Introduksjon

Velkommen til API-dokumentasjonen for Åpne data - Enhetsregisteret. Her finner du en teknisk beskrivelse av alle REST-tjenestene i APIet, samt eksempler på både HTTP forespørsler og svar (Merk at enhetene som avgis i dokumentasjonen ikke er reelle).

Tjenestene i APIet

Oversikt

HTTP-METODE ENDEPUNKT BESKRIVELSE

GET

/

Rot. Lister lenker til øvrige tjenester

GET

/enheter

Søk etter enheter

GET

/enheter/{orgnr}

Hent en spesifikk enhet

GET

/enheter/{orgnr}/roller

Hent alle roller for en spesifikk enhet

GET

/enheter/lastned

Last ned enheter i json-format

GET

/enheter/lastned/regneark

Last ned enheter i xlsx-format

GET

/underenheter

Søk etter underenheter

GET

/underenheter/{orgnr}

Hent en spesifikk underenhet

GET

/underenheter/lastned

Last ned underenheter i json-format

GET

/underenheter/lastned/regneark

Last ned enheter i xlsx-format

GET

/oppdateringer/enheter

Hent oppdaterte enheter

GET

/oppdateringer/underenheter

Hent oppdaterte underenheter

GET

/organisasjonsformer

Hent alle organisasjonsformer

GET

/organisasjonsformer/enheter

Hent organisasjonsformer for enheter

GET

/organisasjonsformer/underenheter

Hent organisasjonsformer for underenheter

GET

/organisasjonsformer/{orgkode}

Hent en gitt organisasjonsform

GET

/roller/rolletyper

Hent rolletyper

GET

/roller/rollegruppetyper

Hent rollegruppetyper

GET

/roller/representanter

Hent representanter

GET

/matrikkelenhet

Hent en gitt matrikkelenhet

Ordbok

Enhetsregisteret

Register over grunndata om juridiske personer og andre enheter. Enhetsregisteret tildeler organisasjonsnummer for entydig identifisering av enheter.

Organisasjonsnummer

Nisifret nummer som entydig identifiserer enheter i Enhetsregisteret.

Enhet

Enhet på øverste nivå i registreringsstrukturen i Enhetsregisteret. Eksempelvis enkeltpersonforetak, foreninger, selskap, sameier og andre som er registrert i Enhetsregisteret. Identifiseres med organisasjonsnummer.

Underenhet

Enhet på laveste nivå i registreringsstrukturen i Enhetsregisteret. En underenhet kan ikke eksistere alene og har alltid knytning til en hovedenhet. Identifiseres med organisasjonsnummer.

Organisasjonsform

Organisasjonsform er virksomhetens formelle organisering og gir retningslinjer overfor blant annet ansvarsforhold, skatt, revisjonsplikt, rettigheter og plikter.

Næringskode

Se Næringskoder på brreg.no

Standard for næringsgruppering: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6

Kommune og geografisk områdeinndeling

Enhetens forretningsadresse, postadresse eller beliggenhetsadresse er knyttet til en kommune eller en geografisk områdeinndeling. Fra 01.01.2019 vil områdene Spitsbergen, Bjørnøya og Hopen inngå i den geografiske områdeinndelingen Svalbardområde, med kode 2100.

Oversikt over kommuner og geografiske områdeinndelinger finner du på Standard for kommuneinndeling og Standard for regionale spesialkoder fra SSB.

Matrikkelenhet

Et objekt som er registrert som en enhet i matrikkelen. Slike matrikkelenheter er først og fremst grunneiendommer, betegnet ved gårds- og bruksnummer, eierseksjoner eller festegrunn.

Hjelpeenhet

Hjelpeenheter er enheter som bare yter konsern- eller foretaksinterne tjenester og som skal næringskodes lik enheten(e) de yter tjenester til. De tildeles en alternativ næringskode - hjelpeenhetskode - som viser hvilken type tjeneste som utføres.

Rolle

Med roller menes relasjoner en enhet kan ha til fysiske personer eller andre enheter i Enhetsregisteret.

Rolletype

Kodeliste/enum. Rolletype beskriver rolle-objektet ytterligere. Feltene i objektet kan variere for forskjellige rolletyper, for eksempel:

 • INNH (innehaver) registreres som person med fødselsdato på et enkeltpersonforetak.

 • REVI (revisor) registreres som enhet med organisasjonsnummer.

Rollegruppe

En rollegruppe er en logisk samling av roller, som kan grupperes sammen.

Rollegruppetype

Kodeliste/enum. En rollegruppetype forteller hvilke roller som ligger under en rollegruppe. For eksempel:

 • STYRE er en rollegruppe for disse rollene: Styrets leder, nestleder, styremedlem, varamedlem og observatør.

Representant

Kodeliste/enum. Representant viser hvem vedkommende representerer i styret. Det kan være enten de ansatte, A-, B- eller C-aksjonærer.

Media Typer

De fleste tjenestene svarer med JSON, på HAL formatet i.e. Hypertext Application Language. Unntaket er nedlastingstjenestene, som resulterer i GZIP-komprimert JSON uten HAL.

Media typer (enhet) Kommentar

application/json;utf+8

Ikke versjonert. Svar fra siste versjon på HAL format

application/hal+json;utf+8

Ikke versjonert. Svar fra siste versjon på HAL format

application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v1+json;charset=UTF-8

Eksplisitt versjon 1. Svar fra versjon 1 på HAL format

Se mer om versjonering i seksjonen om Versjonering.

Feilhåndtering

400 Ugyldig forespørsel

Alle endepunktene har felles validering for parametere. Dersom en eller flere parametere har ugyldig verdi, får du en respons med statuskode 400. Alle ugyldige parametere vil listes ut, med forklaring på hvorfor.

Under ser du eksempel på 400 respons, med ugyldig verdi for organisasjonsnummer.

HTTP/1.1 400 Bad Request
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 367

{
 "tidsstempel" : 1622200011303,
 "status" : 400,
 "feilmelding" : "Feilaktig forespørsel",
 "sti" : "/enhetsregisteret/api/enheter/9ECD01011/roller",
 "antallFeil" : 1,
 "valideringsfeil" : [ {
  "feilmelding" : "Organisasjonsnummer må være et nummer med nøyaktig 9 siffer",
  "parametere" : [ "9ECD01011" ],
  "feilaktigVerdi" : "9ECD01011"
 } ]
}

404 Ikke funnet

Dersom du sender en forespørsel på et endepunkt der ressurs ikke finnes, selv om forespørselen er gyldig, får du en respons med status 404 og uten innhold.

500 Feil på server

Alle endepunktene har felles feilhandtering for uventede feil. Hvis det skulle oppstå en feil, så vil du få en respons med statuskode 500.

Hvis du ønsker å rapportere feilen til oss, så er det fint om du også sender oss trace fra responsen. Dette er en UUID som gjør at vi lettere kan finne frem loggene fra forespørselen som feilet.

Under ser du et eksempel på en 500 respons:

HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 257

{
 "timestamp" : "2021-05-28T11:34:33.435+0000",
 "status" : 500,
 "error" : "Internal Server Error",
 "message" : "Internal Server Error",
 "path" : "/enhetsregisteret/api/enheter/999999999/roller",
 "trace" : "5631709a-6e3e-4b72-94e7-fcbf6341272a"
}

Enheter

Søk etter enheter

Tjenesten tilbyr et søk på enheter i Enhetsregisteret. Søket kan spesififises med søkeparametere angitt som HTTP query-parametere, beskrevet her. Søkeresultatet er paginert med en standard sidestørrelse på 20 enheter.

Resultatsettet er begrenset til 10 000 enheter pr. spørring. Se enheter/lastned for nedlasting av komplett datasett.

Eksempel 1 - Hent alle enheter
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 3195

{
 "_embedded" : {
  "enheter" : [ {
   "organisasjonsnummer" : "112233445",
   "navn" : "SESAM STASJON",
   "organisasjonsform" : {
    "kode" : "AS",
    "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
     }
    }
   },
   "postadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "0122",
    "poststed" : "OSLO",
    "adresse" : [ "c/o reder K. Rusing", "Postboks 1752 Vika", "" ],
    "kommune" : "OSLO",
    "kommunenummer" : "0301"
   },
   "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
   "registrertIMvaregisteret" : true,
   "naeringskode1" : {
    "beskrivelse" : "Skipsmegling",
    "kode" : "52.292"
   },
   "antallAnsatte" : 50,
   "forretningsadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "0101",
    "poststed" : "OSLO",
    "adresse" : [ "Tyvholmen 1", null, null, "" ],
    "kommune" : "OSLO",
    "kommunenummer" : "0301"
   },
   "stiftelsesdato" : "2017-10-20",
   "registrertIForetaksregisteret" : true,
   "registrertIStiftelsesregisteret" : false,
   "registrertIFrivillighetsregisteret" : false,
   "konkurs" : false,
   "underAvvikling" : false,
   "underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning" : false,
   "maalform" : "Bokmål",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/enheter/112233445"
    }
   }
  }, {
   "organisasjonsnummer" : "443322119",
   "navn" : "TRYLLEBUTIKKEN SESAM",
   "organisasjonsform" : {
    "kode" : "ENK",
    "beskrivelse" : "Enkeltpersonforetak",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/ENK"
     }
    }
   },
   "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
   "registrertIMvaregisteret" : true,
   "naeringskode1" : {
    "beskrivelse" : "Utøvende kunstnere og underholdsningsvirksomhet innen scenekunst",
    "kode" : "90.012"
   },
   "antallAnsatte" : 0,
   "forretningsadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "2120",
    "poststed" : "NORD-ODAL",
    "adresse" : [ "Sagstua", null, null ],
    "kommune" : "NORD-ODAL",
    "kommunenummer" : "0418"
   },
   "stiftelsesdato" : "2017-10-20",
   "registrertIForetaksregisteret" : false,
   "registrertIStiftelsesregisteret" : false,
   "registrertIFrivillighetsregisteret" : false,
   "konkurs" : false,
   "underAvvikling" : false,
   "underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning" : false,
   "maalform" : "Nynorsk",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/enheter/443322119"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 2,
  "totalElements" : 2,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}
Eksempel 2 - Søk etter enheter
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&tilRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&konkurs=false' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&tilRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&konkurs=false HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 2628

{
 "_embedded" : {
  "enheter" : [ {
   "organisasjonsnummer" : "112233445",
   "navn" : "SESAM STASJON",
   "organisasjonsform" : {
    "kode" : "AS",
    "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
     }
    }
   },
   "postadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "0122",
    "poststed" : "OSLO",
    "adresse" : [ "c/o reder K. Rusing", "Postboks 1752 Vika", "" ],
    "kommune" : "OSLO",
    "kommunenummer" : "0301"
   },
   "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
   "registrertIMvaregisteret" : true,
   "naeringskode1" : {
    "beskrivelse" : "Skipsmegling",
    "kode" : "52.292"
   },
   "antallAnsatte" : 50,
   "forretningsadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "0101",
    "poststed" : "OSLO",
    "adresse" : [ "Tyvholmen 1", null, null, "" ],
    "kommune" : "OSLO",
    "kommunenummer" : "0301"
   },
   "stiftelsesdato" : "2017-10-20",
   "registrertIForetaksregisteret" : true,
   "registrertIStiftelsesregisteret" : false,
   "registrertIFrivillighetsregisteret" : false,
   "konkurs" : false,
   "underAvvikling" : false,
   "underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning" : false,
   "maalform" : "Bokmål",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/enheter/112233445"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "first" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&tilRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&konkurs=false&page=0&size=1"
  },
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&tilRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&konkurs=false"
  },
  "next" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&tilRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&konkurs=false&page=1&size=1"
  },
  "last" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&tilRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2017-10-20&konkurs=false&page=1&size=1"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 1,
  "totalElements" : 2,
  "totalPages" : 2,
  "number" : 0
 }
}
Eksempel 3 - Sortere søkeresultatet

Resultatsettet kan sorteres ved å angi sort query-parameteret. Format: sort={feltnavn},{ASC/DESC}

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter?sort=antallAnsatte,ASC' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter?sort=antallAnsatte,ASC HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 3218

{
 "_embedded" : {
  "enheter" : [ {
   "organisasjonsnummer" : "443322119",
   "navn" : "TRYLLEBUTIKKEN SESAM",
   "organisasjonsform" : {
    "kode" : "ENK",
    "beskrivelse" : "Enkeltpersonforetak",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/ENK"
     }
    }
   },
   "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
   "registrertIMvaregisteret" : true,
   "naeringskode1" : {
    "beskrivelse" : "Utøvende kunstnere og underholdsningsvirksomhet innen scenekunst",
    "kode" : "90.012"
   },
   "antallAnsatte" : 0,
   "forretningsadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "2120",
    "poststed" : "NORD-ODAL",
    "adresse" : [ "Sagstua", null, null ],
    "kommune" : "NORD-ODAL",
    "kommunenummer" : "0418"
   },
   "stiftelsesdato" : "2017-10-20",
   "registrertIForetaksregisteret" : false,
   "registrertIStiftelsesregisteret" : false,
   "registrertIFrivillighetsregisteret" : false,
   "konkurs" : false,
   "underAvvikling" : false,
   "underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning" : false,
   "maalform" : "Nynorsk",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/enheter/443322119"
    }
   }
  }, {
   "organisasjonsnummer" : "112233445",
   "navn" : "SESAM STASJON",
   "organisasjonsform" : {
    "kode" : "AS",
    "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
     }
    }
   },
   "postadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "0122",
    "poststed" : "OSLO",
    "adresse" : [ "c/o reder K. Rusing", "Postboks 1752 Vika", "" ],
    "kommune" : "OSLO",
    "kommunenummer" : "0301"
   },
   "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
   "registrertIMvaregisteret" : true,
   "naeringskode1" : {
    "beskrivelse" : "Skipsmegling",
    "kode" : "52.292"
   },
   "antallAnsatte" : 50,
   "forretningsadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "0101",
    "poststed" : "OSLO",
    "adresse" : [ "Tyvholmen 1", null, null, "" ],
    "kommune" : "OSLO",
    "kommunenummer" : "0301"
   },
   "stiftelsesdato" : "2017-10-20",
   "registrertIForetaksregisteret" : true,
   "registrertIStiftelsesregisteret" : false,
   "registrertIFrivillighetsregisteret" : false,
   "konkurs" : false,
   "underAvvikling" : false,
   "underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning" : false,
   "maalform" : "Bokmål",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/enheter/112233445"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/?sort=antallAnsatte,ASC"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 2,
  "totalElements" : 2,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}
Eksempel 4 - Feilaktig spørring
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter?fraAntallAnsatte=-1&tilAntallAnsatte=-2' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter?fraAntallAnsatte=-1&tilAntallAnsatte=-2 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 400 Bad Request
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 583

{
 "tidsstempel" : 1630322402959,
 "status" : 400,
 "feilmelding" : "Feilaktig forespørsel",
 "sti" : "/enhetsregisteret/api/enheter",
 "antallFeil" : 3,
 "valideringsfeil" : [ {
  "feilmelding" : "Fra må være mindre eller lik til",
  "parametere" : [ "fraAntallAnsatte", "tilAntallAnsatte" ]
 }, {
  "feilmelding" : "fra må være større eller lik 0",
  "parametere" : [ "fraAntallAnsatte" ],
  "feilaktigVerdi" : "-1"
 }, {
  "feilmelding" : "til må være større eller lik 0",
  "parametere" : [ "tilAntallAnsatte" ],
  "feilaktigVerdi" : "-2"
 } ]
}
Responsfelt
Path Type Description

tidsstempel *

Number

Tidspunkt feilen oppstod

status *

Number

HTTP status kode

feilmelding *

String

Feilmelding

sti *

String

Endepunktets sti

antallFeil *

Number

Antall valideringsfeil

valideringsfeil *

Array

Valideringsfeilene

valideringsfeil[].feilmelding *

String

Feilmelding for aktuell valideringsfeil

valideringsfeil[].parametere *

Array

Aktuelle parametere

valideringsfeil[].feilaktigVerdi

String

Aktuell verdi

* Obligatorisk

Detaljer
Om navnesøket

Navnesøket er et fritekstssøk som rangerer enheter basert på søketeksten.

Om tjenesten

Responsfelt er felles for alle "200 - OK"-responser i denne tjenesten.

Query-parametere
Parameter Description Datatype Format

navn

Enhetens navn

String

Fritekst

organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret til enheten

String

Kommaseparert liste med organisasjonsnummer

overordnetEnhet

Organisasjonsnummeret til enhetens overordnede enhet

String

Streng med 9 siffer

fraAntallAnsatte

Minste antall ansatte hos enheten

Int

Tall større enn eller lik 0

tilAntallAnsatte

Største antall ansatte hos enheten

Int

Tall større enn eller lik 0

konkurs

Hvorvidt enheten er registrert som konkurs

Boolean

true/false

registrertIMvaregisteret

Hvorvidt enheten er registrert i Mva-registeret

Boolean

true/false

registrertIForetaksregisteret

Hvorvidt enheten er registrert i Foretaksregisteret

Boolean

true/false

registrertIStiftelsesregisteret

Hvorvidt enheten er registrert i Stiftelsesregisteret

Boolean

true/false

registrertIFrivillighetsregisteret

Hvorvidt enheten er registrert i Frivillighetsregisteret

Boolean

true/false

frivilligRegistrertIMvaregisteret

Frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret

String

Kommaseparert liste med beskrivelser

underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning

Hvorvidt enheten er registrert som underTvangsavvikling eller tvangsopplosning

Boolean

true/false

underAvvikling

Hvorvidt enheten er registrert som underAvvikling

Boolean

true/false

fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret

Tidligste registreringsdato i Enhetsregisteret

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

tilRegistreringsdatoEnhetsregisteret

Seneste registreringsdato i Enhetsregisteret

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

fraStiftelsesdato

Tidligste stiftelsesdato for enheten

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

tilStiftelsesdato

Seneste stiftelsesdato hos enheten

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

organisasjonsform

Enhetens organisasjonsform

String

Kommaseparert liste med organisajonsformer

hjemmeside

Enhetens hjemmeside

String

Fritekst

institusjonellSektorkode

Enhetens institusjonelle sektorkode

String

Kommaseparert liste med sektorkoder på 4 siffer

postadresse.kommunenummer

Kommunenummer til enhetens postadresse

String

Kommaseparert liste med kommunenummer på 4 siffer

postadresse.postnummer

Postnummeret til enhetens postadresse

String

Kommaseparert liste med postnummer på 4 siffer

postadresse.poststed

Poststedet til enhetens postadresse

String

Fritekst

postadresse.landkode

Landkode til enhetens postadresse

String

Kommaseparert liste med landkoder

postadresse.adresse

Adresse til enhetens postadresse

String

Kommaseparert liste med adresser

kommunenummer

Kommunenummeret til enhetens forretningsadresse

String

Kommaseparert liste med kommunenummer på 4 siffer

forretningsadresse.postnummer

Postnummer til enhetens forretningsadresse

String

Kommaseparert liste med postnummer på 4 siffer

forretningsadresse.poststed

Poststedet til enhetens forretningsadresse

String

Fritekst

forretningsadresse.landkode

Landkode til enhetens forretningsadresse

String

Kommaseparert liste med landkoder

forretningsadresse.adresse

Adresse til enhetens forretningsadresse

String

Kommaseparert liste med adresser

naeringskode

Enhetens næringskode

Array

Kommaseparert liste med næringskoder

sisteInnsendteAarsregnskap

Årstall for siste innsendte årsregnskap for enheten

String

Kommaseparert liste med årstall på 4 siffer

sort

Sortering av resultatsett

String

Feltnavn i enheten. Se Eksempel 3 - Sortere søkeresultat

size

Sidestørrelse

Int

Tall større enn 0

page

Sidenummer

Int

Tall større enn eller lik 0

Responsfelt
Path Type Description

_embedded.enheter *

Array

En liste av enheter som finnes i Enhetsregisteret

_embedded.enheter[].organisasjonsnummer *

String

Enhetens organisasjonsnummer

_embedded.enheter[].navn *

String

Enhetens navn

_embedded.enheter[].organisasjonsform *

Object

Enhetens organisasjonsform

_embedded.enheter[].organisasjonsform.kode *

String

Organisasjonsformen

_embedded.enheter[].organisasjonsform.beskrivelse *

String

Tekstlig beskrivelse av organisasjonsformen

_embedded.enheter[].organisasjonsform.utgaatt

String

Dato når organisasjonsformen evt. ble ugyldig

_embedded.enheter[].organisasjonsform._links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

_embedded.enheter[].hjemmeside

String

Enhetens hjemmeside

_embedded.enheter[].postadresse

Object

Enhetens postadresse

_embedded.enheter[].postadresse.adresse

Array

Adresse (postadresse)

_embedded.enheter[].postadresse.postnummer

String

Postnummer (postadresse)

_embedded.enheter[].postadresse.poststed

String

Poststed (postadresse)

_embedded.enheter[].postadresse.kommunenummer

String

Kommunenummer (postadresse)

_embedded.enheter[].postadresse.kommune

String

Kommune (postadresse)

_embedded.enheter[].postadresse.landkode

String

Landkode (postadresse)

_embedded.enheter[].postadresse.land

String

Land (postadresse)

_embedded.enheter[].registreringsdatoEnhetsregisteret *

String

Enhetens registreringsdato i Enhetsregisteret

_embedded.enheter[].registrertIMvaregisteret *

Boolean

Hvorvidt enheten er registrert i MVA-registeret

_embedded.enheter[].frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

Array

Enheter som i utgangspunktet ikke er mva-pliktig, kan søke om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

_embedded.enheter[].naeringskode1 *

Object

Næringskode 1

_embedded.enheter[].naeringskode1.kode *

String

Koden til næringskoden

_embedded.enheter[].naeringskode1.beskrivelse *

String

Tekstlig beskrivelse av enhetens næringskode

_embedded.enheter[].naeringskode2

Object

Næringskode 2

_embedded.enheter[].naeringskode2.kode

String

Næringskoden

_embedded.enheter[].naeringskode2.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av næringskoden

_embedded.enheter[].naeringskode2.hjelpeenhetskode

Boolean

Beskriver om dette er en hjelpeenhetskode (Ordbok)

_embedded.enheter[].naeringskode3

Object

Næringskode 3

_embedded.enheter[].naeringskode3.kode

String

Næringskoden

_embedded.enheter[].naeringskode3.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av næringskoden

_embedded.enheter[].naeringskode3.hjelpeenhetskode

Boolean

Beskriver om dette er en hjelpeenhetskode (Ordbok)

_embedded.enheter[].antallAnsatte *

Number

Antall ansatte

_embedded.enheter[].overordnetEnhet

String

Organisasjonsnummeret til overordnet enhet i offentlig sektor

_embedded.enheter[].forretningsadresse *

Object

Enhetens forretningsadresse

_embedded.enheter[].forretningsadresse.adresse

Array

Adresse (forretningsadresse)

_embedded.enheter[].forretningsadresse.postnummer

String

Postnummer (forretningsadresse)

_embedded.enheter[].forretningsadresse.poststed

String

Poststed (forretningsadresse)

_embedded.enheter[].forretningsadresse.kommunenummer

String

Kommunenummer (forretningsadresse)

_embedded.enheter[].forretningsadresse.kommune

String

Kommune (forretningsadresse)

_embedded.enheter[].forretningsadresse.landkode

String

Landkode (forretningsadresse)

_embedded.enheter[].forretningsadresse.land

String

Land (forretningsadresse)

_embedded.enheter[].stiftelsesdato *

String

Enhetens stiftelsesdato

_embedded.enheter[].institusjonellSektorkode

Object

Enhetens sektorkode

_embedded.enheter[].institusjonellSektorkode.kode

String

Sektorkoden

_embedded.enheter[].institusjonellSektorkode.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av sektorkoden

_embedded.enheter[].registrertIForetaksregisteret *

Boolean

Hvorvidt enheten er registrert i Foretaksregisteret

_embedded.enheter[].registrertIStiftelsesregisteret *

Boolean

Hvorvidt enheten er registrert i Stiftelsesregisteret

_embedded.enheter[].registrertIFrivillighetsregisteret *

Boolean

Hvorvidt enheten er registrert i Frivillighetsregisteret

_embedded.enheter[].sisteInnsendteAarsregnskap

String

Dato for siste innsendte årsregnskap

_embedded.enheter[].konkurs *

Boolean

Hvorvidt enheten er konkurs

_embedded.enheter[].underAvvikling *

Boolean

Hvorvidt enheten er under avvikling

_embedded.enheter[].underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning *

Boolean

Hvorvidt enheten er under tvangsavvikling eller tvangsoppløsning

_embedded.enheter[].maalform *

String

Målform

_embedded.enheter[]._links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

_embedded.enheter[]._links.overordnetEnhet.href

String

Lenke til enhetens overordnede enhet i offentlig sektor

page.size *

Number

Sidestørrelse på resultatet

page.totalElements *

Number

Totalt antall elementer i resultatet

page.totalPages *

Number

Totalt antall sider i resultatet

page.number *

Number

Nummer på gjeldende side

_links.first.href

String

Lenke til første side med resultater

_links.prev.href

String

Lenke til forrige side med resultater

_links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

_links.next.href

String

Lenke til neste side med resultater

_links.last.href

String

Lenke til siste side med resultater

* Obligatorisk

Sortering
Table 1. /enhetsregisteret/api/enheter
Parameter Description

navn

Enhetens navn

organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret til enheten

overordnetEnhet

Organisasjonsnummeret til enhetens overordnede enhet

organisasjonsform.kode

Koden til organisasjonsformen

antallAnsatte

Antall ansatte hos enheten

hjemmeside

Enhetens hjemmeside

postadresse.kommune

Kommunen til enhetens postadresse

postadresse.kommunenummer

Kommunenummer til enhetens postadresse

registreringsdatoEnhetsregisteret

Registreringsdato i Enhetsregisteret

registrertIMvaregisteret

Hvorvidt enheten er registrert i Mva-registeret

registrertIForetaksregisteret

Hvorvidt enheten er registrert i Foretaksregisteret

registrertIStiftelsesregisteret

Hvorvidt enheten er registrert i Stiftelsesregisteret

registrertIFrivillighetsregisteret

Hvorvidt enheten er registrert i Frivillighetsregisteret

naeringskode1.hjelpeenhetskode

Hvorvidt næringskoden har en hjelpeenhetskode

naeringskode1.kode

Kode for enhetens næringskode

naeringskode2.hjelpeenhetskode

Hvorvidt næringskoden har en hjelpeenhetskode

naeringskode2.kode

Kode for enhetens næringskode

naeringskode3.hjelpeenhetskode

Hvorvidt næringskoden har en hjelpeenhetskode

naeringskode3.kode

Kode for enhetens næringskode

forretningsadresse.kommune

Kommunen til enhetens forretningsadresse

forretningsadresse.kommunenummer

Kommunenummer til enhetens forretningsadresse

stiftelsesdato

Stiftelsesdato for enheten

institusjonellSektorkode.kode

Enhetens institusjonelle sektorkode

konkurs

Hvorvidt enheten har gått konkurs

underAvvikling

Hvorvidt enheten er under avvikling

underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning

Hvorvidt enheten er under tvangsavvikling eller tvansoppløsning

Paginering

Det er mulig å bla gjennom resultatsettet via page+size, men med visse begrensninger. (Page+1)*size kan ikke overskride 10 000. Ved oppslag på større enn 10 000 vil tjenesten returnere HTTP-status 400 med tilhørende feilmelding.

Dersom formålet med å bla dypt i tjenesten er å hente ut alle enheter, kan man i stedet benytte nedlastingstjenestene. Disse oppdateres en gang i døgnet. For å oppdatere enhetene kan man benytte oppdateringstjenesten, og videre gjøre enkeltoppslag på enhetene som har fått en endring.

Når overordnet enhet i offentlig sektor er slettet

Det kan forekomme at en hovedenhets overordnede enhet i offentlig sektor er slettet.

Hvis dette er relevant informasjon for deg, anbefaler vi at du gjør en ny forespørsel for å hente overordnet enhet. Da kan du sjekke om enheten er slettet ved å sjekke om slettedato er satt. Tips: Self-lenken viser hvor du kan hente overordnet enhet.

Hent en enhet

Eksempel 1 - Hent enhet
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/112233445' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter/112233445 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 1374

{
 "organisasjonsnummer" : "112233445",
 "navn" : "SESAM STASJON",
 "organisasjonsform" : {
  "kode" : "AS",
  "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
  "_links" : {
   "self" : {
    "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
   }
  }
 },
 "postadresse" : {
  "land" : "Norge",
  "landkode" : "NO",
  "postnummer" : "0122",
  "poststed" : "OSLO",
  "adresse" : [ "c/o reder K. Rusing", "Postboks 1752 Vika", "" ],
  "kommune" : "OSLO",
  "kommunenummer" : "0301"
 },
 "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
 "registrertIMvaregisteret" : true,
 "naeringskode1" : {
  "beskrivelse" : "Skipsmegling",
  "kode" : "52.292"
 },
 "antallAnsatte" : 50,
 "forretningsadresse" : {
  "land" : "Norge",
  "landkode" : "NO",
  "postnummer" : "0101",
  "poststed" : "OSLO",
  "adresse" : [ "Tyvholmen 1", null, null, "" ],
  "kommune" : "OSLO",
  "kommunenummer" : "0301"
 },
 "stiftelsesdato" : "2017-10-20",
 "registrertIForetaksregisteret" : true,
 "registrertIStiftelsesregisteret" : false,
 "registrertIFrivillighetsregisteret" : false,
 "konkurs" : false,
 "underAvvikling" : false,
 "underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning" : false,
 "maalform" : "Bokmål",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/enheter/112233445"
  }
 }
}
Path-parametere
/enhetsregisteret/api/enheter/{orgnr}
Parameter Description

orgnr

Enhetens organisasjonsnummer

Responsfelt
Path Type Description

organisasjonsnummer *

String

Enhetens organisasjonsnummer

navn *

String

Enhetens navn

organisasjonsform *

Object

Enhetens organisasjonsform

organisasjonsform.kode *

String

Organisasjonsformen

organisasjonsform.beskrivelse *

String

Tekstlig beskrivelse av organisasjonsformen

organisasjonsform.utgaatt

String

Dato når organisasjonsformen evt. ble ugyldig

organisasjonsform._links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

hjemmeside

String

Enhetens hjemmeside

postadresse

Object

Enhetens postadresse

postadresse.adresse

Array

Adresse (postadresse)

postadresse.postnummer

String

Postnummer (postadresse)

postadresse.poststed

String

Poststed (postadresse)

postadresse.kommunenummer

String

Kommunenummer (postadresse)

postadresse.kommune

String

Kommune (postadresse)

postadresse.landkode

String

Landkode (postadresse)

postadresse.land

String

Land (postadresse)

registreringsdatoEnhetsregisteret *

String

Enhetens registreringsdato i Enhetsregisteret

registrertIMvaregisteret *

Boolean

Hvorvidt enheten er registrert i MVA-registeret

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

Array

Enheter som i utgangspunktet ikke er mva-pliktig, kan søke om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

naeringskode1 *

Object

Næringskode 1

naeringskode1.kode *

String

Koden til næringskoden

naeringskode1.beskrivelse *

String

Tekstlig beskrivelse av enhetens næringskode

naeringskode2

Object

Næringskode 2

naeringskode2.kode

String

Næringskoden

naeringskode2.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av næringskoden

naeringskode2.hjelpeenhetskode

Boolean

Beskriver om dette er en hjelpeenhetskode (Ordbok)

naeringskode3

Object

Næringskode 3

naeringskode3.kode

String

Næringskoden

naeringskode3.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av næringskoden

naeringskode3.hjelpeenhetskode

Boolean

Beskriver om dette er en hjelpeenhetskode (Ordbok)

antallAnsatte *

Number

Antall ansatte

overordnetEnhet

String

Organisasjonsnummeret til overordnet enhet i offentlig sektor

forretningsadresse *

Object

Enhetens forretningsadresse

forretningsadresse.adresse

Array

Adresse (forretningsadresse)

forretningsadresse.postnummer

String

Postnummer (forretningsadresse)

forretningsadresse.poststed

String

Poststed (forretningsadresse)

forretningsadresse.kommunenummer

String

Kommunenummer (forretningsadresse)

forretningsadresse.kommune

String

Kommune (forretningsadresse)

forretningsadresse.landkode

String

Landkode (forretningsadresse)

forretningsadresse.land

String

Land (forretningsadresse)

stiftelsesdato *

String

Enhetens stiftelsesdato

institusjonellSektorkode

Object

Enhetens sektorkode

institusjonellSektorkode.kode

String

Sektorkoden

institusjonellSektorkode.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av sektorkoden

registrertIForetaksregisteret *

Boolean

Hvorvidt enheten er registrert i Foretaksregisteret

registrertIStiftelsesregisteret *

Boolean

Hvorvidt enheten er registrert i Stiftelsesregisteret

registrertIFrivillighetsregisteret *

Boolean

Hvorvidt enheten er registrert i Frivillighetsregisteret

sisteInnsendteAarsregnskap

String

Dato for siste innsendte årsregnskap

konkurs *

Boolean

Hvorvidt enheten er konkurs

underAvvikling *

Boolean

Hvorvidt enheten er under avvikling

underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning *

Boolean

Hvorvidt enheten er under tvangsavvikling eller tvangsoppløsning

maalform *

String

Målform

_links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

_links.overordnetEnhet.href

String

Lenke til enhetens overordnede enhet i offentlig sektor

* Obligatorisk

Eksempel 2 - Hent en slettet enhet

Hvis en enhet er slettet vil responsen få statuskode 200 OK. HTTP Responsen vil da også inneholde færre attributter, som vist i eksempelet under.

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/123456789' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter/123456789 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 484

{
 "organisasjonsnummer" : "123456789",
 "navn" : "SLETTET ENHET AS",
 "organisasjonsform" : {
  "kode" : "UTBG",
  "beskrivelse" : "Frivillig registrert utleiebygg",
  "utgaatt" : "2017-07-17",
  "_links" : {
   "self" : {
    "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/UTBG"
   }
  }
 },
 "slettedato" : "2017-10-20",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/enheter/123456789"
  }
 }
}
Path-parametere
/enhetsregisteret/api/enheter/{orgnr}
Parameter Description

orgnr

Den slettede enhetens organisasjonsnummer

Responsfelt
Path Type Description

organisasjonsnummer *

String

Organisasjonsnummer

organisasjonsform *

Object

Organisasjonsform

organisasjonsform.kode *

String

Organisasjonsformen

organisasjonsform.beskrivelse *

String

Tekstlig beskrivelse av organisasjonsformen

organisasjonsform.utgaatt

String

Dato når organisasjonsformen evt. ble ugyldig

organisasjonsform._links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

navn *

String

Navn

nedleggelsesdato

String

Nedleggelsesdato for underenheten

slettedato *

String

Dato under-/enheten ble slettet

_links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

* Obligatorisk

Eksempel 3 - Hent en fjernet enhet

En enhet kan fjernes fra avgivelsen fra Enhetsregisteret f.eks. av juridiske årsaker. Hvis en enhet er fjernet vil denne få statuskode 410 Gone. Dette bør også anses som en forespørsel om at eventuelle kopier/cacher også fjerner den aktuelle enheten.

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/123456790' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter/123456790 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 410 Gone
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 186

{
 "organisasjonsnummer" : "123456790",
 "slettedato" : "2013-05-30",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/enheter/123456790"
  }
 }
}
Path-parametere
/enhetsregisteret/api/enheter/{orgnr}
Parameter Description

orgnr

Den fjernede enhetens organisasjonsnummer

Responsfelt
Path Type Description

organisasjonsnummer *

String

Organisasjonsnummer

slettedato *

String

Dato under-/enheten ble fjernet

_links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

* Obligatorisk

Hent alle roller for en enhet

I dette endepunktet kan du hente alle roller for en enhet gjennom oppslag med organisasjonsnummer.

Opplysninger om at en person er registrert med en rolle, som for eksempel styremedlem, er åpne offentlige data. Men ønsker du å sette opp en oversikt over hvilke roller en person har i andre virksomheter, har du kun lov å vise roller knyttet til næringsvirksomhet. Det betyr at personens registrerte rolle i en frivillig organisasjon ikke kan vises med personens roller i for eksempel et aksjeselskap. Aktuelt regelverk: § 22 i enhetsregisterloven.

404 Ikke funnet
Ressursen finnes ikke. Det kan bety at enheten ikke eksisterer, eller at enheten ikke har roller.
Eksempel 1 - Person som rolleinnehaver
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/810004622/roller' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter/810004622/roller HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 1291

{
 "rollegrupper" : [ {
  "type" : {
   "kode" : "STYR",
   "beskrivelse" : "Styre",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper/STYR"
    }
   }
  },
  "sistEndret" : "2019-01-01",
  "roller" : [ {
   "type" : {
    "kode" : "LEDE",
    "beskrivelse" : "Styrets leder",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/LEDE"
     }
    }
   },
   "person" : {
    "fodselsdato" : "1981-01-01",
    "navn" : {
     "fornavn" : "Ove",
     "etternavn" : "Olsen"
    },
    "erDoed" : false
   },
   "valgtAv" : {
    "kode" : "A-AK",
    "beskrivelse" : "Representant for A-aksjonærene",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/representanter/A-AK"
     }
    }
   },
   "fratraadt" : false,
   "rekkefolge" : 0
  } ]
 } ],
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/810004622/roller"
  },
  "enhet" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/810004622"
  }
 }
}
Eksempel 2 - Person med verge som rolleinnehaver
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/810003952/roller' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter/810003952/roller HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 1221

{
 "rollegrupper" : [ {
  "type" : {
   "kode" : "STYR",
   "beskrivelse" : "Styre",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper/STYR"
    }
   }
  },
  "sistEndret" : "2019-01-01",
  "roller" : [ {
   "type" : {
    "kode" : "LEDE",
    "beskrivelse" : "Styrets leder",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/LEDE"
     }
    }
   },
   "person" : {
    "fodselsdato" : "1980-01-01",
    "navn" : {
     "fornavn" : "Bendik",
     "etternavn" : "Olsen"
    },
    "erDoed" : false,
    "verge" : {
     "fodselsdato" : "1981-01-01",
     "navn" : {
      "fornavn" : "Ove",
      "etternavn" : "Olsen"
     },
     "erDoed" : false
    }
   },
   "fratraadt" : false,
   "rekkefolge" : 0
  } ]
 } ],
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/810003952/roller"
  },
  "enhet" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/810003952"
  }
 }
}
Eksempel 3 - Enheter som rolleinnehavere
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/810005912/roller' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter/810005912/roller HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 2362

{
 "rollegrupper" : [ {
  "type" : {
   "kode" : "DELT",
   "beskrivelse" : "Deltakere",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper/DELT"
    }
   }
  },
  "sistEndret" : "2021-02-01",
  "roller" : [ {
   "type" : {
    "kode" : "DTPR",
    "beskrivelse" : "Deltaker med delt ansvar",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/DTPR"
     }
    }
   },
   "enhet" : {
    "organisasjonsnummer" : "810006242",
    "organisasjonsform" : {
     "kode" : "AS",
     "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
     "_links" : {
      "self" : {
       "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
      }
     }
    },
    "navn" : [ "Rolfsens Deltakerorganisasjon AS" ],
    "erSlettet" : false,
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/810006242"
     }
    }
   },
   "ansvarsandel" : "50%",
   "fratraadt" : false,
   "rekkefolge" : 0
  }, {
   "type" : {
    "kode" : "DTPR",
    "beskrivelse" : "Deltaker med delt ansvar",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/DTPR"
     }
    }
   },
   "enhet" : {
    "organisasjonsnummer" : "810004282",
    "organisasjonsform" : {
     "kode" : "AS",
     "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
     "_links" : {
      "self" : {
       "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
      }
     }
    },
    "navn" : [ "Sult AS" ],
    "erSlettet" : false,
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/810004282"
     }
    }
   },
   "ansvarsandel" : "50%",
   "fratraadt" : false,
   "rekkefolge" : 1
  } ]
 } ],
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/810005912/roller"
  },
  "enhet" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/810005912"
  }
 }
}
Eksempel 4 - Multiple rollegrupper - Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/910063367/roller' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter/910063367/roller HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 10044

{
 "rollegrupper" : [ {
  "type" : {
   "kode" : "DAGL",
   "beskrivelse" : "Daglig leder",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper/DAGL"
    }
   }
  },
  "sistEndret" : "2020-11-06",
  "roller" : [ {
   "type" : {
    "kode" : "DAGL",
    "beskrivelse" : "Daglig leder",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/DAGL"
     }
    }
   },
   "person" : {
    "fodselsdato" : "1990-11-11",
    "navn" : {
     "fornavn" : "Lise",
     "etternavn" : "Olsen"
    },
    "erDoed" : false
   },
   "fratraadt" : false,
   "rekkefolge" : 0
  } ]
 }, {
  "type" : {
   "kode" : "STYR",
   "beskrivelse" : "Styre",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper/STYR"
    }
   }
  },
  "sistEndret" : "2021-01-02",
  "roller" : [ {
   "type" : {
    "kode" : "LEDE",
    "beskrivelse" : "Styrets leder",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/LEDE"
     }
    }
   },
   "person" : {
    "fodselsdato" : "1965-05-05",
    "navn" : {
     "fornavn" : "Harald",
     "etternavn" : "Haraldson"
    },
    "erDoed" : false
   },
   "fratraadt" : false,
   "rekkefolge" : 0
  }, {
   "type" : {
    "kode" : "NEST",
    "beskrivelse" : "Nestleder",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/NEST"
     }
    }
   },
   "person" : {
    "fodselsdato" : "1975-10-07",
    "navn" : {
     "fornavn" : "Randi",
     "etternavn" : "Randida"
    },
    "erDoed" : false
   },
   "fratraadt" : false,
   "rekkefolge" : 1
  }, {
   "type" : {
    "kode" : "MEDL",
    "beskrivelse" : "Styremedlem",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/MEDL"
     }
    }
   },
   "person" : {
    "fodselsdato" : "1968-07-07",
    "navn" : {
     "fornavn" : "Marit",
     "etternavn" : "Bertheussen"
    },
    "erDoed" : false
   },
   "fratraadt" : true,
   "rekkefolge" : 2
  }, {
   "type" : {
    "kode" : "MEDL",
    "beskrivelse" : "Styremedlem",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/MEDL"
     }
    }
   },
   "person" : {
    "fodselsdato" : "1905-05-11",
    "navn" : {
     "fornavn" : "Guttorm",
     "etternavn" : "Hansen"
    },
    "erDoed" : false,
    "verge" : {
     "fodselsdato" : "1975-02-21",
     "navn" : {
      "fornavn" : "Jens",
      "mellomnavn" : "Erlend",
      "etternavn" : "Hansen"
     },
     "erDoed" : false
    }
   },
   "fratraadt" : false,
   "rekkefolge" : 3
  }, {
   "type" : {
    "kode" : "MEDL",
    "beskrivelse" : "Styremedlem",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/MEDL"
     }
    }
   },
   "person" : {
    "fodselsdato" : "1928-05-05",
    "navn" : {
     "fornavn" : "Olav",
     "etternavn" : "Haraldson"
    },
    "erDoed" : true
   },
   "fratraadt" : false,
   "rekkefolge" : 4
  } ]
 }, {
  "type" : {
   "kode" : "DELT",
   "beskrivelse" : "Deltakere",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper/DELT"
    }
   }
  },
  "sistEndret" : "2020-12-01",
  "roller" : [ {
   "type" : {
    "kode" : "DTPR",
    "beskrivelse" : "Deltaker med delt ansvar",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/DTPR"
     }
    }
   },
   "person" : {
    "fodselsdato" : "1991-03-03",
    "navn" : {
     "fornavn" : "Lars",
     "mellomnavn" : "Magne",
     "etternavn" : "Magnusson"
    },
    "erDoed" : false
   },
   "ansvarsandel" : "25%",
   "fratraadt" : false,
   "rekkefolge" : 0
  }, {
   "type" : {
    "kode" : "DTPR",
    "beskrivelse" : "Deltaker med delt ansvar",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/DTPR"
     }
    }
   },
   "enhet" : {
    "organisasjonsnummer" : "810006072",
    "organisasjonsform" : {
     "kode" : "AS",
     "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
     "_links" : {
      "self" : {
       "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
      }
     }
    },
    "navn" : [ "Hansen & Brunsen AS" ],
    "erSlettet" : false,
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/810006072"
     }
    }
   },
   "ansvarsandel" : "25%",
   "fratraadt" : false,
   "fullmektige" : [ {
    "navn" : "Mr Fullmektig",
    "adresse" : [ "Fullmektigveien 1", "0001 Oslo" ]
   } ],
   "rekkefolge" : 1
  }, {
   "type" : {
    "kode" : "DTPR",
    "beskrivelse" : "Deltaker med delt ansvar",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/DTPR"
     }
    }
   },
   "enhet" : {
    "organisasjonsnummer" : "810004312",
    "organisasjonsform" : {
     "kode" : "AS",
     "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
     "_links" : {
      "self" : {
       "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
      }
     }
    },
    "navn" : [ "Slettet deltakerorganisasjon AS" ],
    "erSlettet" : true,
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/810004312"
     }
    }
   },
   "ansvarsandel" : "25%",
   "fratraadt" : false,
   "rekkefolge" : 2
  }, {
   "type" : {
    "kode" : "DTPR",
    "beskrivelse" : "Deltaker med delt ansvar",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/DTPR"
     }
    }
   },
   "enhet" : {
    "organisasjonsnummer" : "810004762",
    "organisasjonsform" : {
     "kode" : "AS",
     "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
     "_links" : {
      "self" : {
       "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
      }
     }
    },
    "navn" : [ "Fratrådt Nilsen AS." ],
    "erSlettet" : false,
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/810004762"
     }
    }
   },
   "ansvarsandel" : "25%",
   "fratraadt" : true,
   "rekkefolge" : 3
  } ]
 }, {
  "type" : {
   "kode" : "REVI",
   "beskrivelse" : "Revisor",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper/REVI"
    }
   }
  },
  "sistEndret" : "2021-02-03",
  "roller" : [ {
   "type" : {
    "kode" : "REVI",
    "beskrivelse" : "Revisor",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/REVI"
     }
    }
   },
   "enhet" : {
    "organisasjonsnummer" : "810007192",
    "organisasjonsform" : {
     "kode" : "AS",
     "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
     "_links" : {
      "self" : {
       "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
      }
     }
    },
    "navn" : [ "Revisormesterne AS" ],
    "erSlettet" : false,
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/810007192"
     }
    }
   },
   "fratraadt" : false,
   "rekkefolge" : 0
  } ]
 }, {
  "type" : {
   "kode" : "REGN",
   "beskrivelse" : "Regnskapsfører",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper/REGN"
    }
   }
  },
  "sistEndret" : "2021-02-03",
  "roller" : [ {
   "type" : {
    "kode" : "REGN",
    "beskrivelse" : "Regnskapsfører",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/REGN"
     }
    }
   },
   "enhet" : {
    "organisasjonsnummer" : "810007052",
    "organisasjonsform" : {
     "kode" : "ENK",
     "beskrivelse" : "Enkeltpersonsforetak",
     "_links" : {
      "self" : {
       "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/ENK"
      }
     }
    },
    "navn" : [ "Ultra Regnskapsfører" ],
    "erSlettet" : false,
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/810007052"
     }
    }
   },
   "fratraadt" : false,
   "rekkefolge" : 0
  } ]
 } ],
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/910063367/roller"
  },
  "enhet" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/910063367"
  }
 }
}
Eksempel 5 - Multiple rollegrupper - Enkeltpersonsforetak (ENK)
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/910313517/roller' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter/910313517/roller HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 3384

{
 "rollegrupper" : [ {
  "type" : {
   "kode" : "INNH",
   "beskrivelse" : "Innehaver",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper/INNH"
    }
   }
  },
  "sistEndret" : "2020-11-06",
  "roller" : [ {
   "type" : {
    "kode" : "INNH",
    "beskrivelse" : "Innehaver",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/INNH"
     }
    }
   },
   "person" : {
    "fodselsdato" : "1985-12-06",
    "navn" : {
     "fornavn" : "Karl",
     "mellomnavn" : "Karlos",
     "etternavn" : "Karlson"
    },
    "erDoed" : false
   },
   "fratraadt" : false,
   "rekkefolge" : 0
  } ]
 }, {
  "type" : {
   "kode" : "REVI",
   "beskrivelse" : "Revisor",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper/REVI"
    }
   }
  },
  "sistEndret" : "2021-02-03",
  "roller" : [ {
   "type" : {
    "kode" : "REVI",
    "beskrivelse" : "Revisor",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/REVI"
     }
    }
   },
   "enhet" : {
    "organisasjonsnummer" : "810007192",
    "organisasjonsform" : {
     "kode" : "AS",
     "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
     "_links" : {
      "self" : {
       "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
      }
     }
    },
    "navn" : [ "Revisormesterne AS" ],
    "erSlettet" : false,
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/810007192"
     }
    }
   },
   "fratraadt" : false,
   "rekkefolge" : 0
  } ]
 }, {
  "type" : {
   "kode" : "REGN",
   "beskrivelse" : "Regnskapsfører",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper/REGN"
    }
   }
  },
  "sistEndret" : "2021-02-03",
  "roller" : [ {
   "type" : {
    "kode" : "REGN",
    "beskrivelse" : "Regnskapsfører",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/REGN"
     }
    }
   },
   "enhet" : {
    "organisasjonsnummer" : "810007052",
    "organisasjonsform" : {
     "kode" : "ENK",
     "beskrivelse" : "Enkeltpersonsforetak",
     "_links" : {
      "self" : {
       "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/ENK"
      }
     }
    },
    "navn" : [ "Ultra Regnskapsfører" ],
    "erSlettet" : false,
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/810007052"
     }
    }
   },
   "fratraadt" : false,
   "rekkefolge" : 0
  } ]
 } ],
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/910313517/roller"
  },
  "enhet" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/910313517"
  }
 }
}
Eksempel 6 - Feilaktig forespørsel
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/9ECD01011/roller' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter/9ECD01011/roller HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 400 Bad Request
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 367

{
 "tidsstempel" : 1622200011303,
 "status" : 400,
 "feilmelding" : "Feilaktig forespørsel",
 "sti" : "/enhetsregisteret/api/enheter/9ECD01011/roller",
 "antallFeil" : 1,
 "valideringsfeil" : [ {
  "feilmelding" : "Organisasjonsnummer må være et nummer med nøyaktig 9 siffer",
  "parametere" : [ "9ECD01011" ],
  "feilaktigVerdi" : "9ECD01011"
 } ]
}
Detaljer
Om tjenesten

Responsfelt er felles for alle "200 - OK"-responser i denne tjenesten.

Path-parametere
/enhetsregisteret/api/enheter/{organisasjonsnummer}/roller
Parameter Description

organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret til enheten

Responsfelt
Path Type Description

rollegrupper *

array

Liste med rollegrupper knyttet til enheten

rollegrupper[]

object

Rollegruppe

rollegrupper[].type *

object

Rollegruppetype, og beskrivelse av typen

rollegrupper[].type.kode *

string

Kode for rollegruppetype

rollegrupper[].type.beskrivelse *

string

Beskrivelse av rollegruppetypen

rollegrupper[].type._links *

object

Lenke for rollegruppetype

rollegrupper[].type._links.self *

object

rollegrupper[].type._links.self.href *

string

Self-link for rollegruppetype

rollegrupper[].sistEndret *

string

Dato for siste endring

rollegrupper[].roller *

array

Liste med alle rollene i gruppen

rollegrupper[].roller[]

object

Rolle tilknyttet person eller enhet

rollegrupper[].roller[].type *

object

Rolletype, og beskrivelse av typen

rollegrupper[].roller[].type.kode *

string

Kode for rolletype

rollegrupper[].roller[].type.beskrivelse *

string

Beskrivelse av rolletypen

rollegrupper[].roller[].type._links *

object

Lenke for rolletype

rollegrupper[].roller[].type._links.self *

object

rollegrupper[].roller[].type._links.self.href *

string

Self-link for rolletype

rollegrupper[].roller[].person

object

rollegrupper[].roller[].person.fodselsdato *

string

Personens fødselsdato

rollegrupper[].roller[].person.navn *

object

Personens fulle navn

rollegrupper[].roller[].person.navn.fornavn *

string

Personens fornavn

rollegrupper[].roller[].person.navn.mellomnavn

string

Personens mellomnavn

rollegrupper[].roller[].person.navn.etternavn *

string

Personens etternavn

rollegrupper[].roller[].person.verge

object

rollegrupper[].roller[].person.verge.fodselsdato *

string

Vergens fødselsdato

rollegrupper[].roller[].person.verge.navn *

object

Vergens fulle navn

rollegrupper[].roller[].person.verge.navn.fornavn *

string

Vergens fornavn

rollegrupper[].roller[].person.verge.navn.mellomnavn

string

Vergens mellomnavn

rollegrupper[].roller[].person.verge.navn.etternavn *

string

Vergens etternavn

rollegrupper[].roller[].person.verge.erDoed *

boolean

Om hvorvidt vergen er død

rollegrupper[].roller[].person.erDoed *

boolean

Om hvorvidt personen er død

rollegrupper[].roller[].enhet

object

Enhet som innehar rolle

rollegrupper[].roller[].enhet.organisasjonsnummer *

string

Unik id-nummer tilhørende enheten

rollegrupper[].roller[].enhet.organisasjonsform *

object

Organisasjonsformen til enheten

rollegrupper[].roller[].enhet.organisasjonsform.kode *

string

Kode til organisasjonsformen

rollegrupper[].roller[].enhet.organisasjonsform.beskrivelse *

string

Beskrivelse av organisasjonsformen

rollegrupper[].roller[].enhet.organisasjonsform.utgaatt

string

Dato for om organisasjonsformen er utgått

rollegrupper[].roller[].enhet.organisasjonsform._links

object

Lenke for organisasjonsform

rollegrupper[].roller[].enhet.organisasjonsform._links.self

object

rollegrupper[].roller[].enhet.organisasjonsform._links.self.href *

string

Self-link for organisasjonsform

rollegrupper[].roller[].enhet.navn *

array

Enhetens navn

rollegrupper[].roller[].enhet.navn[]

string

Navn

rollegrupper[].roller[].enhet.erSlettet *

boolean

Om hvorvidt enheten er slettet

rollegrupper[].roller[].enhet._links *

object

Lenker for tilknyttet enhet

rollegrupper[].roller[].enhet._links.self *

object

rollegrupper[].roller[].enhet._links.self.href *

string

Self-link for tilknyttet enhet

rollegrupper[].roller[].ansvarsandel

string

Rollens ansvarsandel for selskapets forpliktelser, i brøk eller prosent

rollegrupper[].roller[].valgtAv

object

Kode og beskrivelse av hvem rollen representerer (ikke innehaver)

rollegrupper[].roller[].valgtAv.kode

string

Kode

rollegrupper[].roller[].valgtAv.beskrivelse

string

Beskrivelse tilknyttet koden

rollegrupper[].roller[].valgtAv._links *

object

Lenker for representant

rollegrupper[].roller[].valgtAv._links.self *

object

rollegrupper[].roller[].valgtAv._links.self.href *

string

Self-link for representant

rollegrupper[].roller[].fratraadt *

boolean

Fratrådt fra rolle

rollegrupper[].roller[].fullmektige

array

Liste over fullmektige

rollegrupper[].roller[].fullmektige[]

object

Fullmektig, med navn og adresser

rollegrupper[].roller[].fullmektige[].navn

string

Navn på fullmektig

rollegrupper[].roller[].fullmektige[].adresse

array

Adresser/adresselinjer knyttet til fullmektig

rollegrupper[].roller[].fullmektige[].adresse[]

string

Adresse/adresselinje

rollegrupper[].roller[].rekkefolge

integer

Rekkefølgen på rollen i gruppen

_links *

object

Lenker knyttet til resultatet

_links.self *

object

_links.self.href *

string

Self-link for resultatet

_links.enhet *

object

_links.enhet.href *

string

Lenke for å hente ut data om selve enheten

* Obligatorisk

Last ned enheter

Eksempel 1 - Last ned alle enheter i json-format

Alle enheter kan lastes ned i en fil komprimert med gzip. Formatet på denne filen er i forenklet json, og vil ikke inkludere lenker som i HAL formatet. Filen produseres hver natt, ca klokken 0500.

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/lastned' -X GET \
  -H 'Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v1+gzip;charset=UTF-8' -J -O
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter/lastned HTTP/1.1
Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v1+gzip;charset=UTF-8
Host: data.brreg.no
Eksempel 2 - Last ned alle enheter i xlsx

Alle enheter kan lastes ned til fil på xlsx-format. Filene produseres hver natt, ca klokken 0500.

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/lastned/regneark' -X GET \
  -H 'Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet+vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;charset=UTF-8' -J -O
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter/lastned/regneark HTTP/1.1
Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet+vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;charset=UTF-8
Host: data.brreg.no
Eksempel 3 - Last ned søkeresultat

Resultatsettet av en spørring kan lastes ned i en fil komprimert med gzip. Formatet på denne filen er i forenklet json, og vil ikke inkludere lenker som i HAL formatet. Resultatfilen vil ha oppdaterte enheter, men er begrenset til 10.000 enheter. Hvis resultatsettet overstiger begrensningen, vil de siste enhetene ekskluderes fra filen.

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/lastned?navn=Sesam' -X GET \
  -H 'Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v1+gzip;charset=UTF-8' -J -O
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter/lastned?navn=Sesam HTTP/1.1
Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v1+gzip;charset=UTF-8
Host: data.brreg.no
Detaljer

Hente ut oppdaterte enheter

Tjenesten tilbyr et søk på nylige oppdaterte enheter i Enhetsregisteret. Søket kan spesififises med et søkeparameter angitt som et HTTP query-parameter, beskrevet her. Maks antall parametre er 1024. Søkeresultatet er paginert med en standard sidestørrelse på 20 enheter.

Endringstyper
Type Beskrivelse

Ukjent

Ukjent type endring. Ofte fordi endringen har skjedd før endringstype ble innført.

Ny

Enheten har blitt lagt til i Enhetsregisteret

Endring

Enheten har blitt endret i Enhetsregisteret

Sletting

Enheten har blitt slettet fra Enhetsregisteret

Fjernet

Enheten har blitt fjernet fra Åpne Data. Eventuelle kopier skal også fjerne enheten.

Detaljer
Query-parametere
Parameter Description Datatype Format

dato

Tidligste tidsstempel for når enheten ble oppdatert

String

Datetime (ISO-8601): yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSS’Z'

oppdateringsid

Minste oppdateringsid for enhet

Integer

Større eller lik 1

organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret til enheten

String

Kommaseparert liste med organisasjonsnummer

Responsfelt
Path Type Description

_embedded.oppdaterteEnheter[] *

Array

En liste av oppdaterte enheter

_embedded.oppdaterteEnheter[].oppdateringsid *

Number

Sekvensiell oppdateringsid for enhet.

_embedded.oppdaterteEnheter[].dato *

String

Dato med tidstempel for når enheten ble oppdatert.

_embedded.oppdaterteEnheter[].organisasjonsnummer *

String

Enhetens organisasjonsnummer.

_embedded.oppdaterteEnheter[].endringstype *

String

Type endring som ble gjennomført

_embedded.oppdaterteEnheter[]._links.enhet.href *

String

Lenke til enhet

page.size *

Number

Sidestørrelse på resultatet

page.totalElements *

Number

Totalt antall elementer i resultatet

page.totalPages *

Number

Totalt antall sider i resultatet

page.number *

Number

Nummer på gjeldende side

_links.first.href

String

Lenke til første side med resultater

_links.prev.href

String

Lenke til forrige side med resultater

_links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

_links.next.href

String

Lenke til neste side med resultater

_links.last.href

String

Lenke til siste side med resultater

* Obligatorisk

Eksempel 1 - Hent alle oppdateringer
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/enheter' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/oppdateringer/enheter HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 851

{
 "_embedded" : {
  "oppdaterteEnheter" : [ {
   "oppdateringsid" : 1,
   "dato" : "2010-01-02T00:00:00.000Z",
   "organisasjonsnummer" : "123456789",
   "endringstype" : "Ukjent",
   "_links" : {
    "enhet" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/enheter/123456789"
    }
   }
  }, {
   "oppdateringsid" : 2,
   "dato" : "2010-01-03T00:00:00.000Z",
   "organisasjonsnummer" : "987654321",
   "endringstype" : "Ny",
   "_links" : {
    "enhet" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/enheter/987654321"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/enheter"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 2,
  "totalElements" : 2,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}
Eksempel 2 - Hent alle oppdateringer etter gitt dato
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/enheter?dato=2010-01-03T00:00:00.000Z' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/oppdateringer/enheter?dato=2010-01-03T00:00:00.000Z HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 596

{
 "_embedded" : {
  "oppdaterteEnheter" : [ {
   "oppdateringsid" : 2,
   "dato" : "2010-01-03T00:00:00.000Z",
   "organisasjonsnummer" : "987654321",
   "endringstype" : "Fjernet",
   "_links" : {
    "enhet" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/enheter/987654321"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/enheter?dato=2010-01-03T00:00:00.000Z"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 2,
  "totalElements" : 1,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}
Eksempel 3 - Hent alle oppdateringer etter gitt oppdateringsid
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/enheter?oppdateringsid=2' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/oppdateringer/enheter?oppdateringsid=2 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 583

{
 "_embedded" : {
  "oppdaterteEnheter" : [ {
   "oppdateringsid" : 2,
   "dato" : "2010-01-03T00:00:00.000Z",
   "organisasjonsnummer" : "987654321",
   "endringstype" : "Fjernet",
   "_links" : {
    "enhet" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/enheter/987654321"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/enheter?oppdateringsid=2"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 2,
  "totalElements" : 1,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}
Paginering

Det er mulig å filtrere og bla gjennom resultatsettet via page+size, dato og/eller updateid, men med visse begrensninger. (Page+1)*size kan ikke overskride 10 000 og det kan finnes flere elementer med samme dato. Updateid kan bare forekomme en gang, men disse er gjenbrukt på tvers av underenheter og enheter og kan ha gap på flere tusen id’er.

Vi anbefaler følgende bruk: Filtrer på dato for første gangs uthenting, slik at man unngår enheter tidligere enn eventuell siste kopi. Filtrer så på updateid for å hente neste sett av resultater. (Her kan man trygt bruke updateid+1). Page+size kan benyttes for mer presis navigering i en updateid- eller dato-spørring.

Underenheter

Søk etter underenheter

Tjenesten tilbyr et søk på underenheter i Enhetsregisteret. Søket kan spesififises med søkeparametere angitt som HTTP query-parametere, beskrevet her. Søkeresultatet er paginert med en standard sidestørrelse på 20 enheter.

Resultatsettet er begrenset til 10 000 underenheter pr. spørring. Se underenheter/lastned for nedlasting av komplett datasett.

Eksempel 1 - Hent alle underenheter
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/underenheter HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 2459

{
 "_embedded" : {
  "underenheter" : [ {
   "organisasjonsnummer" : "334455660",
   "navn" : "TRYLLEBUTIKKEN SESAM",
   "organisasjonsform" : {
    "kode" : "BEDR",
    "beskrivelse" : "Bedrift",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/BEDR"
     }
    }
   },
   "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
   "registrertIMvaregisteret" : true,
   "naeringskode1" : {
    "beskrivelse" : "Utøvende kunstnere og underholdsningsvirksomhet innen scenekunst",
    "kode" : "90.012"
   },
   "antallAnsatte" : 0,
   "overordnetEnhet" : "443322119",
   "beliggenhetsadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "2120",
    "poststed" : "NORD-ODAL",
    "adresse" : [ "Sagstua", null, null ],
    "kommune" : "NORD-ODAL",
    "kommunenummer" : "0418"
   },
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/underenheter/334455660"
    },
    "overordnetEnhet" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/enheter/443322119"
    }
   }
  }, {
   "organisasjonsnummer" : "839607532",
   "navn" : "Bedrift.no",
   "organisasjonsform" : {
    "kode" : "BEDR",
    "beskrivelse" : "Bedrift",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/BEDR"
     }
    }
   },
   "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2011-01-01",
   "registrertIMvaregisteret" : false,
   "naeringskode1" : {
    "beskrivelse" : "Generell offentlig administrasjon",
    "kode" : "84.110"
   },
   "antallAnsatte" : 0,
   "oppstartsdato" : "2011-01-01",
   "beliggenhetsadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "0653",
    "poststed" : "OSLO",
    "adresse" : [ "Havnegata 35" ],
    "kommune" : "OSLO",
    "kommunenummer" : "0301"
   },
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/underenheter/839607532"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 2,
  "totalElements" : 2,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}
Eksempel 2 - Søk etter underenheter
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2015-01-01&naeringskode=90.012' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/underenheter?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2015-01-01&naeringskode=90.012 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 2096

{
 "_embedded" : {
  "underenheter" : [ {
   "organisasjonsnummer" : "334455660",
   "navn" : "TRYLLEBUTIKKEN SESAM",
   "organisasjonsform" : {
    "kode" : "BEDR",
    "beskrivelse" : "Bedrift",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/BEDR"
     }
    }
   },
   "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
   "registrertIMvaregisteret" : true,
   "naeringskode1" : {
    "beskrivelse" : "Utøvende kunstnere og underholdsningsvirksomhet innen scenekunst",
    "kode" : "90.012"
   },
   "antallAnsatte" : 0,
   "overordnetEnhet" : "443322119",
   "beliggenhetsadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "2120",
    "poststed" : "NORD-ODAL",
    "adresse" : [ "Sagstua", null, null ],
    "kommune" : "NORD-ODAL",
    "kommunenummer" : "0418"
   },
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/underenheter/334455660"
    },
    "overordnetEnhet" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/enheter/443322119"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "first" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2015-01-01&naeringskode=90.012&page=0&size=1"
  },
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2015-01-01&naeringskode=90.012"
  },
  "next" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2015-01-01&naeringskode=90.012&page=1&size=1"
  },
  "last" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/?navn=Sesam&fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret=2015-01-01&naeringskode=90.012&page=1&size=1"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 1,
  "totalElements" : 2,
  "totalPages" : 2,
  "number" : 0
 }
}
Detaljer
Om tjenesten
Query-parametere
Parameter Description Datatype Format

navn

Underenhetens navn

String

Fritekst

organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret til underenheten

String

Kommaseparert liste med organisasjonsnummer

overordnetEnhet

Organisasjonsnummeret til underenhetens overordnede enhet

String

Streng med 9 siffer

fraAntallAnsatte

Minste antall ansatte hos underenheten

Int

Tall større enn eller lik 0

tilAntallAnsatte

Største antall ansatte hos underenheten

Int

Tall større enn eller lik 0

registrertIMvaregisteret

Hvorvidt underenheten er registrert i Mva-registeret

Boolean

true/false

fraRegistreringsdatoEnhetsregisteret

Tidligste registreringsdato i Enhetsregisteret

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

tilRegistreringsdatoEnhetsregisteret

Seneste registreringsdato i Enhetsregisteret

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

fraOppstartsdato

Tidligste oppstartsdato for enheten

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

tilOppstartsdato

Seneste oppstartsdato for enheten

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

fraDatoEierskifte

Tidligste registreringsdato for eierskifte

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

tilDatoEierskifte

Seneste registreringsdato for eierskifte

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

fraNedleggelsesdato

Tidligste nedleggelsesdato for enheten

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

tilNedleggelsesdato

Seneste nedleggelsesdato for enheten

String

Dato (ISO-8601): yyyy-MM-dd

organisasjonsform

Underenhetens organisasjonsform

String

Kommaseparert liste med organisajonsformer

hjemmeside

Enhetens hjemmeside

String

Fritekst

postadresse.kommunenummer

Kommunenummer til underenhetens postadresse

String

Kommaseparert liste med kommunenummer på 4 siffer

postadresse.postnummer

Postnummeret til underenhetens postadresse

String

Kommaseparert liste med postnummer på 4 siffer

postadresse.poststed

Poststedet til underenhetens postadresse

String

Fritekst

postadresse.landkode

Landkode til enhetens postadresse

String

Kommaseparert liste med landkoder

postadresse.adresse

Adresse til enhetens postadresse

String

Kommaseparert liste med adresser

kommunenummer

Kommunenummeret til underenhetens beliggenhetsadresse

String

Kommaseparert liste med kommunenummer på 4 siffer

beliggenhetsadresse.postnummer

Postnummeret til underenhetens beliggenhetsadresse

String

Kommaseparert liste med postnummer på 4 siffer

beliggenhetsadresse.poststed

Poststedet til underenhetens beliggenhetsadresse

String

Fritekst

beliggenhetsadresse.landkode

Landkode til enhetens beliggenhetsadresse

String

Kommaseparert liste med landkoder

beliggenhetsadresse.adresse

Adresse til enhetens beliggenhetsadresse

String

Kommaseparert liste med adresser

naeringskode

Underenhetens næringskode

Array

Kommaseparert liste med næringskoder

sort

Sortering av resultatsett

String

Feltnavn i underenheten. Se Eksempel 3 - Sortere søkeresultat

size

Sidestørrelse

Int

Tall større enn 0

page

Sidenummer

Int

Tall større enn eller lik 0

Responsfelt
Path Type Description

_embedded.underenheter *

Array

En liste av underenheter som finnes i Enhetsregisteret

_embedded.underenheter[].organisasjonsnummer *

String

Underenhetens organisasjonsnummer

_embedded.underenheter[].navn *

String

Underenhetens navn

_embedded.underenheter[].organisasjonsform *

Object

Underenhetens organisasjonsform

_embedded.underenheter[].organisasjonsform.kode *

String

Organisasjonsformen

_embedded.underenheter[].organisasjonsform.beskrivelse *

String

Tekstlig beskrivelse av organisasjonsformen

_embedded.underenheter[].organisasjonsform.utgaatt

String

Dato når organisasjonsformen evt. ble ugyldig

_embedded.underenheter[].organisasjonsform._links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

_embedded.underenheter[].hjemmeside

String

Underenhetens hjemmeside

_embedded.underenheter[].postadresse

Object

Underenhetens postadresse

_embedded.underenheter[].postadresse.adresse

Array

Adresse (postadresse)

_embedded.underenheter[].postadresse.postnummer

String

Postnummer (postadresse)

_embedded.underenheter[].postadresse.poststed

String

Poststed (postadresse)

_embedded.underenheter[].postadresse.kommunenummer

String

Kommunenummer (postadresse)

_embedded.underenheter[].postadresse.kommune

String

Kommune (postadresse)

_embedded.underenheter[].postadresse.landkode

String

Landkode (postadresse)

_embedded.underenheter[].postadresse.land

String

Land (postadresse)

_embedded.underenheter[].registreringsdatoEnhetsregisteret *

String

Underenhetens registreringsdato i Enhetsregisteret

_embedded.underenheter[].registrertIMvaregisteret *

Boolean

Hvorvidt underenheten er registrert i MVA-registeret

_embedded.underenheter[].frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

Array

Underenheter som i utgangspunktet ikke er mva-pliktig, kan søke om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

_embedded.underenheter[].naeringskode1 *

Object

Næringskode 1

_embedded.underenheter[].naeringskode1.kode *

String

Koden til næringskoden

_embedded.underenheter[].naeringskode1.beskrivelse *

String

Tekstlig beskrivelse av enhetens næringskode

_embedded.underenheter[].naeringskode2

Object

Næringskode 2

_embedded.underenheter[].naeringskode2.kode

String

Næringskoden

_embedded.underenheter[].naeringskode2.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av næringskoden

_embedded.underenheter[].naeringskode2.hjelpeenhetskode

Boolean

Beskriver om dette er en hjelpeenhetskode (Ordbok)

_embedded.underenheter[].naeringskode3

Object

Næringskode 3

_embedded.underenheter[].naeringskode3.kode

String

Næringskoden

_embedded.underenheter[].naeringskode3.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av næringskoden

_embedded.underenheter[].naeringskode3.hjelpeenhetskode

Boolean

Beskriver om dette er en hjelpeenhetskode (Ordbok)

_embedded.underenheter[].antallAnsatte *

Number

Antall ansatte

_embedded.underenheter[].overordnetEnhet

String

Underenhetens overordnede enhet

_embedded.underenheter[].beliggenhetsadresse *

Object

Underenhetens beliggenhetsadresse

_embedded.underenheter[].beliggenhetsadresse.adresse

Array

Adresse (beliggenhetsadresse)

_embedded.underenheter[].beliggenhetsadresse.postnummer

String

Postnummer (beliggenhetsadresse)

_embedded.underenheter[].beliggenhetsadresse.poststed

String

Poststed (beliggenhetsadresse)

_embedded.underenheter[].beliggenhetsadresse.kommunenummer

String

Kommunenummer (beliggenhetsadresse)

_embedded.underenheter[].beliggenhetsadresse.kommune

String

Kommune (beliggenhetsadresse)

_embedded.underenheter[].beliggenhetsadresse.landkode

String

Landkode (beliggenhetsadresse)

_embedded.underenheter[].beliggenhetsadresse.land

String

Land (beliggenhetsadresse)

_embedded.underenheter[].oppstartsdato

String

Underenhetens oppstartsdato

_embedded.underenheter[].datoEierskifte

String

Underenhetens dato for eierskifte

_embedded.underenheter[].nedleggelsesdato

String

Nedleggelsesdato for underenheten

_embedded.underenheter[]._links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

_embedded.underenheter[]._links.overordnetEnhet.href

String

Lenke til underenhetens overordnede enhet

page.size *

Number

Sidestørrelse på resultatet

page.totalElements *

Number

Totalt antall elementer i resultatet

page.totalPages *

Number

Totalt antall sider i resultatet

page.number *

Number

Nummer på gjeldende side

_links.first.href

String

Lenke til første side med resultater

_links.prev.href

String

Lenke til forrige side med resultater

_links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

_links.next.href

String

Lenke til neste side med resultater

_links.last.href

String

Lenke til siste side med resultater

* Obligatorisk

Sortering
Table 2. /enhetsregisteret/api/underenheter
Parameter Description

navn

Enhetens navn

organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret til enheten

overordnetEnhet

Organisasjonsnummeret til enhetens overordnede enhet

organisasjonsform.kode

Koden til organisasjonsformen

antallAnsatte

Antall ansatte hos enheten

hjemmeside

Enhetens hjemmeside

postadresse.kommune

Kommunen til enhetens postadresse

postadresse.kommunenummer

Kommunenummer til enhetens postadresse

registreringsdatoEnhetsregisteret

Registreringsdato i Enhetsregisteret

registrertIMvaregisteret

Hvorvidt enheten er registrert i Mva-registeret

naeringskode1.hjelpeenhetskode

Hvorvidt næringskoden har en hjelpeenhetskode

naeringskode1.kode

Kode for enhetens næringskode

naeringskode2.hjelpeenhetskode

Hvorvidt næringskoden har en hjelpeenhetskode

naeringskode2.kode

Kode for enhetens næringskode

naeringskode3.hjelpeenhetskode

Hvorvidt næringskoden har en hjelpeenhetskode

naeringskode3.kode

Kode for enhetens næringskode

oppstartsdato

Oppstartsdato for enheten

nedleggelsesdato

Nedleggelsesdato for enheten

datoEierskifte

Dato enheten skiftet eier

deleted

Hvorvidt enheten har blitt slettet

slettedato

Dato enheten ble slettet

beliggenhetsadresse.kommune

Kommunen til enhetens beliggenhetsadresse

beliggenhetsadresse.kommunenummer

Kommunenummer til enhetens beliggenhetsadresse

Paginering

Det er mulig å bla gjennom resultatsettet via page+size, men med visse begrensninger. (Page+1)*size kan ikke overskride 10 000. Ved oppslag på større enn 10 000 vil tjenesten returnere HTTP-status 400 med tilhørende feilmelding.

Dersom formålet med å bla dypt i tjenesten er å hente ut alle enheter, kan man i stedet benytte nedlastingstjenestene. Disse oppdateres en gang i døgnet. For å oppdatere enhetene kan man benytte oppdateringstjenesten, og videre gjøre enkeltoppslag på enhetene som har fått en endring.

Hent en underenhet

Eksempel 1 - Hent underenhet
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/776655441' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/underenheter/776655441 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 1253

{
 "organisasjonsnummer" : "776655441",
 "navn" : "SESAM STASJON",
 "organisasjonsform" : {
  "kode" : "BEDR",
  "beskrivelse" : "Bedrift",
  "_links" : {
   "self" : {
    "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/BEDR"
   }
  }
 },
 "postadresse" : {
  "land" : "Norge",
  "landkode" : "NO",
  "postnummer" : "0122",
  "poststed" : "OSLO",
  "adresse" : [ "c/o reder K. Rusing", "Postboks 1752 Vika", "" ],
  "kommune" : "OSLO",
  "kommunenummer" : "0301"
 },
 "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
 "registrertIMvaregisteret" : true,
 "naeringskode1" : {
  "beskrivelse" : "Skipsmegling",
  "kode" : "52.292"
 },
 "antallAnsatte" : 50,
 "overordnetEnhet" : "112233445",
 "beliggenhetsadresse" : {
  "land" : "Norge",
  "landkode" : "NO",
  "postnummer" : "0122",
  "poststed" : "OSLO",
  "adresse" : [ "Tyvholmen 1", null, null ],
  "kommune" : "OSLO",
  "kommunenummer" : "0301"
 },
 "nedleggelsesdato" : "2018-10-20",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/underenheter/776655441"
  },
  "overordnetEnhet" : {
   "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/enheter/112233445"
  }
 }
}
Path-parametere
/enhetsregisteret/api/underenheter/{orgnr}
Parameter Description

orgnr

Enhetens organisasjonsnummer

Responsfelt
Path Type Description

organisasjonsnummer *

String

Underenhetens organisasjonsnummer

navn *

String

Underenhetens navn

organisasjonsform *

Object

Underenhetens organisasjonsform

organisasjonsform.kode *

String

Organisasjonsformen

organisasjonsform.beskrivelse *

String

Tekstlig beskrivelse av organisasjonsformen

organisasjonsform.utgaatt

String

Dato når organisasjonsformen evt. ble ugyldig

organisasjonsform._links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

hjemmeside

String

Underenhetens hjemmeside

postadresse

Object

Underenhetens postadresse

postadresse.adresse

Array

Adresse (postadresse)

postadresse.postnummer

String

Postnummer (postadresse)

postadresse.poststed

String

Poststed (postadresse)

postadresse.kommunenummer

String

Kommunenummer (postadresse)

postadresse.kommune

String

Kommune (postadresse)

postadresse.landkode

String

Landkode (postadresse)

postadresse.land

String

Land (postadresse)

registreringsdatoEnhetsregisteret *

String

Underenhetens registreringsdato i Enhetsregisteret

registrertIMvaregisteret *

Boolean

Hvorvidt underenheten er registrert i MVA-registeret

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

Array

Underenheter som i utgangspunktet ikke er mva-pliktig, kan søke om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

naeringskode1 *

Object

Næringskode 1

naeringskode1.kode *

String

Koden til næringskoden

naeringskode1.beskrivelse *

String

Tekstlig beskrivelse av enhetens næringskode

naeringskode2

Object

Næringskode 2

naeringskode2.kode

String

Næringskoden

naeringskode2.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av næringskoden

naeringskode2.hjelpeenhetskode

Boolean

Beskriver om dette er en hjelpeenhetskode (Ordbok)

naeringskode3

Object

Næringskode 3

naeringskode3.kode

String

Næringskoden

naeringskode3.beskrivelse

String

Tekstlig beskrivelse av næringskoden

naeringskode3.hjelpeenhetskode

Boolean

Beskriver om dette er en hjelpeenhetskode (Ordbok)

antallAnsatte *

Number

Antall ansatte

overordnetEnhet

String

Underenhetens overordnede enhet

beliggenhetsadresse *

Object

Underenhetens beliggenhetsadresse

beliggenhetsadresse.adresse

Array

Adresse (beliggenhetsadresse)

beliggenhetsadresse.postnummer

String

Postnummer (beliggenhetsadresse)

beliggenhetsadresse.poststed

String

Poststed (beliggenhetsadresse)

beliggenhetsadresse.kommunenummer

String

Kommunenummer (beliggenhetsadresse)

beliggenhetsadresse.kommune

String

Kommune (beliggenhetsadresse)

beliggenhetsadresse.landkode

String

Landkode (beliggenhetsadresse)

beliggenhetsadresse.land

String

Land (beliggenhetsadresse)

oppstartsdato

String

Underenhetens oppstartsdato

datoEierskifte

String

Underenhetens dato for eierskifte

nedleggelsesdato

String

Nedleggelsesdato for underenheten

_links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

_links.overordnetEnhet.href

String

Lenke til underenhetens overordnede enhet

* Obligatorisk

Eksempel 2 - Hent en slettet underenhet

Hvis en underenhet er slettet vil responsen få statuskode 200 OK. HTTP Responsen vil da også inneholde færre attributter, som vist i eksempelet under.

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/987123456' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/underenheter/987123456 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 512

{
 "organisasjonsnummer" : "987123456",
 "navn" : "SLETTET UNDERENHET AS",
 "organisasjonsform" : {
  "kode" : "AAFY",
  "beskrivelse" : "Virksomhet til ikke-næringsdrivende person",
  "_links" : {
   "self" : {
    "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AAFY"
   }
  }
 },
 "slettedato" : "2017-10-20",
 "nedleggelsesdato" : "2017-10-5",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/underenheter/987123456"
  }
 }
}
Path-parametere
/enhetsregisteret/api/underenheter/{orgnr}
Parameter Description

orgnr

Den slettede underenhetens organisasjonsnummer

Responsfelt
Path Type Description

organisasjonsnummer *

String

Organisasjonsnummer

organisasjonsform *

Object

Organisasjonsform

organisasjonsform.kode *

String

Organisasjonsformen

organisasjonsform.beskrivelse *

String

Tekstlig beskrivelse av organisasjonsformen

organisasjonsform.utgaatt

String

Dato når organisasjonsformen evt. ble ugyldig

organisasjonsform._links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

navn *

String

Navn

nedleggelsesdato

String

Nedleggelsesdato for underenheten

slettedato *

String

Dato under-/enheten ble slettet

_links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

* Obligatorisk

Eksempel 3 - Hent en fjernet underenhet

En underenhet kan fjernes fra avgivelsen fra Enhetsregisteret f.eks. av juridiske årsaker. Hvis en underenhet er fjernet vil denne få statuskode 410 Gone. Dette bør også anses som en forespørsel om at eventuelle kopier/cacher også fjerner den aktuelle underenheten.

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/123456780' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/underenheter/123456780 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 410 Gone
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 191

{
 "organisasjonsnummer" : "123456780",
 "slettedato" : "2013-05-31",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/underenheter/123456780"
  }
 }
}
Path-parametere
/enhetsregisteret/api/underenheter/{orgnr}
Parameter Description

orgnr

Den slettede underenhetens organisasjonsnummer

Responsfelt
Path Type Description

organisasjonsnummer *

String

Organisasjonsnummer

slettedato *

String

Dato under-/enheten ble fjernet

_links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

* Obligatorisk

Last ned underenheter

Eksempel 1 - Last ned alle underenheter i json-format

Alle underenheter kan lastes ned i en fil komprimert med gzip. Formatet på denne filen er i forenklet json, og vil ikke inkludere lenker som i HAL formatet. Filen produseres hver natt, ca klokken 0500.

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/lastned' -X GET \
  -H 'Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.underenhet.v1+gzip;charset=UTF-8' -J -O
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/underenheter/lastned HTTP/1.1
Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.underenhet.v1+gzip;charset=UTF-8
Host: data.brreg.no
Eksempel 2 - Last ned alle underenheter i xlsx

Alle underenheter kan lastes ned til fil på xlsx-format. Filene produseres hver natt, ca klokken 0500.

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/lastned/regneark' -X GET \
  -H 'Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.underenhet+vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;charset=UTF-8' -J -O
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/underenheter/lastned/regneark HTTP/1.1
Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.underenhet+vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;charset=UTF-8
Host: data.brreg.no
Eksempel 3 - Last ned søkeresultat

Resultatsettet av en spørring kan lastes ned i en fil komprimert med gzip. Formatet på denne filen er i forenklet json, og vil ikke inkludere lenker som i HAL formatet. Resultatfilen vil ha oppdaterte underenheter, men er begrenset til 10.000 underenheter. Hvis resultatsettet overstiger begrensningen, vil de siste underenhetene ekskluderes fra filen.

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter/lastned?navn=Sesam' -X GET \
  -H 'Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.underenhet.v1+gzip;charset=UTF-8' -J -O
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/underenheter/lastned?navn=Sesam HTTP/1.1
Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.underenhet.v1+gzip;charset=UTF-8
Host: data.brreg.no
Detaljer

Hente ut oppdaterte underenheter

Tjenesten tilbyr et søk på nylige oppdaterte underenheter i Enhetsregisteret. Søket kan spesififises med et søkeparameter angitt som et HTTP query-parameter, beskrevet her. Maks antall parametre er 1024. Søkeresultatet er paginert med en standard sidestørrelse på 20 enheter.

Endringstyper
Type Beskrivelse

Ukjent

Ukjent type endring. Ofte fordi endringen har skjedd før endringstype ble innført.

Ny

Underenheten har blitt lagt til i Enhetsregisteret

Endring

Underenheten har blitt endret i Enhetsregisteret

Sletting

Underenheten har blitt slettet fra Enhetsregisteret

Detaljer
Query-parametere
Parameter Description Datatype Format

dato

Tidligste tidsstempel for når enheten ble oppdatert

String

Datetime (ISO-8601): yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSS’Z'

oppdateringsid

Minste oppdateringsid for enhet

Integer

Større eller lik 1

organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret til enheten

String

Kommaseparert liste med organisasjonsnummer

Responsfelt
Path Type Description

_embedded.oppdaterteUnderenheter[] *

Array

En liste av oppdaterte underenheter

_embedded.oppdaterteUnderenheter[].oppdateringsid *

Number

Sekvensiell oppdateringsid for underenhet.

_embedded.oppdaterteUnderenheter[].dato *

String

Dato med tidstempel for når underenheten ble oppdatert.

_embedded.oppdaterteUnderenheter[].organisasjonsnummer *

String

Underenhetens organisasjonsnummer.

_embedded.oppdaterteUnderenheter[].endringstype *

String

Type endring som ble gjennomført

_embedded.oppdaterteUnderenheter[]._links.underenhet.href *

String

Lenke til underenhet

page.size *

Number

Sidestørrelse på resultatet

page.totalElements *

Number

Totalt antall elementer i resultatet

page.totalPages *

Number

Totalt antall sider i resultatet

page.number *

Number

Nummer på gjeldende side

_links.first.href

String

Lenke til første side med resultater

_links.prev.href

String

Lenke til forrige side med resultater

_links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

_links.next.href

String

Lenke til neste side med resultater

_links.last.href

String

Lenke til siste side med resultater

* Obligatorisk

Eksempel 1 - Hent alle oppdateringer
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/underenheter' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/oppdateringer/underenheter HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 888

{
 "_embedded" : {
  "oppdaterteUnderenheter" : [ {
   "oppdateringsid" : 1,
   "dato" : "2010-01-02T00:00:00.000Z",
   "organisasjonsnummer" : "123456789",
   "endringstype" : "Sletting",
   "_links" : {
    "underenhet" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/underenheter/123456789"
    }
   }
  }, {
   "oppdateringsid" : 2,
   "dato" : "2010-01-03T00:00:00.000Z",
   "organisasjonsnummer" : "987654321",
   "endringstype" : "Endring",
   "_links" : {
    "underenhet" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/underenheter/987654321"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/underenheter"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 2,
  "totalElements" : 2,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}
Eksempel 2 - Hent alle oppdateringer etter gitt dato
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/underenheter?dato=2010-01-03T00:00:00.000Z' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/oppdateringer/underenheter?dato=2010-01-03T00:00:00.000Z HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 615

{
 "_embedded" : {
  "oppdaterteUnderenheter" : [ {
   "oppdateringsid" : 2,
   "dato" : "2010-01-03T00:00:00.000Z",
   "organisasjonsnummer" : "987654321",
   "endringstype" : "Ukjent",
   "_links" : {
    "underenhet" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/underenheter/987654321"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/underenheter?dato=2010-01-03T00:00:00.000Z"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 2,
  "totalElements" : 1,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}
Eksempel 3 - Hent alle oppdateringer etter gitt oppdateringsid
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/underenheter?oppdateringsid=2' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/oppdateringer/underenheter?oppdateringsid=2 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 602

{
 "_embedded" : {
  "oppdaterteUnderenheter" : [ {
   "oppdateringsid" : 2,
   "dato" : "2010-01-03T00:00:00.000Z",
   "organisasjonsnummer" : "987654321",
   "endringstype" : "Ukjent",
   "_links" : {
    "underenhet" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/underenheter/987654321"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/underenheter?oppdateringsid=2"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 2,
  "totalElements" : 1,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}
Paginering

Det er mulig å filtrere og bla gjennom resultatsettet via page+size, dato og/eller updateid, men med visse begrensninger. (Page+1)*size kan ikke overskride 10 000 og det kan finnes flere elementer med samme dato. Updateid kan bare forekomme en gang, men disse er gjenbrukt på tvers av underenheter og enheter og kan ha gap på flere tusen id’er.

Vi anbefaler følgende bruk: Filtrer på dato for første gangs uthenting, slik at man unngår enheter tidligere enn eventuell siste kopi. Filtrer så på updateid for å hente neste sett av resultater. (Her kan man trygt bruke updateid+1). Page+size kan benyttes for mer presis navigering i en updateid- eller dato-spørring.

Organisasjonsform

Hent organisasjonsformer

Hent alle organisasjonsformer
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/organisasjonsformer HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 1040

{
 "_embedded" : {
  "organisasjonsformer" : [ {
   "kode" : "AS",
   "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
    }
   }
  }, {
   "kode" : "BEDR",
   "beskrivelse" : "Bedrift",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/BEDR"
    }
   }
  }, {
   "kode" : "ENK",
   "beskrivelse" : "Enkeltpersonforetak",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/ENK"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/"
  },
  "enheter" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/enheter"
  },
  "underenheter" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/underenheter"
  }
 }
}
Paginering

Det er mulig å bla gjennom resultatsettet via page+size, men med visse begrensninger. (Page+1)*size kan ikke overskride 10 000. Ved oppslag på større enn 10 000 vil tjenesten returnere HTTP-status 400 med tilhørende feilmelding.

Hent organisasjonsformer for enheter
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/enheter' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/enheter HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 821

{
 "_embedded" : {
  "organisasjonsformer" : [ {
   "kode" : "AS",
   "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
    }
   }
  }, {
   "kode" : "ORGL",
   "beskrivelse" : "Organisasjonsledd",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/ORGL"
    }
   }
  }, {
   "kode" : "ENK",
   "beskrivelse" : "Enkeltpersonforetak",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/ENK"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/enheter"
  }
 }
}
Hent organisasjonsformer for underenheter
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/underenheter' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/underenheter HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 636

{
 "_embedded" : {
  "organisasjonsformer" : [ {
   "kode" : "BEDR",
   "beskrivelse" : "Bedrift",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/BEDR"
    }
   }
  }, {
   "kode" : "AAFY",
   "beskrivelse" : "Virksomhet til ikke-næringsdrivende person",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AAFY"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/underenheter"
  }
 }
}
Detaljer

Responsfeltene er felles for de tre øvrige endepunktene.

Responsfelt
Path Type Description

_embedded.organisasjonsformer *

Array

En liste av organisasjonsformer som benyttes i Enhetsregisteret

_embedded.organisasjonsformer[].kode *

String

Organisasjonsformen

_embedded.organisasjonsformer[].beskrivelse *

String

Tekstlig beskrivelse av organisasjonsformen

_embedded.organisasjonsformer[].utgaatt

String

Dato når organisasjonsformen evt. ble ugyldig

_embedded.organisasjonsformer[]._links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

_links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

_links.enheter.href *

String

Lenke til organisasjonsformer knyttet til juridiske enheter

_links.underenheter.href *

String

Lenke til organisasjonsformer knyttet til underenheter

* Obligatorisk

Hent en organisasjonsform

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/UTBG' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/UTBG HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 223

{
 "kode" : "UTBG",
 "beskrivelse" : "Frivillig registrert utleiebygg",
 "utgaatt" : "2017-07-17",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/UTBG"
  }
 }
}
Path-parametere
/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/{orgkode}
Parameter Description

orgkode

Organisasjonsform

Responsfelt
Path Type Description

kode *

String

Organisasjonsformen

beskrivelse *

String

Tekstlig beskrivelse av organisasjonsformen

utgaatt

String

Dato når organisasjonsformen evt. ble ugyldig

_links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

* Obligatorisk

Rolletype

Se OpenAPI Spesifikasjon for mer informasjon om hvordan dette endepunktet kan brukes.

Eksemplene for rolletype og rollegruppetype er statiske og viser ikke alle nåværende typer. For å få alle typene må du gjøre spørringen fra eksemplet selv.

Hent rolletyper

Eksempel 1 - Hent alle rolletyper
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/roller/rolletyper HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 1290

{
 "_embedded" : {
  "rolletyper" : [ {
   "kode" : "ADOS",
   "beskrivelse" : "Administrativ enhet - offentlig sektor",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/ADOS"
    }
   }
  }, {
   "kode" : "AVKL",
   "beskrivelse" : "Forestår avvikling",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/AVKL"
    }
   }
  }, {
   "kode" : "BEST",
   "beskrivelse" : "Bestyrende reder",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/BEST"
    }
   }
  }, {
   "kode" : "BOBE",
   "beskrivelse" : "Bostyrer",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/BOBE"
    }
   }
  }, {
   "kode" : "DAGL",
   "beskrivelse" : "Daglig leder/administrerende direktør",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/DAGL"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper"
  }
 }
}
Responsfelt
Path Type Description

_embedded

object

HAL embedded objekt

_embedded.rolletyper

array

Liste med rolletyper

_embedded.rolletyper[]

object

Rolletype, og beskrivelse av typen

_embedded.rolletyper[].kode *

string

Kode for rolletype

_embedded.rolletyper[].beskrivelse *

string

Beskrivelse av rolletypen

_embedded.rolletyper[]._links *

object

Lenke for rolletype

_embedded.rolletyper[]._links.self *

object

_embedded.rolletyper[]._links.self.href *

string

Self-link for rolletype

_embedded._links

object

Lenke for rolletype

_embedded._links.self

object

_embedded._links.self.href *

string

Self-link for rolletype

_links

object

Lenke for rolletyper

_links.self

object

_links.self.href *

string

Self-link for rolletyper

* Obligatorisk

Hent en rolletype

Eksempel 1 - Oppslag på rolletype ADOS
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/ADOS' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/ADOS HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 205

{
 "kode" : "ADOS",
 "beskrivelse" : "Administrativ enhet - offentlig sektor",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/ADOS"
  }
 }
}
Path-parametere
/enhetsregisteret/api/roller/rolletyper/{kode}
Parameter Description

kode

Koden til rolletypen

Responsfelt
Path Type Description

kode *

string

Kode for rolletype

beskrivelse *

string

Beskrivelse av rolletypen

_links *

object

Lenke for rolletype

_links.self *

object

_links.self.href *

string

Self-link for rolletype

* Obligatorisk

Rollegruppetype

Se OpenAPI Spesifikasjon for mer informasjon om hvordan dette endepunktet kan brukes.

Eksemplene for rolletype og rollegruppetype er statiske og viser ikke alle nåværende typer. For å få alle typene må du gjøre spørringen fra eksemplet selv.

Hent rollegruppetyper

Eksempel 1 - Hent alle rollegruppetyper
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 1322

{
 "_embedded" : {
  "rollegruppetyper" : [ {
   "kode" : "ADOS",
   "beskrivelse" : "Administrativ enhet - offentlig sektor",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper/ADOS"
    }
   }
  }, {
   "kode" : "BEST",
   "beskrivelse" : "Bestyrende reder",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper/BEST"
    }
   }
  }, {
   "kode" : "BOBE",
   "beskrivelse" : "Bostyrer",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper/BOBE"
    }
   }
  }, {
   "kode" : "DAGL",
   "beskrivelse" : "Daglig leder/administrerende direktør",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper/DAGL"
    }
   }
  }, {
   "kode" : "DELT",
   "beskrivelse" : "Deltakere",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper/DELT"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper"
  }
 }
}
Responsfelt
Path Type Description

_embedded

object

HAL embedded objekt

_embedded.rollegruppetyper

array

Liste med rollegruppetyper

_embedded.rollegruppetyper[]

object

Rollegruppetype, og beskrivelse av typen

_embedded.rollegruppetyper[].kode *

string

Kode for rollegruppetype

_embedded.rollegruppetyper[].beskrivelse *

string

Beskrivelse av rollegruppetypen

_embedded.rollegruppetyper[]._links *

object

Lenke for rollegruppetype

_embedded.rollegruppetyper[]._links.self *

object

_embedded.rollegruppetyper[]._links.self.href *

string

Self-link for rollegruppetype

_embedded._links

object

Lenke for rollegruppetype

_embedded._links.self

object

_embedded._links.self.href *

string

Self-link for rollegruppetype

_links

object

Lenke for rolletyper

_links.self

object

_links.self.href *

string

Self-link for rollegruppetyper

* Obligatorisk

Hent en rollegruppetype

Eksempel 1 - Oppslag på rollegruppetype ADOS
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper/ADOS' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper/ADOS HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 211

{
 "kode" : "ADOS",
 "beskrivelse" : "Administrativ enhet - offentlig sektor",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper/ADOS"
  }
 }
}
Path-parametere
/enhetsregisteret/api/roller/rollegruppetyper/{kode}
Parameter Description

kode

Koden til rollegruppetypen

Responsfelt
Path Type Description

kode *

string

Kode for rollegruppetype

beskrivelse *

string

Beskrivelse av rollegruppetypen

_links *

object

Lenke for rollegruppetype

_links.self *

object

_links.self.href *

string

Self-link for rollegruppetype

* Obligatorisk

Representant

Se OpenAPI Spesifikasjon for mer informasjon om hvordan dette endepunktet kan brukes.

Eksemplene for rolletype og rollegruppetype er statiske og viser ikke alle nåværende typer. For å få alle typene må du gjøre spørringen fra eksemplet selv.

Hent representanter

Eksempel 1 - Hent alle representanter
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/representanter' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/roller/representanter HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 1114

{
 "_embedded" : {
  "representanter" : [ {
   "kode" : "A-AK",
   "beskrivelse" : "Representant for A-aksjonærene",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/representanter/A-AK"
    }
   }
  }, {
   "kode" : "AREP",
   "beskrivelse" : "Representant for de ansatte",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/representanter/AREP"
    }
   }
  }, {
   "kode" : "B-AK",
   "beskrivelse" : "Representant for B-aksjonærene",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/representanter/B-AK"
    }
   }
  }, {
   "kode" : "C-AK",
   "beskrivelse" : "Representant for C-aksjonærene",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/representanter/C-AK"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/representanter"
  }
 }
}
Responsfelt
Path Type Description

_embedded

object

HAL embedded objekt

_embedded.representanter

array

Liste med representanter

_embedded.representanter[]

object

Kode og beskrivelse av hvem rollen representerer (ikke innehaver)

_embedded.representanter[].kode

string

Kode

_embedded.representanter[].beskrivelse

string

Beskrivelse tilknyttet koden

_embedded.representanter[]._links *

object

Lenker for representant

_embedded.representanter[]._links.self *

object

_embedded.representanter[]._links.self.href *

string

Self-link for representant

_embedded._links

object

Lenke for representant

_embedded._links.self

object

_embedded._links.self.href *

string

Self-link for representant

_links

object

Lenke for representanter

_links.self

object

_links.self.href *

string

Self-link for representanter

* Obligatorisk

Hent en representant

Eksempel 1 - Oppslag på representant AREP
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/representanter/AREP' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/roller/representanter/AREP HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 198

{
 "kode" : "AREP",
 "beskrivelse" : "Representant for de ansatte",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/roller/representanter/AREP"
  }
 }
}
Path-parametere
/enhetsregisteret/api/roller/representanter/{kode}
Parameter Description

kode

Koden til representanten

Responsfelt
Path Type Description

kode

string

Kode

beskrivelse

string

Beskrivelse tilknyttet koden

_links *

object

Lenker for representant

_links.self *

object

_links.self.href *

string

Self-link for representant

* Obligatorisk

Kommuner og geografisk områdeinndeling i Enhetsregisteret

Hent kommuner og geografisk områdeinndeling

Hent alle kommuner
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/kommuner' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/kommuner HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 632

{
 "_embedded" : {
  "kommuner" : [ {
   "nummer" : "0103",
   "navn" : "OSLO",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/kommuner/0103"
    }
   }
  }, {
   "nummer" : "1813",
   "navn" : "BRØNNØY",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/kommuner/1813"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/kommuner/"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 20,
  "totalElements" : 2,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}
Paginering

Det er mulig å bla gjennom resultatsettet via page+size, men med visse begrensninger. (Page+1)*size kan ikke overskride 10 000. Ved oppslag på større enn 10 000 vil tjenesten returnere HTTP-status 400 med tilhørende feilmelding.

Detaljer

Responsfeltene er felles for endepunktene.

Responsfelt
Path Type Description

_embedded.kommuner *

Array

En liste av kommuner og spesialområder som benyttes i Enhetsregisteret

_embedded.kommuner[].nummer *

String

Kommunenummer

_embedded.kommuner[].navn *

String

Navn på kommunen

_embedded.kommuner[]._links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

page.size *

Number

Sidestørrelse på resultatet

page.totalElements *

Number

Totalt antall elementer i resultatet

page.totalPages *

Number

Totalt antall sider i resultatet

page.number *

Number

Nummer på gjeldende side

_links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

* Obligatorisk

Hent en kommune

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/kommuner/1813' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/kommuner/1813 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 161

{
 "nummer" : "1813",
 "navn" : "BRØNNØYSUND",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/kommuner/1813"
  }
 }
}
Path-parametere
/enhetsregisteret/api/kommuner/{nummer}
Parameter Description

nummer

Kommunenummer

Responsfelt
Path Type Description

nummer *

String

Kommunenummer

navn *

String

Navn på kommunen

_links.self.href *

String

Lenke til egen ressurs

* Obligatorisk

Matrikkelenhet

Hent matrikkelenhet

Hent matrikkelenhet med matrikkelenhetid
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/matrikkelenhet?matrikkelenhetid=2020202' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/matrikkelenhet?matrikkelenhetid=2020202 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 178

[ {
 "orgnr" : "912345678",
 "kommnr" : "1234",
 "gaardsnr" : "64564",
 "bruksnr" : "432123",
 "festenr" : "5121",
 "matrikkelenhetid" : "2020202",
 "rekkefolge" : "1"
} ]
Hent matrikkelenheter med matrikkelnummer

Ved søk på matrikkelnummer må kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer inngå i spørringen.

Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/matrikkelenhet?matrikkelnummer=1234-77665/55677/5434' -i -X GET
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/matrikkelenhet?matrikkelnummer=1234-77665/55677/5434 HTTP/1.1
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json
Content-Length: 177

[ {
 "orgnr" : "987654321",
 "kommnr" : "1234",
 "gaardsnr" : "77665",
 "bruksnr" : "55677",
 "festenr" : "5434",
 "matrikkelenhetid" : "1010101",
 "rekkefolge" : "1"
} ]
Detaljer
Query-parametere
Parameter Description Datatype Format

matrikkelnummer

Unikt nummer som identifiserer eiendommen i eiendomsregisteret (matrikkelen) og i grunnboken. Matrikkelnummeret består av et kommunenummer, gårds- og bruksnummer, og noen ganger også av et festenummer.

String

Kommunenr-Gårdsnr/Bruksnr/Festenr

matrikkelenhetid

Informasjonsløs identifikator for en matrikkelenhet

String

Tall

Responsfelt
Path Type Description

[]orgnr *

String

Matrikkelenhetens organisasjonsnummer

[]kommnr *

String

Matrikkelenhetens kommunenummer

[]gaardsnr *

String

Matrikkelenhetens gårdsnummer

[]bruksnr *

String

Matrikkelenhetens bruksnummer

[]festenr *

String

Matrikkelenhetens festenummer

[]matrikkelenhetid *

String

Informasjonsløs identifikator for en matrikkelenhet

[]rekkefolge *

String

Matrikkelenhetens rekkefølge på organisasjonsnummer

* Obligatorisk

Versjonering

Versjoner i bruk

V1
API Header

/

application/vnd.brreg.enhetsregisteret.v1+json

/enheter

application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v1+json

/underenheter

application/vnd.brreg.enhetsregisteret.underenhet.v1+json

/oppdateringer/enheter

application/vnd.brreg.enhetsregisteret.oppdatering.enhet.v1+json

/oppdateringer/enheter/{organisasjonsnummer}/roller

application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.rolle.v1+json

/oppdateringer/underenheter

application/vnd.brreg.enhetsregisteret.oppdatering.underenhet.v1+json

/organisasjonsformer

application/vnd.brreg.enhetsregisteret.organisasjonsform.v1+json

/kommuner

application/vnd.brreg.enhetsregisteret.kommune.v1+json

Pr. dags dato har vi kun én aktiv versjon. Vi vil introdusere V2 ved behov.

Strategi

Vi vil forsøke, så langt det lar seg gjøre å ikke bryte bakoverkompabiliteten med våre brukere. Likevel kan det være nødvendig i enkelte situasjoner, av for eksempel juridiske årsaker eller vedlikehold å gjøre endringer som medfører et slikt brudd.

Vi vil i dette tilfellet versjonere tjenesten slik at nyeste versjon vil være tilgjengelig sammen med forrige versjon. Dersom man ikke benytter versjonering i accept header, vil man få siste versjon.

Eldre versjon vil anses som utdatert/deprecated, og vil på sikt bli tatt bort. Ved behov for denne typen endringer vil vi forsøke å gi bruker god tid, og varsle om endringen i forkant. Se punkt om varsling.

Når innføres det en ny versjon?

Vi vil innføre en ny versjon når vi introduserer en endring som påvirker bakoverkompabiliteten. Mindre endringer og patcher vil ikke medføre versjonsendring i header.

Eksempel på endring som medfører versjonering:

 • Fjerne eller endre navn på et attributt i HTTP-responsen.

 • Fjerne eller endre navn på et REST endepunkt.

Når fjernes en versjon?

Vi vil legge ut varsel/driftsmeldinger i god tid på https://www.brreg.no/om-oss/driftsmeldinger/. I tillegg kan du abonnere på en RSS-feed her.

Hvordan velger jeg versjon?

Du kan velge versjon ved å spesifisere HTTP Accept-headeren. Bruk headeren spesifisert i denne tabellen.

Om du ikke spesisfiserer Accept-header, vil du automatisk få den seneste versjonen.

Eksempel 1 - Rot
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.v1+json;charset=UTF-8'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/ HTTP/1.1
Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.v1+json;charset=UTF-8
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.v1+json;charset=UTF-8
Content-Length: 763

{
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api"
  },
  "enheter" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter"
  },
  "underenheter" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/underenheter"
  },
  "organisasjonsformer" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer"
  },
  "oppdateringer/enheter" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/enheter"
  },
  "oppdateringer/underenheter" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/oppdateringer/underenheter"
  },
  "kommuner" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/kommuner"
  }
 }
}
Eksempel 2 - Enheter
Curl
$ curl 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v1+json;charset=UTF-8'
Forespørsel
GET /enhetsregisteret/api/enheter HTTP/1.1
Accept: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v1+json;charset=UTF-8
Host: data.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet.v1+json;charset=UTF-8
Content-Length: 3195

{
 "_embedded" : {
  "enheter" : [ {
   "organisasjonsnummer" : "112233445",
   "navn" : "SESAM STASJON",
   "organisasjonsform" : {
    "kode" : "AS",
    "beskrivelse" : "Aksjeselskap",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/AS"
     }
    }
   },
   "postadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "0122",
    "poststed" : "OSLO",
    "adresse" : [ "c/o reder K. Rusing", "Postboks 1752 Vika", "" ],
    "kommune" : "OSLO",
    "kommunenummer" : "0301"
   },
   "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
   "registrertIMvaregisteret" : true,
   "naeringskode1" : {
    "beskrivelse" : "Skipsmegling",
    "kode" : "52.292"
   },
   "antallAnsatte" : 50,
   "forretningsadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "0101",
    "poststed" : "OSLO",
    "adresse" : [ "Tyvholmen 1", null, null, "" ],
    "kommune" : "OSLO",
    "kommunenummer" : "0301"
   },
   "stiftelsesdato" : "2017-10-20",
   "registrertIForetaksregisteret" : true,
   "registrertIStiftelsesregisteret" : false,
   "registrertIFrivillighetsregisteret" : false,
   "konkurs" : false,
   "underAvvikling" : false,
   "underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning" : false,
   "maalform" : "Bokmål",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/enheter/112233445"
    }
   }
  }, {
   "organisasjonsnummer" : "443322119",
   "navn" : "TRYLLEBUTIKKEN SESAM",
   "organisasjonsform" : {
    "kode" : "ENK",
    "beskrivelse" : "Enkeltpersonforetak",
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/organisasjonsformer/ENK"
     }
    }
   },
   "registreringsdatoEnhetsregisteret" : "2017-10-20",
   "registrertIMvaregisteret" : true,
   "naeringskode1" : {
    "beskrivelse" : "Utøvende kunstnere og underholdsningsvirksomhet innen scenekunst",
    "kode" : "90.012"
   },
   "antallAnsatte" : 0,
   "forretningsadresse" : {
    "land" : "Norge",
    "landkode" : "NO",
    "postnummer" : "2120",
    "poststed" : "NORD-ODAL",
    "adresse" : [ "Sagstua", null, null ],
    "kommune" : "NORD-ODAL",
    "kommunenummer" : "0418"
   },
   "stiftelsesdato" : "2017-10-20",
   "registrertIForetaksregisteret" : false,
   "registrertIStiftelsesregisteret" : false,
   "registrertIFrivillighetsregisteret" : false,
   "konkurs" : false,
   "underAvvikling" : false,
   "underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning" : false,
   "maalform" : "Nynorsk",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "http://localhost/enhetsregisteret/api/enheter/443322119"
    }
   }
  } ]
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/"
  }
 },
 "page" : {
  "size" : 2,
  "totalElements" : 2,
  "totalPages" : 1,
  "number" : 0
 }
}