter[].oppstartsdato

String

Underenhetens oppstartsdato

_embedded.underenheter[].datoEierskifte

String

Underenhetens dato for eierskifte

_embedded.underenheter[].nedleggelsesdato

String

Nedleggelsesdato for underenheten

_embedded.underenheter[]._links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

_embedded.underenheter[]._links.overordnetEnhet.href

String

Lenke til underenhetens overordnede enhet

page.size

Number

Sidestørrelse på resultatet

page.totalElements

Number

Totalt antall elementer i resultatet

page.totalPages

Number

Totalt antall sider i resultatet

page.number

Number

Nummer på gjeldende side

_links.first.href

String

Lenke til første side med resultater

_links.prev.href

String

Lenke til forrige side med resultater

_links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

_links.next.href

String

Lenke til neste side med resultater

_links.last.href

String

Lenke til siste side med resultater

Paginering

Det er mulig å bla gjennom resultatsettet via page+size, men med visse begrensninger. (Page+1)*size kan ikke overskride 10 000. Ved oppslag på større enn 10 000 vil tjenesten returnere HTTP-status 400 med tilhørende feilmelding.

Dersom formålet med å bla dypt i tjenesten er å hente ut alle enheter, kan man i stedet benytte nedlastingstjenestene. Disse oppdateres en gang i døgnet. For å oppdatere enhetene kan man benytte oppdateringstjenesten, og videre gjøre enkeltoppslag på enhetene som har fått en endring.

Hent en underenhet

Eksempel 1 - Hent underenhet
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/776655441' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/underenheter/776655441 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 1268

{
 "organisasjonsnummer" : "776655441",
 "navn" : "SESAM STASJON",
 "organisasjonsform" : {
  "kode" : "BEDR",
  "beskrivelse" : "Bedrift",
  "_links" : {
   "self" : {
    "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/BEDR"
   }
  }
 },
 "postadresse" : {
  "land" : "Norge",
  "landkode" : "NO",
  "postnummer" : "0122",
  "poststed" : "OSLO",
  "adresse" : [ "c/o reder K. Rusing", "Postboks 1752 Vika", "" ],
  "kommune" : "OSLO",
  "kommunenummer" : "0301"
 },
 "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
 "registrertIMvaregisteret" : true,
 "naeringskode1" : {
  "beskrivelse" : "Skipsmegling",
  "kode" : "52.292"
 },
 "antallAnsatte" : 50,
 "overordnetEnhet" : "112233445",
 "beliggenhetsadresse" : {
  "land" : "Norge",
  "landkode" : "NO",
  "postnummer" : "0122",
  "poststed" : "OSLO",
  "adresse" : [ "Tyvholmen 1", null, null ],
  "kommune" : "OSLO",
  "kommunenummer" : "0301"
 },
 "nedleggelsesdato" : "2018-10-20",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/776655441"
  },
  "overordnetEnhet" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/112233445"
  }
 }
}
Path-parametere
/enhetsregisteret/api/underenheter/{orgnr}
Parameter Description

orgnr

Enhetens organisasjonsnummer

Responsfelt
Path Type Description

organisasjonsnummer

String

Underenhetens organisasjonsnummer

navn

String

Underenhetens navn

organisasjonsform

Object

Underenhetens organisasjonsform

organisasjonsform.kode

String

Organisasjonsformen

organisasjonsform.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av organisasjonsformen

organisasjonsform.utgaatt

String

Dato når organisasjonsformen evt. ble ugyldig

organisasjonsform._links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

hjemmeside

String

Underenhetens hjemmeside

postadresse

Object

Underenhetens postadresse

postadresse.adresse

Array

Adresse (postadresse)

postadresse.postnummer

String

Postnummer (postadresse)

postadresse.poststed

String

Poststed (postadresse)

postadresse.kommunenummer

String

Kommunenummer (postadresse)

postadresse.kommune

String

Kommune (postadresse)

postadresse.landkode

String

Landkode (postadresse)

postadresse.land

String

Land (postadresse)

registreringsdatoEnhetsregisteret

String

Underenhetens registreringsdato i Enhetsregisteret

registrertIMvaregisteret

Boolean

Hvorvidt underenheten er registrert i MVA-registeret

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

Array

Underenheter som i utgangspunktet ikke er mva-pliktig, kan søke om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

naeringskode1

Object

Næringskode 1

naeringskode1.kode

String

Koden til næringskoden

naeringskode1.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av enhetens næringskode

naeringskode2

Object

Næringskode 2

naeringskode2.kode

Object

Næringskoden

naeringskode2.beskrivelse

Object

Tekstlig beskrivelse av næringskoden

naeringskode2.hjelpeenhetskode

Object

Beskriver om dette er en hjelpeenhetskode (Ordbok)

naeringskode3

Object

Næringskode 3

naeringskode3.kode

Object

Næringskoden

naeringskode3.beskrivelse

Object

Tekstlig beskrivelse av næringskoden

naeringskode3.hjelpeenhetskode

Object

Beskriver om dette er en hjelpeenhetskode (Ordbok)

antallAnsatte

Number

Antall ansatte

overordnetEnhet

String

Underenhetens overordnede enhet

beliggenhetsadresse

Object

Underenhetens beliggenhetsadresse

beliggenhetsadresse.adresse

Array

Adresse (beliggenhetsadresse)

beliggenhetsadresse.postnummer

String

Postnummer (beliggenhetsadresse)

beliggenhetsadresse.poststed

String

Poststed (beliggenhetsadresse)

beliggenhetsadresse.kommunenummer

String

Kommunenummer (beliggenhetsadresse)

beliggenhetsadresse.kommune

String

Kommune (beliggenhetsadresse)

beliggenhetsadresse.landkode

String

Landkode (beliggenhetsadresse)

beliggenhetsadresse.land

String

Land (beliggenhetsadresse)

oppstartsdato

String

Underenhetens oppstartsdato

datoEierskifte

String

Underenhetens dato for eierskifte

nedleggelsesdato

String

Nedleggelsesdato for underenheten

_links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

_links.overordnetEnhet.href

String

Lenke til underenhetens overordnede enhet

Eksempel 2 - Hent en slettet underenhet

Hvis en underenhet er slettet vil responsen få statuskode 200 OK. HTTP Responsen vil da også inneholde færre attributter, som vist i eksempelet under.

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/987123456' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/underenheter/987123456 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 522

{
 "organisasjonsnummer" : "987123456",
 "navn" : "SLETTET UNDERENHET AS",
 "organisasjonsform" : {
  "kode" : "AAFY",
  "beskrivelse" : "Virksomhet til ikke-næringsdrivende person",
  "_links" : {
   "self" : {
    "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AAFY"
   }
  }
 },
 "slettedato" : "2017-10-20",
 "nedleggelsesdato" : "2017-10-5",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/987123456"
  }
 }
}
Path-parametere
/enhetsregisteret/api/underenheter/{orgnr}
Parameter Description

orgnr

Den slettede underenhetens organisasjonsnummer

Responsfelt
Path Type Description

organisasjonsnummer

String

Organisasjonsnummer

organisasjonsform

Object

Organisasjonsform

organisasjonsform.kode

String

Organisasjonsformen

organisasjonsform.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av organisasjonsformen

organisasjonsform.utgaatt

String

Dato når organisasjonsformen evt. ble ugyldig

organisasjonsform._links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

navn

String

Navn

nedleggelsesdato

String

Nedleggelsesdato for underenheten

slettedato

String

Dato under-/enheten ble slettet

_links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

Eksempel 3 - Hent en fjernet underenhet

En underenhet kan fjernes fra avgivelsen fra Enhetsregisteret f.eks. av juridiske årsaker. Hvis en underenhet er fjernet vil denne få statuskode 410 Gone. Dette bør også anses som en forespørsel om at eventuelle kopier/cacher også fjerner den aktuelle underenheten.

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/123456780' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/underenheter/123456780 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 410 Gone
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 196

{
 "organisasjonsnummer" : "123456780",
 "slettedato" : "2013-05-31",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/123456780"
  }
 }
}
Path-parametere
/enhetsregisteret/api/underenheter/{orgnr}
Parameter Description

orgnr

Den slettede underenhetens organisasjonsnummer

Responsfelt
Path Type Description

organisasjonsnummer

String

Organisasjonsnummer

slettedato

String

Dato under-/enheten ble fjernet

_links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

Last ned underenheter

Eksempel 1 - Last ned alle underenheter i json-format

Alle underenheter kan lastes ned i en fil komprimert med gzip. Formatet på denne filen er i forenklet json, og vil ikke inkludere lenker som i HAL formatet. Filen produseres hver natt, ca klokken 0500.

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/lastned' -i \
  -H 'Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.underenhet.v1+gzip;charset=UTF-8'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/underenheter/lastned HTTP/1.1
Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.underenhet.v1+gzip;charset=UTF-8
Host: data.brreg.no
Eksempel 2 - Last ned alle underenheter i xlsx

Alle underenheter kan lastes ned til fil på xlsx-format. Filene produseres hver natt, ca klokken 0500.

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/lastned/regneark' -i \
  -H 'Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.underenhet+vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;charset=UTF-8'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/underenheter/lastned/regneark HTTP/1.1
Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.underenhet+vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;charset=UTF-8
Host: data.brreg.no
Eksempel 3 - Last ned søkeresultat

Resultatsettet av en spørring kan lastes ned i en fil komprimert med gzip. Formatet på denne filen er i forenklet json, og vil ikke inkludere lenker som i HAL formatet. Resultatfilen vil ha oppdaterte underenheter, men er begrenset til 10.000 underenheter. Hvis resultatsettet overstiger begrensningen, vil de siste underenhetene ekskluderes fra filen.

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/lastned?navn=Sesam' -i \
  -H 'Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.underenhet.v1+gzip;charset=UTF-8'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/underenheter/lastned?navn=Sesam HTTP/1.1
Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.underenhet.v1+gzip;charset=UTF-8
Host: data.brreg.no
Detaljer

Hente ut oppdaterte underenheter

Tjenesten tilbyr et søk på nylige oppdaterte underenheter i Enhetsregisteret. Søket kan spesififises med et søkeparameter angitt som et HTTP query-parameter, beskrevet her. Søkeresultatet er paginert med en standard sidestørrelse på 20 enheter.

Endringstyper
Type Beskrivelse

Ukjent

Ukjent type endring. Ofte fordi endringen har skjedd før endringstype ble innført.

Ny

Underenheten har blitt lagt til i Enhetsregisteret

Endring

Underenheten har blitt endret i Enhetsregisteret

Sletting

Underenheten har blitt slettet fra Enhetsregisteret

Detaljer
Query-parametere
Parameter Description Datatype Format

dato

Tidligste tidsstempel for når enheten ble oppdatert

String

Datetime (ISO-8601): yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSS’Z'

oppdateringsid

Minste oppdateringsid for enhet

Integer

Større eller lik 1

Responsfelt
Path Type Description

_embedded.oppdaterteUnderenheter[]

Array

En liste av oppdaterte underenheter

_embedded.oppdaterteUnderenheter[].oppdateringsid

Number

Sekvensiell oppdateringsid for underenhet.

_embedded.oppdaterteUnderenheter[].dato

String

Dato med tidstempel for når underenheten ble oppdatert.

_embedded.oppdaterteUnderenheter[].organisasjonsnummer

String

Underenhetens organisasjonsnummer.

_embedded.oppdaterteUnderenheter[].endringstype

String

Type endring som ble gjennomført

_embedded.oppdaterteUnderenheter[]._links.underenhet.href

String

Lenke til underenhet

page.size

Number

Sidestørrelse på resultatet

page.totalElements

Number

Totalt antall elementer i resultatet

page.totalPages

Number

Totalt antall sider i resultatet

page.number

Number

Nummer på gjeldende side

_links.first.href

String

Lenke til første side med resultater

_links.prev.href

String

Lenke til forrige side med resultater

_links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

_links.next.href

String

Lenke til neste side med resultater

_links.last.href

String

Lenke til siste side med resultater

Eksempel 1 - Hent alle oppdateringer
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/underenheter' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/oppdateringer/underenheter HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 898

{
 "_embedded" : {
  "oppdaterteUnderenheter" : [ {
   "oppdateringsid" : 1,
   "dato" : "2010-01-02T00:00:00.000Z",
   "organisasjonsnummer" : "123456789",
   "endringstype" : "Sletting",
   "_links" : {
    "underenhet" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/123456789"
    }
   }
  }, {
   "oppdateringsid" : 2,
   "dato" : "2010-01-03T00:00:00.000Z",
   "organisasjonsnummer" : "987654321",
   "endringstype" : "Endring",
   "_links" : {
    "underenhet" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/987654321"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/underenheter"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 2,
  "totalElements" : 2,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}
Eksempel 2 - Hent alle oppdateringer etter gitt dato
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/underenheter?dato=2010-01-03T00:00:00.000Z' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/oppdateringer/underenheter?dato=2010-01-03T00:00:00.000Z HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 620

{
 "_embedded" : {
  "oppdaterteUnderenheter" : [ {
   "oppdateringsid" : 2,
   "dato" : "2010-01-03T00:00:00.000Z",
   "organisasjonsnummer" : "987654321",
   "endringstype" : "Ukjent",
   "_links" : {
    "underenhet" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/987654321"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/underenheter?dato=2010-01-03T00:00:00.000Z"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 2,
  "totalElements" : 1,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}
Eksempel 2 - Hent alle oppdateringer etter gitt oppdateringsid
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/underenheter?oppdateringsid=2' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/oppdateringer/underenheter?oppdateringsid=2 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 607

{
 "_embedded" : {
  "oppdaterteUnderenheter" : [ {
   "oppdateringsid" : 2,
   "dato" : "2010-01-03T00:00:00.000Z",
   "organisasjonsnummer" : "987654321",
   "endringstype" : "Ukjent",
   "_links" : {
    "underenhet" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/987654321"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/underenheter?oppdateringsid=2"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 2,
  "totalElements" : 1,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}
Paginering

Det er mulig å filtrere og bla gjennom resultatsettet via page+size, dato og/eller updateid, men med visse begrensninger. (Page+1)*size kan ikke overskride 10 000 og det kan finnes flere elementer med samme dato. Updateid kan bare forekomme en gang, men disse er gjenbrukt på tvers av underenheter og enheter og kan ha gap på flere tusen id’er.

Vi anbefaler følgende bruk: Filtrer på dato for første gangs uthenting, slik at man unngår enheter tidligere enn eventuell siste kopi. Filtrer så på updateid for å hente neste sett av resultater. (Her kan man trygt bruke updateid+1). Page+size kan benyttes for mer presis navigering i en updateid- eller dato-spørring.

Organisasjonsform

Hent organisasjonsformer

Hent alle organisasjonsformer
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/organisasjonsformer HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 1055

{
 "_embedded" : {
  "organisasjonsformer" : [ {
   "kode" : "AS",
   "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
    }
   }
  }, {
   "kode" : "BEDR",
   "beskrivelse" : "Bedrift",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/BEDR"
    }
   }
  }, {
   "kode" : "ENK",
   "beskrivelse" : "Enkeltpersonforetak",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/ENK"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/"
  },
  "enheter" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/enheter"
  },
  "underenheter" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/underenheter"
  }
 }
}
Paginering

Det er mulig å bla gjennom resultatsettet via page+size, men med visse begrensninger. (Page+1)*size kan ikke overskride 10 000. Ved oppslag på større enn 10 000 vil tjenesten returnere HTTP-status 400 med tilhørende feilmelding.

Hent organisasjonsformer for enheter
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/enheter' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/enheter HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 836

{
 "_embedded" : {
  "organisasjonsformer" : [ {
   "kode" : "AS",
   "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
    }
   }
  }, {
   "kode" : "ORGL",
   "beskrivelse" : "Organisasjonsledd",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/ORGL"
    }
   }
  }, {
   "kode" : "ENK",
   "beskrivelse" : "Enkeltpersonforetak",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/ENK"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/enheter"
  }
 }
}
Hent organisasjonsformer for underenheter
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/underenheter' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/underenheter HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 646

{
 "_embedded" : {
  "organisasjonsformer" : [ {
   "kode" : "BEDR",
   "beskrivelse" : "Bedrift",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/BEDR"
    }
   }
  }, {
   "kode" : "AAFY",
   "beskrivelse" : "Virksomhet til ikke-næringsdrivende person",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AAFY"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/underenheter"
  }
 }
}
Detaljer

Responsfeltene er felles for de tre øvrige endepunktene.

Responsfelt
Path Type Description

_embedded.organisasjonsformer

Array

En liste av organisasjonsformer som benyttes i Enhetsregisteret

_embedded.organisasjonsformer[].kode

String

Organisasjonsformen

_embedded.organisasjonsformer[].beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av organisasjonsformen

_embedded.organisasjonsformer[].utgaatt

String

Dato når organisasjonsformen evt. ble ugyldig

_embedded.organisasjonsformer[]._links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

_links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

_links.enheter.href

String

Lenke til organisasjonsformer knyttet til juridiske enheter

_links.underenheter.href

String

Lenke til organisasjonsformer knyttet til underenheter

Hent en organisasjonsform

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/UTBG' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/UTBG HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 228

{
 "kode" : "UTBG",
 "beskrivelse" : "Frivillig registrert utleiebygg",
 "utgaatt" : "2017-07-17",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/UTBG"
  }
 }
}
Path-parametere
/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/{orgkode}
Parameter Description

orgkode

Organisasjonsform

Responsfelt
Path Type Description

kode

String

Organisasjonsformen

beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av organisasjonsformen

utgaatt

String

Dato når organisasjonsformen evt. ble ugyldig

_links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

Kommuner og geografisk områdeinndeling i Enhetsregisteret

Hent kommuner og geografisk områdeinndeling

Hent alle kommuner
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/kommuner' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/kommuner HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 642

{
 "_embedded" : {
  "kommuner" : [ {
   "nummer" : "0103",
   "navn" : "OSLO",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/kommuner/0103"
    }
   }
  }, {
   "nummer" : "1813",
   "navn" : "BRØNNØY",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/kommuner/1813"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/kommuner/"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 20,
  "totalElements" : 2,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}
Paginering

Det er mulig å bla gjennom resultatsettet via page+size, men med visse begrensninger. (Page+1)*size kan ikke overskride 10 000. Ved oppslag på større enn 10 000 vil tjenesten returnere HTTP-status 400 med tilhørende feilmelding.

Detaljer

Responsfeltene er felles for endepunktene.

Responsfelt
Path Type Description

_embedded.kommuner

Array

En liste av kommuner og spesialområder som benyttes i Enhetsregisteret

_embedded.kommuner[].nummer

String

Kommunenummer

_embedded.kommuner[].navn

String

Navn på kommunen

_embedded.kommuner[]._links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

page.size

Number

Sidestørrelse på resultatet

page.totalElements

Number

Totalt antall elementer i resultatet

page.totalPages

Number

Totalt antall sider i resultatet

page.number

Number

Nummer på gjeldende side

_links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

Hent en kommune

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/kommuner/1813' -i
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/kommuner/1813 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 166

{
 "nummer" : "1813",
 "navn" : "BRØNNØYSUND",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/kommuner/1813"
  }
 }
}
Path-parametere
/enhetsregisteret/api/kommuner/{nummer}
Parameter Description

nummer

Kommunenummer

Responsfelt
Path Type Description

nummer

String

Kommunenummer

navn

String

Navn på kommunen

_links.self.href

String

Lenke til egen ressurs

Versjonering

Versjoner i bruk

V1
API Header

/

application/vnd.brreg.enhetsregisteret.v1+json

/enheter

application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v1+json

/underenheter

application/vnd.brreg.enhetsregisteret.underenhet.v1+json

/oppdateringer/enheter

application/vnd.brreg.enhetsregisteret.oppdatering.enhet.v1+json

/oppdateringer/underenheter

application/vnd.brreg.enhetsregisteret.oppdatering.underenhet.v1+json

/organisasjonsformer

application/vnd.brreg.enhetsregisteret.organisasjonsform.v1+json

/kommuner

application/vnd.brreg.enhetsregisteret.kommune.v1+json

Pr. dags dato har vi kun én aktiv versjon. Vi vil introdusere V2 ved behov.

Strategi

Vi vil forsøke, så langt det lar seg gjøre å ikke bryte bakoverkompabiliteten med våre brukere. Likevel kan det være nødvendig i enkelte situasjoner, av for eksempel juridiske årsaker eller vedlikehold å gjøre endringer som medfører et slikt brudd.

Vi vil i dette tilfellet versjonere tjenesten slik at nyeste versjon vil være tilgjengelig sammen med forrige versjon. Dersom man ikke benytter versjonering i accept header, vil man få siste versjon.

Eldre versjon vil anses som utdatert/deprecated, og vil på sikt bli tatt bort. Ved behov for denne typen endringer vil vi forsøke å gi bruker god tid, og varsle om endringen i forkant. Se punkt om varsling.

Når innføres det en ny versjon?

Vi vil innføre en ny versjon når vi introduserer en endring som påvirker bakoverkompabiliteten. Mindre endringer og patcher vil ikke medføre versjonsendring i header.

Eksempel på endring som medfører versjonering:

 • Fjerne eller endre navn på et attributt i HTTP-responsen.

 • Fjerne eller endre navn på et REST endepunkt.

Når fjernes en versjon?

Vi vil legge ut varsel/driftsmeldinger i god tid på https://www.brreg.no/om-oss/driftsmeldinger/. I tillegg kan du abonnere på en RSS-feed her.

Hvordan velger jeg versjon?

Du kan velge versjon ved å spesifisere HTTP Accept-headeren. Bruk headeren spesifisert i denne tabellen.

Om du ikke spesisfiserer Accept-header, vil du automatisk få den seneste versjonen.

Eksempel 1 - Rot
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/' -i \
  -H 'Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.v1+json;charset=UTF-8'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/ HTTP/1.1
Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.v1+json;charset=UTF-8
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.v1+json;charset=UTF-8
Content-Length: 763

{
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api"
  },
  "enheter" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter"
  },
  "underenheter" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter"
  },
  "organisasjonsformer" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer"
  },
  "oppdateringer/enheter" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/enheter"
  },
  "oppdateringer/underenheter" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/underenheter"
  },
  "kommuner" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/kommuner"
  }
 }
}
Eksempel 2 - Enheter
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter' -i \
  -H 'Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v1+json;charset=UTF-8'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter HTTP/1.1
Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v1+json;charset=UTF-8
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v1+json;charset=UTF-8
Content-Length: 3215

{
 "_embedded" : {
  "enheter" : [ {
   "organisasjonsnummer" : "112233445",
   "navn" : "SESAM STASJON",
   "organisasjonsform" : {
    "kode" : "AS",
    "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
     }
    }
   },
   "postadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "0122",
    "poststed" : "OSLO",
    "adresse" : [ "c/o reder K. Rusing", "Postboks 1752 Vika", "" ],
    "kommune" : "OSLO",
    "kommunenummer" : "0301"
   },
   "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
   "registrertIMvaregisteret" : true,
   "naeringskode1" : {
    "beskrivelse" : "Skipsmegling",
    "kode" : "52.292"
   },
   "antallAnsatte" : 50,
   "forretningsadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "0101",
    "poststed" : "OSLO",
    "adresse" : [ "Tyvholmen 1", null, null, "" ],
    "kommune" : "OSLO",
    "kommunenummer" : "0301"
   },
   "stiftelsesdato" : "2017-10-20",
   "registrertIForetaksregisteret" : true,
   "registrertIStiftelsesregisteret" : false,
   "registrertIFrivillighetsregisteret" : false,
   "konkurs" : false,
   "underAvvikling" : false,
   "underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning" : false,
   "maalform" : "Bokmål",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/112233445"
    }
   }
  }, {
   "organisasjonsnummer" : "443322119",
   "navn" : "TRYLLEBUTIKKEN SESAM",
   "organisasjonsform" : {
    "kode" : "ENK",
    "beskrivelse" : "Enkeltpersonforetak",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/ENK"
     }
    }
   },
   "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
   "registrertIMvaregisteret" : true,
   "naeringskode1" : {
    "beskrivelse" : "Utøvende kunstnere og underholdsningsvirksomhet innen scenekunst",
    "kode" : "90.012"
   },
   "antallAnsatte" : 0,
   "forretningsadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "2120",
    "poststed" : "NORD-ODAL",
    "adresse" : [ "Sagstua", null, null ],
    "kommune" : "NORD-ODAL",
    "kommunenummer" : "0418"
   },
   "stiftelsesdato" : "2017-10-20",
   "registrertIForetaksregisteret" : false,
   "registrertIStiftelsesregisteret" : false,
   "registrertIFrivillighetsregisteret" : false,
   "konkurs" : false,
   "underAvvikling" : false,
   "underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning" : false,
   "maalform" : "Nynorsk",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/443322119"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 2,
  "totalElements" : 2,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}